русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
20 հուլիսի 2019թ. շաբաթ, ԲՁ
Սրբոց երկոտասան առաքելոցն Քրիստոսի եւ սրբոյն Պօղոսի երեքտասաներորդ առաքելոյն
 
sacredtradition.am