русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՅՐԵՐ / ԸՆՏՐԱՆԻ
Ս. ԴԻՈՆԵՍԻՈՍ ԱՐԵՈՊԱԳԱՑԻ (I դ.) / [ Խորհրդական աստվածաբանության մասին ]
Ս. ԻԳՆԱՏԻՈՍ ԱՍՏՎԱԾԱԶԳՅԱՑ (I-II դդ.) / [ Նամակ եփեսացիներին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ (240-326) / [ Հատվածներ «Վարդապետությունից» ][ Հատվածներ «Հաճախապատում» ճառերից ]
Ս. ՀԱԿՈԲ ՄԾԲՆԵՑԻ (+338) / [ Հատվածներ «Զգոն» գրքից ]
Ս. ԱՆՏՈՆ ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆ (250-356) / [ Հատվածներ խրատներից ]
Ս. ԵՓՐԵՄ ԱՍՈՐԻ (306-373) / [ Հորդորակ ապաշխարության ][ Զորավոր աղոթք ]
Ս. ԱԹԱՆԱՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ (295-373) / [ Նահատակության մասին ][ Քրիստոսի ծննդյան և չարչարանքների մասին ]
Ս. ԲԱՐՍԵՂ ԿԵՍԱՐԱՑԻ (329-379) / [ Պատասխաններ ճգնավորների հարցերին ]
Ս. ՄԱԿԱՐ ՄԵԾ (301-391) / [ Խորհուրդների ընտրության մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ(347-407) / [ Հատվածներ ճառերից ]
Ս. ԿՅՈՒՐԵՂ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ (375-444) / [ Հատված եբրայեցիներին ուղղված նամակից ]
Ս. ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑԻ (մոտ 380-450) / [ Աղանդների հերքումը ]
Ս. ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ (մոտ 410 - V դ. վերջ) / [ Թե ինչպես Աստվածամոր պատկերը բերվեց Հայաստան ][ Վարդավառի խորհրդի մասին ][ Ս. Հռիփսիմյանների պատմությունը ]
Ս. ԵՂԻՇԵ ՎԱՐԴԱՊԵՏ (մոտ 410 - մոտ 470) / [ Մարդկային հոգու մասին ][ Տիրոջ չարչարանքների մասին ]
ՀՈՎՀԱՆ ՄԱՆԴԱԿՈՒՆԻ (410-490) / [ Հատվածներ ճառերից ]
Ս. ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹ (V-VI դդ.) / [ Փիլիսոփայության սահմանումները ][ Ներբող սուրբ աստվածընկալ խաչին ]
ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑԻ (մոտ +686) / [ Մեր Տիրոջ Աստվածահայտնության տոնի մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԻՄԱՍՏԱՍԵՐ ՕՁՆԵՑԻ (+728) / [ Ատենաբանություն ][ Եկեղեցու կարգերի մասին ]
ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՍՅՈՒՆԵՑԻ (մոտ 660-735) / [ Չորս ավետարանիչների մեկնությունը ][ Եկեղեցու խորհրդի մասին ]
ԽՈՍՐՈՎ ԱՆՁԵՎԱՑԻ (մոտ +964) / [ Օգտակար և հոգեշահ խրատական պատգամներ ]
ԱՆԱՆԻԱ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (X դ.) / [ Խորհուրդների մասին ][ Համբերության և խաղաղության մասին ][ Հոգեշահ խրատ զղջման և արտասուքների մասին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003) / [ Սողոմոնի Երգ երգոցի մեկնությունը ][ Գովեստ սուրբ Աստվածածնին ][ Մատյան ողբերգության ]
ԳՐԻԳՈՐ ՎԿԱՅԱՍԵՐ (+1105) / [ Խոսք ճշմարիտ հավատի և մաքուր, առաքինի վարքի մասին ][ Խրատաշար ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԿԱՎԱԳ (1045-1129) / [ Սրբերի բարեխոսության մասին ][ Խրատաշար ]
ՍԱՐԳԻՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (XII դ.) / [ Ընդհանրական թղթերի մեկնությունը ]
Ս. ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (1102-1173) / [ Թուղթ ընդհանրական ][ Աղոթք Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձի ]
Ս. ՆԵՐՍԵՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ (1153-1198) / [ Սողոմոնի Առակների մեկնությունը ][ Անառակ որդու առակի մեկնությունը ][ Պատարագի խորհրդի մեկնությունը ][ Ս. Հովհաննես ավետարանչի Ննջման պատմության մեկնությունը ]
ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ (1120-ական - 1213) / [ Նամակ վրացիներին ուղղափառ հավատի մասին ]
ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ (XII-XIII դդ.) / [ Հոգեշահ խրատներ ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱՌՆԵՑԻ (XII-XIII դդ.) / [ Շահավետ և օգտակար խոսքեր բոլոր մարդկանց համար ][ Խրատ կրոնավորներին ]
ՎԱՐԴԱՆ ԱՐԵՎԵԼՑԻ (մոտ 1200-1271) / [ Արարչագործության 7 օրերի մասին ][ Հատված Դանիելի մարգարեության մեկնությունից ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ (1230-1293) / [ Եղբայրների միաբանության մասին ][ Քրիստոսի ծննդյան և մկրտության օրվա մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆ ՈՐՈՏՆԵՑԻ (1315-1386) / [ Մարդկային հոգու մասին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑԻ (1346-1409) / [ Մարդու լինելության մասին ][ Քարոզ Բուն բարեկենդանի մասին ][ Քարոզ սուրբ Զատիկի մասին ][ Քարոզ Սուրբ Հոգու գալստյան մասին ][ Սողոմոնի Առակների մեկնությունը ][ Քարոզ մեղանչական խորհուրդների մասին ][ Քարոզ պահքի և ողորմության մասին ][ Սողոմոնի Երգ երգոցի մեկնությունը ]
ԱՌԱՔԵԼ ՍՅՈՒՆԵՑԻ (XIV-XV դդ.) / [ Մեռոնի օրհնության մասին ][ Ս. Դավիթ Անհաղթի «Փիլիսոփայության սահմանումների» մեկնությունը ][ Ադամգիրք ]

ԽՐԱՏԱՇԱՐ
(հատվածներ)[Գայթակղության մասին]
Գայթակղությունն այն է, երբ միտքը [որևէ] գործողության կամ խոսքի պատճառով տկարանում է և ընկնում արժանավոր ու առաքինի խորհուրդներից, ինչին հետևում են չար ու անզգամ գործերը կամ խոսքերը: Իսկ սրանց պատճառն այն է, որ մարդը նախահոժարություն և անզգամություն ունի անբժշկելի մեղքերի հանդեպ, ինչը ցույց է տալիս ճշմարիտ և անսուտ պատվիրանը:
Արդ, ինչպես որ կենդանի մարմինը, որը, պատահաբար ինչ-որ բանի դիպչելով, սայթաքում ընկնում է կամ տկարանում կամ էլ որևէ այլ վնաս կրում, կոչվում է գայթած, այդպես էլ հոգու համար է, և այդ [գայթումը] կրկնակի է՝ ըստ հավատի և ըստ գործերի: ....
Այստեղ չենք խոսի հավատի խոսքի հակառակորդներին [տրվող] պատուհասների մասին: Իսկ գործերի մասին փոքր-ինչ [կասենք], որպեսզի հավաստի պատասխան տանք հարցնող[ներ]ին: ....
Մոլորությունը լինում է տարբեր եղանակներով ու պատճառներով: Առաջինը [կատարվում է] անձամբ՝ այլևայլ իրողություններից ու պատահմունքներից կամ բնության ընդհանուր տկարությունից [դրդված] (բայց սա ակամա չէ, որովհետև հնարավոր է բժշկել), կամ էլ՝ կամքի հոժարությամբ: .... Իսկ երկրորդը [տեղի է ունենում] այլոց պատճառով. սա [ևս] լինում է երկու տեսակ. .... գայթակղության մեջ գցել բռնությամբ՝ առանց քծնանքով հրապուրելու, կամ էլ՝ շողոքորթ քաղցրախոսությամբ, որը, սակայն, բռնության տեսակ է: ....
[Առաջին դեպքում] թեև բռնությունը կեղեքում է, բայց կամքն ու հոժարությունը չեն հավանում և անսում, մինչդեռ [երկրորդ դեպքում] կամքն ախորժում է խոնարհվել դեպի երկուսն էլ՝ բռնվելով թե՛ խոսքի և թե՛ լռության որոգայթում, և այստեղ խոսքից առավել պետք է ճգնություն և պատերազմ: ....
Արդ, պետք չէ առիթներ տալ այսպիսի [գայթակղությունների] սկզբնավորմանը և ոչ էլ չարահավանությամբ գնալ [դրանց] հետևից, ինչպես որ Տերն է ասում. «Ամեն մարդ, որ կնոջը նայում է նրան ցանկանալով, արդեն շնացավ նրա հետ իր սրտում» [Մատթ. 5.28]: Ասում է «մի՛ նայիր», քանզի նախ և առաջ անօրինություն գործեցիր հանդուգն նայվածքով, ինչը նախնական շնություն է հանդիսանում: Նա ոչ թե նայելը, այլ ցանկությա՛մբ նայելը արգելեց պատվիրանով: ....
Լսեցեք Ժողովողի խոսքը. «Գնա՛ քո սրտի անբիծ ճանապարհով և աչքերիդ տենչանքով», նաև՝ «Չարությունը հանի՛ր քո մարմնից», և դարձյալ՝ «Իմացի՛ր, որ այս բոլորի համար Աստված պիտի քեզ դատաստանի ենթարկի» [Ժող. 11.9-10]. քանզի աչքերի հանդուգն դեգերմանը հետևում է բովանդակ մարմնի չարությունը: [Չէ՞ որ] եթե իրոք մեր սրտի տեսուչը Աստված է, ապա ոչ միայն մեր գործերն է Նա հաշվի առնում, այլև՝ սրտի խորհուրդների [յուրաքանչյուր] բիծն ու արատը, եթե ստուգապես խոստովանելով՝ հնարավորին չափ արժանապես չապաշխարենք:
Թող մենք չբռնվենք մեր աչքերով ու չհափշտակվենք [հայացքներ գցելով] և այլոց համար քողարկված կամ բացահայտ գայթակղության որոգայթ չդնենք, այլ ամեն ինչով թող ընթանանք հանուն միմյանց շինության:


[Հոգու երեք մասերի և չորս առաքինությունների մասին]

[Հոգու] բանական [մասը] մեր [մարդկային բնության] բարձրագույն [զորությունն] է, և [նրա] առաքինությունը խոհականությունն է. քանզի եթե չիմաստնանանք ուսմամբ, ինչպե՞ս [կարող է մեր հոգու] բնական կարգը մնալ ամբողջական, կամ հոգու մասերը՝ կապակցված լինել: .... Առանց գիտելիքի և խորհրդածության իշխում են [հոգու] անբանական [զորությունները]՝ երբեմն ցասումը, երբեմն էլ՝ ցանկությունը, մանավանդ որ նրանք առավել անսանձ են և դժվարությամբ արգելվող, թեև՝ ոչ [լիովին] անհնազանդ բանականին: Իսկ [վերջինս], կրթությամբ զարգանալով, ընդունակ է դառնում կրքերը ճնշել ու ետ վանել՝ սեփական, անխարդախ և տիրական իշխանությամբ [իրեն] ծառայեցնելով ամբողջ մարմինը: Քանզի [բանականը], դիմելով ցասմանը, նրան հրամայում է իշխել ցանկության վրա և ուժգին, [իշխանաբար] ճնշել նրան, որպեսզի հանկարծ առիթ չտա նրան հանիրավի իշխել իր վրա: Ցանկականի վրա ցասման այս իշխանությունը կոչվում է արիություն, որը միջին [դիրք է գրավում] ըստ առավելության ու նվազության [գործող] երկու կրքերի՝ հանդգնության ու երկյուղի նկատմամբ: Քանզի սրանք հակամարտում են [արիության դեմ]. հանդգնությունը՝ լինելով անամոթ, հախուռն ու ընդվզող, իսկ երկյուղը՝ վախկոտ, թուլամորթ և դժվարաշարժ դեպի օգտակարը: Սրանք ցասմնականի չար [հատկություններն] են: Մինչդեռ չափավորելն ու կանոնավորելը արիություն է կոչվում, որը հանդգնության գերազանցությունից ցածր է, իսկ երկյուղի նվաստությունից՝ բարձր: ....
Իսկ ցանկության սահմանափակումն ու սանձումը կոչվում է ողջախոհություն՝ ցույց տալով, որ մտքով առողջը չի բռնվի ցանկության կողմից, մինչդեռ նրան ենթարկված միտքը վարակված է մեծ հիվանդությամբ:
Արդ, այսպիսի կարգավորությունը և ունակությունը իրավամբ [կոչվում է] արդարություն, որը թույլ չի տալիս [հոգու մասերին] զրկել կամ հաղթել միմյանց:


Աղբյուր՝ Յովհաննէս Սարկաւագ, «Հարցումն վասն գայթակղութեան», «Նորին խրատք մանկանց».
«Գանձասար» Զ. Երևան, 1996, էջ 308-314, 322-323
(փոխադրությունը գրաբարից՝ Տիգրան Խաչատրյանի)

 
sacredtradition.am