русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՅՐԵՐ / ԸՆՏՐԱՆԻ
Ս. ԴԻՈՆԵՍԻՈՍ ԱՐԵՈՊԱԳԱՑԻ (I դ.) / [ Խորհրդական աստվածաբանության մասին ]
Ս. ԻԳՆԱՏԻՈՍ ԱՍՏՎԱԾԱԶԳՅԱՑ (I-II դդ.) / [ Նամակ եփեսացիներին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ (240-326) / [ Հատվածներ «Վարդապետությունից» ][ Հատվածներ «Հաճախապատում» ճառերից ]
Ս. ՀԱԿՈԲ ՄԾԲՆԵՑԻ (+338) / [ Հատվածներ «Զգոն» գրքից ]
Ս. ԱՆՏՈՆ ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆ (250-356) / [ Հատվածներ խրատներից ]
Ս. ԵՓՐԵՄ ԱՍՈՐԻ (306-373) / [ Հորդորակ ապաշխարության ][ Զորավոր աղոթք ]
Ս. ԱԹԱՆԱՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ (295-373) / [ Նահատակության մասին ][ Քրիստոսի ծննդյան և չարչարանքների մասին ]
Ս. ԲԱՐՍԵՂ ԿԵՍԱՐԱՑԻ (329-379) / [ Պատասխաններ ճգնավորների հարցերին ]
Ս. ՄԱԿԱՐ ՄԵԾ (301-391) / [ Խորհուրդների ընտրության մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ(347-407) / [ Հատվածներ ճառերից ]
Ս. ԿՅՈՒՐԵՂ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ (375-444) / [ Հատված եբրայեցիներին ուղղված նամակից ]
Ս. ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑԻ (մոտ 380-450) / [ Աղանդների հերքումը ]
Ս. ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ (մոտ 410 - V դ. վերջ) / [ Թե ինչպես Աստվածամոր պատկերը բերվեց Հայաստան ][ Վարդավառի խորհրդի մասին ][ Ս. Հռիփսիմյանների պատմությունը ]
Ս. ԵՂԻՇԵ ՎԱՐԴԱՊԵՏ (մոտ 410 - մոտ 470) / [ Մարդկային հոգու մասին ][ Տիրոջ չարչարանքների մասին ]
ՀՈՎՀԱՆ ՄԱՆԴԱԿՈՒՆԻ (410-490) / [ Հատվածներ ճառերից ]
Ս. ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹ (V-VI դդ.) / [ Փիլիսոփայության սահմանումները ][ Ներբող սուրբ աստվածընկալ խաչին ]
ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑԻ (մոտ +686) / [ Մեր Տիրոջ Աստվածահայտնության տոնի մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԻՄԱՍՏԱՍԵՐ ՕՁՆԵՑԻ (+728) / [ Ատենաբանություն ][ Եկեղեցու կարգերի մասին ]
ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՍՅՈՒՆԵՑԻ (մոտ 660-735) / [ Չորս ավետարանիչների մեկնությունը ][ Եկեղեցու խորհրդի մասին ]
ԽՈՍՐՈՎ ԱՆՁԵՎԱՑԻ (մոտ +964) / [ Օգտակար և հոգեշահ խրատական պատգամներ ]
ԱՆԱՆԻԱ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (X դ.) / [ Խորհուրդների մասին ][ Համբերության և խաղաղության մասին ][ Հոգեշահ խրատ զղջման և արտասուքների մասին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003) / [ Սողոմոնի Երգ երգոցի մեկնությունը ][ Գովեստ սուրբ Աստվածածնին ][ Մատյան ողբերգության ]
ԳՐԻԳՈՐ ՎԿԱՅԱՍԵՐ (+1105) / [ Խոսք ճշմարիտ հավատի և մաքուր, առաքինի վարքի մասին ][ Խրատաշար ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԿԱՎԱԳ (1045-1129) / [ Սրբերի բարեխոսության մասին ][ Խրատաշար ]
ՍԱՐԳԻՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (XII դ.) / [ Ընդհանրական թղթերի մեկնությունը ]
Ս. ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (1102-1173) / [ Թուղթ ընդհանրական ][ Աղոթք Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձի ]
Ս. ՆԵՐՍԵՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ (1153-1198) / [ Սողոմոնի Առակների մեկնությունը ][ Անառակ որդու առակի մեկնությունը ][ Պատարագի խորհրդի մեկնությունը ][ Ս. Հովհաննես ավետարանչի Ննջման պատմության մեկնությունը ]
ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ (1120-ական - 1213) / [ Նամակ վրացիներին ուղղափառ հավատի մասին ]
ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ (XII-XIII դդ.) / [ Հոգեշահ խրատներ ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱՌՆԵՑԻ (XII-XIII դդ.) / [ Շահավետ և օգտակար խոսքեր բոլոր մարդկանց համար ][ Խրատ կրոնավորներին ]
ՎԱՐԴԱՆ ԱՐԵՎԵԼՑԻ (մոտ 1200-1271) / [ Արարչագործության 7 օրերի մասին ][ Հատված Դանիելի մարգարեության մեկնությունից ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ (1230-1293) / [ Եղբայրների միաբանության մասին ][ Քրիստոսի ծննդյան և մկրտության օրվա մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆ ՈՐՈՏՆԵՑԻ (1315-1386) / [ Մարդկային հոգու մասին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑԻ (1346-1409) / [ Մարդու լինելության մասին ][ Քարոզ Բուն բարեկենդանի մասին ][ Քարոզ սուրբ Զատիկի մասին ][ Քարոզ Սուրբ Հոգու գալստյան մասին ][ Սողոմոնի Առակների մեկնությունը ][ Քարոզ մեղանչական խորհուրդների մասին ][ Քարոզ պահքի և ողորմության մասին ][ Սողոմոնի Երգ երգոցի մեկնությունը ]
ԱՌԱՔԵԼ ՍՅՈՒՆԵՑԻ (XIV-XV դդ.) / [ Մեռոնի օրհնության մասին ][ Ս. Դավիթ Անհաղթի «Փիլիսոփայության սահմանումների» մեկնությունը ][ Ադամգիրք ]

ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
(հատվածներ)[Աստծո Որդու մարդեղության խորհուրդը]
Աստվածորդին խոնարհվեց նրա համար, որ մարդկային մարմին առնի, խոնարհվի մինչև մահվան անարգությունը, անգամ՝ թաղումը, որպեսզի Իր մարդասիրությամբ Աստվածությանը նմանակից դարձնի արժանիներին, որոնց եղբայր անվանեց Իր անսահման սիրով, որով սիրեց մարդկանց, որպեսզի Ինքը լինի անդրանիկը բազում եղբայրների մեջ: Իր մարդասիրությունից Նա այսպիսի վճիռ տվեց. «Իմ քույրերն ու եղբայրները նրանք են, ովքեր կատարում են Իմ Հոր կամքը, որ երկնքում է» [տե՛ս Մատթ. 12.50]. քանզի Որդին գալով՝ կատարեց Հոր կամքը:
Եվ ո՞րն է Հոր կամքը, եթե ոչ՝ կրկին արքայության մեջ ընդունել մարդկանց մերժված որդիներին, մահվան ներքո ընկածներին կենդանության կանգնեցնել և Իր Հոր կամարարներին, Որի Միածին Որդին Ինքն է բնությամբ, շնորհով որդիներ դարձնել:


[Սուրբ Հոգու գալստյան և առաքյալների քարոզության մասին]
Նույն հզոր և ամենակարող Սուրբ Հոգին՝ Աստծո խորությունների Քննողը, որ Հին օրենքի մարգարեական խոսքերով ավետարանեց Աստծո Որդու գալստյան մասին, աստվածային փառքի կողմից առաքվեց մեկտեղ ժողովված տասներկու ընտրյալներին՝ Իր մոտ հավաքելու Իր սրբերին և հաստատելու Քրիստոսի միջոցով կատարված գործերի ճշմարիտ լինելը:
Եվ նրանց երևացին բաժանված լեզուներ կրակի նման, որպեսզի տեսանելիորեն փայլի շնորհների վեհությունը: Եվ նրանք, լցվելով Սուրբ Հոգով, իրենց մերձավորների կողմից կշտամբվում էին, թե հարբած են: Եվ հիրավի, հարբած էին մարգարեական բաժակով, քանզի ըմպելով և ուրախանալով՝ նրանք համայն տիեզերքին բերեցին բարձունքների ուրախությունները: ....
[Սուրբ Հոգին] երևաց կրակի տեսքով, որպեսզի խոտանը այրի, իսկ ընտիրը լցնի Հոգու ուրախության բաժակներով, անսպառ և անանց գանձի պարգևներով, և որպեսզի Նրա անսպառ հոսանքով լցվելով՝ նրանք միահամուռ [և] պայծառ վառվեն հրդեհող Հոգու զորությամբ: Եվ նրանք բարին փնտրողների համար բարության ուրախություն պատրաստեցին. ողջ տիեզերքի մատռվակներ լինելով՝ հագեցրին ծարավներին, իսկ անհնազանդներին արբեցրին կործանումով: ....
Արդ, ինչ որ կամենաք ըմպել, պատրաստ է երկու կերպով ձեզ մատուցվելու: Խմեցե՛ք իմաստությունը և ոչ թե՝ անմտությունը, ողորմությունը և ոչ թե՝ բարկությունը, հավատի քաղցրությունը և ոչ թե՝ անհավատության երկմտությունը՝ չարության այրող հուրը, որ տոչորում է գեհենում և տանում դեպի խավար: Այլ խմեցե՛ք այն բաժակների հուրը, որն ըմպելիս կլուսավորի ձեզ և կայրի ձեր տգիտության մեղքերի ժանգը, իսկ հոգիները կփրկի հավատի հույսով:
Երանելի առաքյալները խմեցին, արբեցին և ուրախ եղան. և ողջ տիեզերքը արբեցրին երկու բաժակներով, որոնցից ով որը կամեցավ, այն էլ խմեց: Ահավասիկ, տգիտության հիմարությունը արբեցրել է ձեզ մահվան բաժակով, որին թույն է խառնված: Արդ, հավատով վերցրեք և ըմպեցեք ձեր կյանքի բժշկությա՛ն բաժակից, որպեսզի փրկվեք գալիքում այրվելուց:


Աղբյուր՝ Ագաթանգեղոս, «Հայոց պատմություն» («Վարդապետութիւն սրբոյն Գրիգորի»).
Երևան, 1983, էջ 326, 328, 278, 280, 282
Փոխադրությունը գրաբարից՝ Տիգրան Խաչատրյանի

 
sacredtradition.am