русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՐԿԵՐ / ՊԱՏՄԻՉՆԵՐ
Աբգարի թագավորելու մասին
Աբգար թագավորի հավատն ու դարձը
Ս. Թադեոս և ս. Բարդուղիմեոս առաքյալների քարոզչությունը Հայաստանում
Սանատրուկի ուրացությունը և Թադեոսի ու Սանդուխտի նահատակությունը
Ս. Ոսկյանք և ս. Սուքիասյանք
Անակի գալուստը Հայաստան և ս. Գրիգորի հղացումը
Ս. Գրիգորի ծնունդը
Խոսրով արքայի վստահելը Անակին
Խոսրով թագավորի դավադիր սպանությունը Անակի կողմից, վերջինիս վախճանը իր գերդաստանով հանդերձ՝ բացի երկու մանուկներից (259 թ.)
Շապուհ I-ի ներխուժումը Հայաստան
Տրդատը և ս. Գրիգորը Հռոմեական կայսրությունում
Տրդատը Հռոմի կայսերական բանակում (270-280-ական թթ.)
Տրդատի պարգևատրումը կայսեր կողմից և վերադարձը Հայաստան (287 թ.)
Ս. Գրիգորի չարչարանքները և բանտարկումը Խոր Վիրապում (287 թ.)
Տրդատի հրովարտակն ընդդեմ քրիստոնյաների (287 թ.)
Տրդատի քաջագործությունները թագավոր եղած ժամանակ՝ նախքան հավատալը
Այն մասին, որ Տրդատը կին է առնում Աշխենին, իսկ Կոստանդինը՝ Մաքսիմինային, և թե ինչպես Կոստանդինը հավատի եկավ
Ս. Հռիփսիմյան կույսերի նահատակությունը Տրդատ թագավորի կողմից և վերջինիս պատուհասվելը (300 թ.)
Ս. Գրիգորին դուրս բերելը Խոր Վիրապից և հայոց արքունիքի զղջումը (300 թ.)
Ս. Գրիգորի տեսիլքը և Ս. Էջմիածնի հիմնադրումը (301 թ.)
Հայոց դարձն ու մկրտությունը. քրիստոնեությունը դառնում է Մեծ Հայքի պետական կրոն (301 թ.)
Նիկիայի ժողովը և ս. Գրիգորի ճգնություններն ու վախճանը
Ս. Ներսես Մեծը՝ հայոց հայրապետ
Պարսից Շապուհ արքայի հակաքրիստոնեական հալածանքները և հայոց նախարարների ապստամբությունը
Շապուհի խաբեությունը և հայոց Արշակ արքայի վախճանը (368 թ.)
Պապ թագավորը և նրա ուրացությունը
Հայոց աշխարհի երկու մասի բաժանվելը (387 թ.)
Երանելի Մեսրոպի մասին
Խոսրովի միապետելը Հայաստանի վրա և Մեծն Սահակի եպիսկոպոսապետության աթոռին նստելը
Դանիելյան նշանագրերի մասին
Մեսրոպյան նշանագրերի մասին, որ տրվեցին երկնային շնորհով
Հայոց, վրաց և աղվանից գրագիտության մասին
Ս. Սահակ Պարթևի տեսիլքը
Մեծն Սահակի և երանելի Մեսրոպի այս աշխարհից փոխվելը
Ողբ Հայոց թագավորության՝ Արշակունյաց ցեղից դադարելու մասին (428 թ.) և եպիսկոպոսապետության՝ ս. Գրիգորի տոհմից
Պարսից Սասանյանների իշխանությունը և նրանց հալածանքները քրիստոնյա Հայաստանի դեմ
Հազկերտ II-ի հրամանը
Եկեղեցու սուրբ ուխտի միաբանության մասին
Ավարայրի ճակատամարտը. Վարդանանք (451 թ.)
Վահան Մամիկոնյանի գործունեության և մեծանուն հայրապետների մասին
Արաբական զորքերի առաջին արշավանքները Հայաստան (641-650 թթ.)
Հայոց զինված ապստամբությունը և բազմաթիվ ազնվատոհմիկ հայերի բնաջնջումը (703-705 թթ.)
Ս. Հովհաննես Օձնեցու մասին
Իշխանաց իշխան Աշոտի թագավորելը (885 թ.)
Գագիկ Արծրունու առանձին թագավորելը Վասպուրականում (908 թ.), որ մեծ անկարգությունների պատճառ դարձավ
Սմբատ արքայի անձնվիրությունը
Երնջակ ամրոցի անկումը: Սմբատի որդու՝ Աշոտի սխրանքներն ու թագավորելը (914 թ.)
Վասապուրականի կորուստը (1021 թ.)
Հայոց հավատի փառավորումը
Անիի նվաճումը (1045 թ.)
Թուրք-սելջուկների արշավանքները (1047-1054 թթ.)
Մանազկերտի ճակատամարտը և Հայաստանի վերջնական նվաճումը թուրք-սելջուկների կողմից (1071 թ.)
Հատվածներ Արիստակես Լաստիվերցու Պատմության գրքի հիշատակարանից
Արևմտյան կողմերում (Կիլիկիայում) Լևոնի ունեցած թագավորության մասին
Արևելյան Հայաստանի իշխաններ Զաքարե և Իվանե եղբայրների մասին
Գոշ անվանված մեծ վարդապետ Մխիթարի մահվան մասին
Սուլթան Ջալալադնի և վեց հարյուր յոթանասունչորս թվականին (1225 թ.) վրացական զորքը կոտորելու մասին
Մոնղոլ-թաթարական արշավանքները և Հայաստանի հարավարևմտյան նահանգների նվաճումը (1236, 1242-1245 թթ.)
Սուլթանի ու թաթարների միջև տեղի ունեցած պատերազմի մասին (1243 թ.)
Հայոց Հեթում թագավորի և այն մասին, ինչ որ կատարվեց (հայ-մոնղոլական դաշնագիրը, 1254 թ.)
Հովհաննես Գառնեցու մասին
Լանկ-Թամուրի արշավանքները Հայաստան (1387-1404 թթ.)
Հայ Եկեղեցու հայրապետական աթոռի վերադարձը Վաղարշապատ՝ Ս. Էջմիածին (1441 թ.)

[Հայոց] ՊԼԶ (1387) թվականին նա գրավել էր Խորասանի աշխարհը ութամյա պատերազմով, որտեղից եկավ գրավեց Շահաստանի Գանձակը՝ Թավրեզ քաղաքը: Այնտեղից էլ գնաց Սյունյաց երկիրը՝ Երնջակի դղյակի վրա, այնուհետև՝ Ճակատուց երկիրը: Գրավեց Սուրբ Մարի քաղաքը և հիմնահատակ ավերեց մեր ամրոցը, որ կառուցված էր Բագրատունյաց պատվական ազգի կողմից, և գերեց ողջ քաղաքն ու շրջակա գյուղերը:
Իսկ Մարտիրոս անունով մի բարեպաշտ տանուտեր, որ Կողբ գյուղում [ապրող] խիստ ուժեղ զինվոր էր՝ ողորմած և աղքատասեր, գալով Բարդող լեռը (որ այլ ազգերի կողմից Թակալթու է կոչվում), գյուղի հույժ արի և քաջ երիտասարդների հետ փրկեց բոլոր հավատացյալներին մեծ պատերազմով ու անվեհեր զորությամբ, մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս հզոր Աստծո օգնությամբ: Ու թեև բազում անգամ պատերազմեցին, չկարողացան լեռը գրավել: Բայց հետո այդ այրը նահատակվեց Սահաթ անունով մի պիղծ թուրքմանի կողմից, որը մարդկանցից թաքուն Արազի ջրերում խեղդեց նրան:
Այս նույն ժամանակ կորավ սուրբ Գետարգել նշանը, որ կենաց փայտի [մասնիկից] էր՝ իբրև պարգև տրված ս. Գրիգոր Լուսավորչին ս. Սեղբեստրոսի կողմից. քանզի երկու կրոնավորներ Կաղզվանի սուրբ ուխտից, որի [վանա]հայրն էր Վարդիկը, այն տանելով՝ թաքցրին, իսկ ջաղաթաները (մոնղոլները) վրա հասնելով՝ երկուսին էլ սպանեցին, և այլևս ոչ ոք չիմացավ [խաչի] տեղը: Հետագայում նրանց եպիսկոպոսները շատ անգամ որոնեցին, սակայն չկարողացան գտնել: Եվ մեծ սուգ եղավ բոլոր հայերի համար:
Այնտեղից [Թամուրը] եկավ Այրարատյան երկիրը, Կարբի և Կոտայք երկիրը. և պաշարելով Բջնիի ամրոցը՝ գրավեց այն ու սպանեց [այդ] աշխարհի եպիսկոպոս տեր Վանականին, որն իմաստուն և գիտուն այր էր՝ ողորմած և գթած բոլոր աղքատների հանդեպ: Եվ հավատացյալների ողջ բազմությանը չարչարելով՝ տանջում էին սովով, սրով, գերությամբ, անտանելի չարչարանքներով ու դաժան կարգերով: [Այսպես] ամայացրին Հայաստանի [այս] առատ գավառը: Եվ շատերը նահատակվեցին ու արժանացան պսակների, որ միայն մեր հանդիսադիր Քրիստոս Աստծուն է հայտնի, որ պսակելու է նրանց արդարների գնդերի հատուցման օրը. ամեն:
Եվ, անթիվ ավար ու գերիներ առնելով, որ ոչ ոք չի կարող պատմել մեր ազգին [հասած] աղետն ու դառնությունը, բազում զորքով ընթացավ Փայտակարան Տփխիս քաղաքը, գրավեց այն և անթիվ-անհամար [ժողովուրդ] գերեց: Եվ կարծիք կա, թե սպանվածներն ավելի շատ էին, քան փրկվածները: ....
[Հայոց] ՊԾ (1401) թվականին մահաշունչ վիշապ Թամուրը, Սամարղանդից շարժվելով, եկավ մեր աշխարհի վրա: .... Հաջորդ տարի դարձյալ, վերցնելով իր զորքը, եկավ Սեբաստիա քաղաքի վրա: Այդ քաղաքը խոնդքար Իլդրում բռնավորինն էր՝ Հռոմի կողմերից: Սկզբում նրանք քաղաքը չէին հանձնում, և նա, խաբելով նրանց, ասաց. «Մի՛ վախեցեք: Ով որ ձեզ սպանի սրով, նրա սուրը իր սիրտը կմտնի»: Եվ նրանք, բացելով քաղաքի [դարպասը], ուրախությամբ ու ցնծությամբ նրան ընդառաջ ելան՝ որպես բանտից ազատվածներ: Անմիջապես նրա զորքերին հասավ չար հրամանը. աղքատներին տանել գերության, իսկ հարուստներին չարչարել ու նրանց թաքցրած գանձերը վերցնել, կանանց կապել ձիերի պոչերից ու արշավել, անթիվ-անհամար որդիներ ու դուստրեր հավաքել մի դաշտավայրում և կամնասայլի խրձերի նման անխնա կալսել: ....
Եվ ո՞վ կարող է գրի առնել այն դառը տանջանքները, որ գործեց Նեռի նախակարապետ այս անողորմ բռնավորը: ....
Իսկ ՊՁ (1431) թվականին սաստիկ սով եղավ մեր ողջ աշխարհում: .... [Եվ] գազանները, որ սովոր էին մեռելոտի ուտել, հարձակվում էին կենդանի մարդկանց վրա: .... Գայլը մտնում էր Արճեշ և մեր բոլոր գավառները, որդուն մոր գրկից խլելով՝ պատառոտում և ուտում էր, դաշտում մարդկանց պատահելով՝ անմիջապես հարձակվում էր ու հոշոտում: Գայլը ավելի քան 100 [մարդու] կերավ Արճեշ գավառից՝ չհաշված Առեստ և Մարմետ գետի մոտ բնակվող աղքատներին: .... Եվ ոմանք թողեցին գնացին հեռավոր աշխարհներ, .... իսկ ովքեր անտերունչ մնացին, մեռան սաստիկ սովից: Ոմանք էլ գնացին խառնվեցին Բաղեշի, Մուշի և Սասունի քրդերի հետ աղքատության և դառը սովի պատճառով, և հավատից ընկնելով՝ անհավատության դարձավ ավելի քան 500 հոգի: Եվ մեծ տրտմություն եղավ Աստծո, հրեշտակների և մարդկանց համար:
Եվ այս ամենը մեզ վրա եկավ մեր մեղքերի ու չար գործերի, մանավանդ՝ երեցների ծուլության ու կրոնավորների խաբեության, անհավատ և սուտանուն հավատացյալների չար գործերի, զրկող և անիրավ տանուտերերի, պիղծ ու զազիր առաջնորդների պատճառով:


Աղբյուր՝ Թովմա Մեծոփեցի, Պատմագրություն, «Պատմութիւն համառօտ անօրէն Թամուրին ....»,
աշխ.՝ Լևոն Խաչիկյանի, էջ 16-19, 97, 102-103, 104, 159, 160-163
© «Մագաղաթ», Երևան, 1999
Փոխադրությունը գրաբարից՝ Տ. Խաչատրյանի
 
sacredtradition.am