русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՐԿԵՐ / ՊԱՏՄԻՉՆԵՐ
Աբգարի թագավորելու մասին
Աբգար թագավորի հավատն ու դարձը
Ս. Թադեոս և ս. Բարդուղիմեոս առաքյալների քարոզչությունը Հայաստանում
Սանատրուկի ուրացությունը և Թադեոսի ու Սանդուխտի նահատակությունը
Ս. Ոսկյանք և ս. Սուքիասյանք
Անակի գալուստը Հայաստան և ս. Գրիգորի հղացումը
Ս. Գրիգորի ծնունդը
Խոսրով արքայի վստահելը Անակին
Խոսրով թագավորի դավադիր սպանությունը Անակի կողմից, վերջինիս վախճանը իր գերդաստանով հանդերձ՝ բացի երկու մանուկներից (259 թ.)
Շապուհ I-ի ներխուժումը Հայաստան
Տրդատը և ս. Գրիգորը Հռոմեական կայսրությունում
Տրդատը Հռոմի կայսերական բանակում (270-280-ական թթ.)
Տրդատի պարգևատրումը կայսեր կողմից և վերադարձը Հայաստան (287 թ.)
Ս. Գրիգորի չարչարանքները և բանտարկումը Խոր Վիրապում (287 թ.)
Տրդատի հրովարտակն ընդդեմ քրիստոնյաների (287 թ.)
Տրդատի քաջագործությունները թագավոր եղած ժամանակ՝ նախքան հավատալը
Այն մասին, որ Տրդատը կին է առնում Աշխենին, իսկ Կոստանդինը՝ Մաքսիմինային, և թե ինչպես Կոստանդինը հավատի եկավ
Ս. Հռիփսիմյան կույսերի նահատակությունը Տրդատ թագավորի կողմից և վերջինիս պատուհասվելը (300 թ.)
Ս. Գրիգորին դուրս բերելը Խոր Վիրապից և հայոց արքունիքի զղջումը (300 թ.)
Ս. Գրիգորի տեսիլքը և Ս. Էջմիածնի հիմնադրումը (301 թ.)
Հայոց դարձն ու մկրտությունը. քրիստոնեությունը դառնում է Մեծ Հայքի պետական կրոն (301 թ.)
Նիկիայի ժողովը և ս. Գրիգորի ճգնություններն ու վախճանը
Ս. Ներսես Մեծը՝ հայոց հայրապետ
Պարսից Շապուհ արքայի հակաքրիստոնեական հալածանքները և հայոց նախարարների ապստամբությունը
Շապուհի խաբեությունը և հայոց Արշակ արքայի վախճանը (368 թ.)
Պապ թագավորը և նրա ուրացությունը
Հայոց աշխարհի երկու մասի բաժանվելը (387 թ.)
Երանելի Մեսրոպի մասին
Խոսրովի միապետելը Հայաստանի վրա և Մեծն Սահակի եպիսկոպոսապետության աթոռին նստելը
Դանիելյան նշանագրերի մասին
Մեսրոպյան նշանագրերի մասին, որ տրվեցին երկնային շնորհով
Հայոց, վրաց և աղվանից գրագիտության մասին
Ս. Սահակ Պարթևի տեսիլքը
Մեծն Սահակի և երանելի Մեսրոպի այս աշխարհից փոխվելը
Ողբ Հայոց թագավորության՝ Արշակունյաց ցեղից դադարելու մասին (428 թ.) և եպիսկոպոսապետության՝ ս. Գրիգորի տոհմից
Պարսից Սասանյանների իշխանությունը և նրանց հալածանքները քրիստոնյա Հայաստանի դեմ
Հազկերտ II-ի հրամանը
Եկեղեցու սուրբ ուխտի միաբանության մասին
Ավարայրի ճակատամարտը. Վարդանանք (451 թ.)
Վահան Մամիկոնյանի գործունեության և մեծանուն հայրապետների մասին
Արաբական զորքերի առաջին արշավանքները Հայաստան (641-650 թթ.)
Հայոց զինված ապստամբությունը և բազմաթիվ ազնվատոհմիկ հայերի բնաջնջումը (703-705 թթ.)
Ս. Հովհաննես Օձնեցու մասին
Իշխանաց իշխան Աշոտի թագավորելը (885 թ.)
Գագիկ Արծրունու առանձին թագավորելը Վասպուրականում (908 թ.), որ մեծ անկարգությունների պատճառ դարձավ
Սմբատ արքայի անձնվիրությունը
Երնջակ ամրոցի անկումը: Սմբատի որդու՝ Աշոտի սխրանքներն ու թագավորելը (914 թ.)
Վասապուրականի կորուստը (1021 թ.)
Հայոց հավատի փառավորումը
Անիի նվաճումը (1045 թ.)
Թուրք-սելջուկների արշավանքները (1047-1054 թթ.)
Մանազկերտի ճակատամարտը և Հայաստանի վերջնական նվաճումը թուրք-սելջուկների կողմից (1071 թ.)
Հատվածներ Արիստակես Լաստիվերցու Պատմության գրքի հիշատակարանից
Արևմտյան կողմերում (Կիլիկիայում) Լևոնի ունեցած թագավորության մասին
Արևելյան Հայաստանի իշխաններ Զաքարե և Իվանե եղբայրների մասին
Գոշ անվանված մեծ վարդապետ Մխիթարի մահվան մասին
Սուլթան Ջալալադնի և վեց հարյուր յոթանասունչորս թվականին (1225 թ.) վրացական զորքը կոտորելու մասին
Մոնղոլ-թաթարական արշավանքները և Հայաստանի հարավարևմտյան նահանգների նվաճումը (1236, 1242-1245 թթ.)
Սուլթանի ու թաթարների միջև տեղի ունեցած պատերազմի մասին (1243 թ.)
Հայոց Հեթում թագավորի և այն մասին, ինչ որ կատարվեց (հայ-մոնղոլական դաշնագիրը, 1254 թ.)
Հովհաննես Գառնեցու մասին
Լանկ-Թամուրի արշավանքները Հայաստան (1387-1404 թթ.)
Հայ Եկեղեցու հայրապետական աթոռի վերադարձը Վաղարշապատ՝ Ս. Էջմիածին (1441 թ.)

Դրանից հետո, որ հայոց չորս հարյուր ութսուներկու թվականն էր (1033), մինչև այժմ սուրբ ուխտն ու եկեղեցական կարգերը քայքայվեցին ու ապականվեցին, և ո՛չ խաղաղության կամ բարօրության ավետիք լսեցինք, ո՛չ էլ թագավորների ու իշխանների հաղթության որևէ արձան կանգնեց: Եվ ոչ միայն այդ. կրոնավորները չկարողացան դիմակայել չարասիրտ դևին, այլ տկարացած ու անզորացած, անժուժկալ դարձած՝ խոտորվելով ընկան թշնամիների ձեռքի տակ: Երկիրը ծայրեծայր լցվեց խռովությամբ ու չարությամբ, կամաց-կամաց ճշմարիտ մարգարեություն դարձավ արեգակի խավարումը, այնուհետև թշնամիները հարձակվեցին մեզ վրա, մեզ հագցրին սգի ու տրտմության հանդերձ, և ուրախությունը վերացավ աշխարհից:
Եվ այսպես, աշխարհահեծ տառապանքներ, թշվառություն ու աղետներ տարածվեցին ամբողջ երկրով մեկ, բորբոքվեց հարավային կրակը, այրեց բարձրաբերձ բերդերը և անմատչելի աշտարակները մոմի պես հալելով՝ ոչնչացրեց, պակասելով նվազեցին թագավորներն ու իշխանները, և փրկության հույսը վերացավ մեզնից: Ընդհանրապես, մեզ վրա տարածվեց Տիրոջ բարկությունը, աղոթատներն ավերվեցին, և սուրբ յուղով օծված քարերով դրվեցին այլազգիների ապարանքների հիմքերը: Սուրբ պաշտամունքը մեջտեղից վերացավ, ծաղր ու նախատինք դարձանք հեթանոսներին, մաշվեցինք, կորացանք ու հողին հավասարվեցինք, դարձանք ցամաքած ոսկորների պես, որոնց մեջ չկա ո՛չ շնչի և ո՛չ էլ կենդանության հույս: Մեր նախնիների հանցանքներն ամբողջապես մեզ վրա ընկան, որոնց համար յոթապատիկ հատուցեցինք, քանզի քրիստոնեության անունը ենթարկված էր նախատինքների ու ծաղրուծանակի: Օրենքն ու արդարությունը վերացան մեզնից, և մեր արտասուքներին ու հառաչանքներին տեղ չկար, որովհետև նրանց բարեպաշտությունն էր մեզ զրկելը, կողոպտելն ու սպանելը: Նրանց դուր չէր գալիս մեր ամոթույքը ծածկող անհրաժեշտ զգեստը, և երբ տեսնում էին մեզ մերկ ու խայտառակ, ավելի էին հրճվում: Մեզ հասած անթիվ վշտերից հալումաշ եղած ու չորացած՝ երկրի վրա շրջում էինք ստվերների պես, դողահար ու զարհուրած: Մեր տերերի ահ ու սարսափից մեր կերակուրն անզոր էր, իսկ ըմպելիքը՝ դառը, որովհետև նրանք չէին գտնում, թե մենք Աստված ունենք երկնքում, կամ մեր աղոթքն ու պաղատանքները կհասնեն Նրան: Աստված կամեցավ այդպիսի խոշտանգումներով լլկել, հալածել ու չարչարել մեզ, բոլոր հասակներին էլ տանջանքի ենթարկել, որպես հանցավորների ու պատժապարտների արտաքսել, մերժել Իրենից, ցրել ու տարագիր դարձնել օտար ազգերի մեջ, որպեսզի թերևս կարողանա մեր ստամբակ, անհնազանդ ու սանձարձակ բնությունը զսպել ու ենթարկել մեզ Իր խրատի գավազանին, ինչպես Իսրայելը՝ Եղիայի, իսկ Սամարիան՝ Եղիսեի օրերում: Համենայն դեպս, նրանք ունեին հույսի մի նշույլ՝ թագավորների ու իշխանների խնամակալությունը, և որ ամենից գլխավորն է՝ մարգարեների բարեշնորհ ու ավետաբեր պատգամները, որոնցով գոտեպնդվում էին և կարողանում դիմակայել Տիրոջից հասած փորձություններին ու նեղությանը: Մերը բոլորից ավելի ծանր է ու մեծ. ըստ հոգու և ըստ մարմնի՝ անթագավոր ենք ու անիշխան, անտերունչ ու անխնամակալ և չենք կարող գտնել ապաստանի մի տեղ. տկարացած ու հնազանդված՝ մնում ենք հեթանոսների իշխանության ներքո և օրըստօրե ընդունում ենք նրանց գավազանի դաժան հարվածները. քանի որ չծառայեցինք Տիրոջը, պիտի ծառայենք այլազգիներին, քամահրեցինք Տիրոջ երկյուղը՝ օրըստօրե պիտի տագնապենք սրանց երկյուղով. որովհետև Տիրոջը ծառայեցինք հեղգորեն, գիշեր ու ցերեկ պիտի ծառայենք ու սպասավորենք սրանց: Նա դեռ ըստ մեր հանցանքի չպատժեց մեզ, այլ գթությամբ ու ողորմածությամբ գցեց խրատի բովի մեջ՝ մեզ սթափեցնելու և պիտանի դարձնելու համար:
Եթե մեր մեղքերը դնես կշեռքին, ավելի ծանր կլինեն, քան այն պատիժները, որ Քեզնից ընդունեցինք, և պատուհասներն ավելի թեթև են, քան մեր հանցանքները: Ամեն տանջանքի ու տառապանքի ենթարկի՛ր մեզ, Տե՛ր, սակայն մի՛ լքիր. ամեն փորձություն ու աղետ բե՛ր մեզ վրա, միայն Քո սիրուց մի՛ զրկիր մեզ, Տե՛ր: Ավելի լավ է ընկնել Քո ձեռքը և Քեզնից ստանալ խրատ ու պատիժ, քան Քեզնից անպատիժ՝ հեռու մնալ: Ավելի լավ է Քեզ մոտենալ չարչարանքով ու նեղությամբ, քան Քեզնից հեռանալ ու ապրել անդորր ու հանգիստ: Բավական է մեզ, որ պատվական արյամբդ դառնալով Քո նոր ուխտի ժողովուրդն ու համարվելով ժառանգությունդ՝ Քո սուրբ անունն ենք կրում մեզ վրա: Արդ, արարչական կամքիդ հաճությամբ ձեռքից մի՛ թող մեզ, որ Քեզ ատելի հեթանոսներից անվերջ չտանջվենք, որովհետև այս բոլորը և ավելի, քան այս մատյանում գրի առածս, մեր գլխին եկան մեր մեղքերի պատճառով: ....
Այս ամենը ներկայացրինք նրա համար, որպեսզի ընթերցելով՝ դուք իմանաք, որ մեզ պատահած բոլոր փորձությունների պատճառը մեղքերը եղան, որ նայելով մեզ՝ զարհուրեք ու վախենաք Տիրոջից, դողաք Նրա զորության ահից, նախօրոք խոստովանությամբ ու ապաշխարությամբ կանխեք պատուհասները և ոչ թե գալուց հետո դիմակայեք նրանց:


Աղբյուր՝ Արիստակես Լաստիվերցի, Պատմություն,
թարգ.՝ Վ. Ա. Գևորգյանի, «Սույն գրքի հիշատակարանը», էջ 105, 106-108, 109
«Հայաստան», Երևան, 1971
 
sacredtradition.am