русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ / ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԺԱՄ
14 հոկտեմբերի 2021թ. հինգշաբթի, ԱԿ
Սրբոցն Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյն եւ առաքելոցն Տիմոթէոսի եւ Տիտոսի

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ,
որ կատարի ի մէջ գիշերի՝ ի դէմս Հօր ԱստուծոյՕրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո:
Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո:
Օրհնեալ համագոյ եւ միասնական անբաժանելի Սուրբ Երրորդութիւնն՝ Հայր եւ Որդի եւ Հոգի Սուրբ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ Գ
Տէ՛ր, զի՜ բազում եղեն նեղիչք իմ, եւ բազումք յարեան ի վերայ իմ:
Բազումք ասէին զանձնէ իմմէ, թէ՝ «Չիք փրկութիւն սորա առ Աստուած իւր»:
Այլ Դու, Տէ՛ր, օգնական իմ ես, փառք իմ եւ բարձրացուցիչ գլխոյ իմոյ:
Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, եւ լուաւ ինձ ի լեռնէ սրբոյ Իւրմէ:
Ես ննջեցի եւ ի քուն եղէ, զարթեայ, եւ Տէր ընդունելի իմ է:
Ոչ երկեայց ես ի բիւրաւոր զօրաց նոցա, ոյք շուրջանակի պատեալ պաշարեալ պահէին զիս:
Արի՛, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛ զիս, Աստուա՛ծ իմ. զի Դու հարեր զամենեսեան, ոյք էին ընդ իս թշնամութեամբ ի տարապարտուց, եւ զատամունս մեղաւորաց փշրեսցես:
Տեառնդ է փրկութիւն, ի վերայ ժողովրդեան Քո՝ օրհնութիւն Քո:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԷ
Տէ՛ր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի Քո:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի Քո, Տէ՛ր, խոնարհեսցի ունկն Քո ի խնդրուածս իմ,
Զի լցաւ չարչարանօք անձն իմ, եւ կեանք իմ ի դժոխս մերձեցան, եւ համարեցայ ես ընդ այնոսիկ, որք իջանեն ի գուբ:
Եղէ ես որպէս մարդ առանց օգնականի եւ ի մեռեալս ազատ:
Որպէս զվիրաւորս, որք ննջեն ի գերեզմանի:
Զորս Դու ոչ յիշեցեր, նոքա ի ձեռանէ Քումմէ մերժեցան:
Եդին զիս ի գբի ներքնումն՝ ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու:
Յիս հաստատեցաւ սրտմտութիւն Քո, զամենայն զբօսանս Քո ածեր ի վերայ իմ:
Հեռի արարեր յինէն զծանօթս իմ, եւ եդին զիս նշաւակ իւրեանց:
Մատնեցայ եւ ոչ ելանէի, աչք իմ տկարացան յաղքատութենէ:
Աղաղակեցի առ Տէր զօրհանապազ եւ համբարձի առ Քեզ զձեռս իմ:
Մի՞թէ մեռելոց առնիցես զսքանչելիս Քո, կամ բժիշկք յարուցեալ խոստովան առնիցի՞ն առ Քեզ:
Մի՞թէ պատմեսցէ ոք երբեք ի գերեզմանի զողորմութիւնս Քո կամ զճշմարտութիւնս Քո` ի կորստեան:
Մի՞թէ ճանաչիցին ի խաւարի սքանչելիք Քո, կամ արդարութիւն Քո` յերկիր մոռացեալ:
Ես առ Քեզ, Տէ՛ր, աղաղակեցի. առաւօտու աղօթք իմ ժամանեսցեն առ Քեզ:
Ընդէ՞ր, Տէ՛ր, մերժես զանձն իմ կամ դարձուցանես զերեսս Քո յինէն:
Տնանկ եւ վաստակաւոր եմ ես ի մանկութենէ իմմէ. ի բարձրութենէ խոնարհեցայ եւ ապշեցայ:
Յիս հաստատեցաւ բարկութիւն Քո, արհաւիրք Քո խռովեցուցին զիս,
Շրջեցան զինեւ որպէս ջուր, զօր ամենայն պաշարեցին զիս ի միասին:
Հեռի արարեր յինէն զբարեկամս իմ եւ զծանօթս իմ վասն թշուառութեան իմոյ:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԲ
Օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր, եւ ամենայն ոսկերք իմ՝ զանուն սուրբ Նորա:
Օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր եւ մի՛ մոռանար զամենայն տուրս Նորա.
Ո քաւէ զմեղս քո, բժշկէ զամենայն հիւանդութիւնս քո.
Ո փրկէ յապականութենէ զկեանս քո, պսակէ զքեզ ողորմութեամբ եւ գթութեամբ.
Ո լնու ի բարութենէ զցանկութիւն քո, նորոգեսցի որպէս արծուոյ մանկութիւն քո:
Առնէ ողորմութիւնս Տէր եւ իրաւունս ամենայն զրկելոց:
Եցոյց Տէր զճանապարհս Իւր Մովսիսի եւ որդւոցն Իսրայելի զկամս Իւր:
Գթած, ողորմած է Տէր, երկայնամիտ եւ բազումողորմ:
Ոչ ի սպառ բարկանայ Տէր եւ ոչ յաւիտեան պահէ ոխս:
Ոչ ըստ մեղաց մերոց արար մեզ եւ ոչ ըստ անօրէնութեան մերում հատոյց մեզ.
Այլ որպէս բարձր են երկինք յերկրէ, այնպէս զօրացոյց Տէր զողորմութիւն Իւր ի վերայ երկիւղածաց Իւրոց:
Որչափ հեռի են արեւելք յարեւմտից, այնչափ հեռի արար ի մէնջ զանօրէնութիւնս մեր:
Որպէս գթայ հայր ի վերայ որդւոց իւրոց, այնպէս գթասցի Տէր յերկիւղածս Իւր.
Զի Նա գիտաց զստեղծուածս մեր եւ յիշեաց, թէ հող եմք:
Մարդոյ որպէս խոտոյ են աւուրք իւր, որպէս ծաղիկ վայրի՝ այնպէս ծաղկէ:
Շնչէ ի նմա հողմ, եւ ոչ է, եւ ոչ եւս երեւի տեղի նորա:
Բայց ողորմութիւն Տեառն յաւիտեանս յաւիտենից ի վերայ երկիւղածաց Իւրոց, եւ արդարութիւն Նորա յորդւոց մինչեւ յորդիս,
Ոյք պահեն զուխտս Նորա, յիշեն զպատուիրանս Նորա եւ առնեն զնա:
Տէր յերկինս պատրաստեաց զաթոռ Իւր, արքայութիւն Նորա ամենեցուն տիրէ:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն հրեշտա՛կք Նորա՝ հզօրք զօրութեամբ, ոյք առնէք զբան Նորա ի լսել ձայնի պատգամաց Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն զօրութի՛ւնք Նորա, պաշտօնեա՛յք եւ արարո՛ղք կամաց Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն գո՛րծք Նորա. զի ընդ ամենայն տեղիս է տէրութիւն Նորա. օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԲ
Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր խնդրուածաց իմոց ճշմարտութեամբ Քով:
Լո՛ւր ինձ արդարութեամբ Քով եւ մի՛ մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի Քում, զի ոչ արդարանայ առաջի Քո ամենայն կենդանի:
Հալածեաց թշնամին զանձն իմ, խոնարհ արար յերկիր զկեանս իմ եւ նստոյց զիս ի խաւարի որպէս մեռեալ յաւիտենից:
Ձանձրացաւ յիս հոգի իմ, եւ սիրտ իմ խռովեցաւ յիս:
Յիշեցի զաւուրսն զառաջինս, խորհեցայ յամենայն գործս Քո. յարարածս ձեռաց Քոց խորհեցայ եւ համբարձի առ Քեզ զձեռս իմ:
Անձն իմ որպէս զերկիր ծարաւի է առ Քեզ. վաղվաղակի լո՛ւր ինձ, Տէ՛ր, զի նուաղեաց յինէն հոգի իմ:
Մի՛ դարձուցաներ զերեսս Քո յինէն. նմանիցեմ այնոցիկ, ոյք իջանեն ի գուբ:
Լսելի՛ արա ինձ առաւօտու զողորմութիւնս Քո, զի ես ի Քեզ, Տէ՛ր, յուսացայ:
Ցո՛յց ինձ ճանապարհ, յոր եւ գնացից, զի առ Քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ:
Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զՔեզ ապաւէն ինձ արարի:
Ուսո՛ ինձ առնել զկամս Քո, զի Դու ես Աստուած իմ:
Հոգի Քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր ուղիղ:
Վասն անուան Քո, Տէ՛ր, կեցուսցես զիս, արդարութեամբ Քով հանցես ի նեղութենէ զանձն իմ:
Ողորմութեամբ Քով սատակեա՛ զթշնամիս իմ եւ կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես ծառայ Քո եմ:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Զարթուցեալքս ամենեքեան ի հանգստենէ քնոյ, զոր շնորհեաց մեզ մարդասէրն Աստուած ի մխիթարութիւն եւ ի սփոփանս տկարութեան մերում, եւ եկեալքս միաբան հոգեւոր երգով ի փառաբանութիւն եւ ի պատիւ ամենասուրբ անուան Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի՝ ահիւ եւ դողութեամբ կացցուք յաղօթս առաջի Նորա: Եւ գոհացարուք զՆմանէ ի գիշերային ժամուս յայսմիկ վասն իրաւանց եւ արդարութեան Նորա. որ ընտրեաց զմեզ ողորմութեամբն Իւրով եւ շնորհեաց մեզ բերել զնմանութիւն երկնային հրեշտակացն ի փառաբանիչս Տեառն Աստուծոյ ամենեցուն եւ մեզ լինիլ: Եւ մեք, այսուհետեւ սրբելով զանձինս մեր ի խղճէ եւ ի չար գործոց, համբարձցուք զձեռս մեր ի սրբութիւն առանց բարկութեան եւ երկմտութեան: Հաւատով խնդրեսցուք ի Նմանէ զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց՝ խոստովան լինելով զգաղտնիս սրտից մերոց ծածկագիտին Աստուծոյ: Որպէս զի ընդունելով զպաղատանս մեր աղօթիւք եւ բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց՝ շնորհեսցէ մեզ մարդասէրն Աստուած կեալ առաքինութեամբ եւ անարատ վարուք ըստ կամաց Նորա յայսմ աշխարհիս եւ արժանաւոր լինելով յաւիտենական եւ երկնային խորանացն, զոր խոստացաւ սիրելեաց Իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս: Տէ՛ր մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Կեցո՛, Տէ՛ր:
Զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
ԶՔէն գոհանամք, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ շնորհեցեր մեզ հանգիստ քնոյ խաղաղութեամբ: Եւ զարթուցեալ ժամանեցուցեր զմեզ կանխել յերկրպագութիւն ահաւոր եւ փառաւորեալ անուանդ Քում սրբոյ: Տո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, աղաչեմք զՔեզ, զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել. եւ զամենայն ժամանակս կենաց պանդխտութեան մերոյ երկիւղիւդ Քո ամրացո՛ եւ պահեա՛: Որպէս զի զգուշութեամբ եւ անարատ վարուք կրօնաւորեալք յայսմ աշխարհիս՝ ժամանեսցուք յանքոյթ եւ ի խաղաղ նաւահանգիստ յաւիտենական ի կեանսդ՝ շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի: Ընդ Որում Քեզ Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Նայեա՛ց, Տէ՛ր բարերար, ողորմութեամբ Քով յերկրպագուս եւ ի փառաբանիչս անուանդ Քում սրբոյ: Տէ՛ր զօրութեանց, խաղաղացո՛ զանձինս մեր յամենայն սատանայական խռովութեանց եւ յաշխարհական զբօսանաց: Զհրեշտակ խաղաղութեան Քո առաքեա՛ առ մեզ, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ անխռովս ի տուէ եւ ի գիշերի, յարթնութեան եւ ի հանգստեան մերում: Որպէս զի բարեպաշտութեամբ եւ արժանաւորապէս Քեզ Տեառնդ ծառայելով ի կեանս յայսոսիկ՝ ժամանեսցուք յաւիտենական երկնից արքայութեան Քո, զոր պատրաստեցեր ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց Քոց: Եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա:


ՇԱՐԱԿԱՆ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ


Օրհնութիւն Եօթանասուն եւ երկու աշակերտացն Քրիստոսի դկ.

(Օրհ. Եօթանասուն եւ երկու աշակերտացն դկ. Ա.)


Իմաստութի՛ւն երկնային՝ իջեալ ի վերուստ՝ ժողովել զընտրեալսն ի սկզբանէ զյիմարս աշխարհի. եւ լցեր լուսով Քո իմաստութեան՝ հալածել սոքօք զխաւարն անգիտութեան ի մէնջ. աղաչանօք սոցա խնայեա՛ ի մեզ, մարդասէ՛ր Փրկիչ:
Ի ծովու ճանապարհորդեալ անհետ ընթացիւք՝ ի ծովակէ կոչեցեր զորսորդս անբանից կենդանեաց ի մահ, զի ի ծովէ աշխարհի որսայցեն զբանականքս ի կեանս. աղաչանօք սոցա խնայեա՛ ի մեզ, մարդասէ՛ր Փրկիչ:
Բանաւոր երկրի Մշա՛կդ երկնային, որ ետուր զսերմն կենաց ի լեզուս բանին մշակաց եւ առաքեցեր սերմանել յոգիս բանաւորաց, աղաչանօք սոցա խնայեա՛ ի մեզ, մարդասէ՛ր Փրկիչ:

(Օրհ. Եօթանասուն եւ երկու աշակերտացն դկ. Բ., 1-2 տներ)


Որ զօրինակ երկոտասան առաքելոց Քոց, Քրիստո՛ս, եւ զեօթանասուն ընտրելոց աշակերտացն յառաջագոյն ծանուցեր ի թիւ արմաւենեաց եւ աղբերացն յԱղիմայ, աղաչանօք սոցա խնայեա՛ ի մեզ, մարդասէ՛ր Փրկիչ:
Որ շինեցեր զտուն Քո զԵկեղեցի, Իմաստութիւն Հօր Յիսո՛ւս, եւ կանգնեցեր ի սմա սիւնս զեօթնարփեան Հոգւոյն զօրութիւն եւ առաքեցեր զծառայս Քո սուրբ զառաքեալսն՝ կոչել զհեթանոսս յարբումն ուրախութեան խառնեցելոյ բաժակին, աղաչանօք սոցա խնայեա՛ ի մեզ, մարդասէ՛ր Փրկիչ:

(Օրհ. Որդւոցն Որոտման դկ. Ա.)


Որ Էն յէութեան Որդի միշտ յԷէն՝ անեղանելի ծնունդ հայրական, զՈր ի վերուստ հնչեցին որդիքն Որոտման եւ յայտնեցին որդւոց մարդկան զծածկապէս խորհուրդ:
Բանն անսկիզբն ի Կուսէն սկզբնաւորեալ՝ ի յերկրի մարմնով երեւեցաւ, զՈր տեսին քարոզք Բանին ճշմարտութեան եւ ծանուցին տիեզերաց Աստուած եւ մարդ:
Իսկապէս Բանն Աստուած միացաւ ի մարմնի՝ անփոփոխ գոլով յէութեան, Որում եղեն ականատես որդիքն Որոտման եւ ընդհանուր քարոզեցին զԲանն մարմին եղեալ:

(Օրհ. Ստեփանոսի Նախավկային դկ.)


Առաքեա՛լ եւ նախավկա՛յ Քրիստոսի, սո՛ւրբ Ստեփանոս, որ զքարկոծումն յանձն առեր եւ յանմահից բնակարանսն վերափոխեցար, աղաչեա՛ զԱստուած շնորհել մեզ զկեանս անվախճան:
Տունկ անմահ իմանալի դրախտին շնորհեցար ի Հօրէ եւ լուսաւորեցար անճառապէս. այսօր ցնծան դասք հրեշտակացն ընդ քո մեծապայծառ ճգնութիւնդ. աղաչեա՛ զԱստուած շնորհել մեզ զկեանս անվախճան:
Աստուածաստեղծ մարդոյն պտուղ ընծայեցար՝ մերձ յանմերձենալի Լոյսն, եւ հայրենի աւանդութեանն եղեր ժառանգորդ. աղաչեա՛ զԱստուած շնորհել մեզ զկեանս անվախճան:
Ճանապարհ վկայից յետ Քրիստոսի գտար եւ աստուածային փառացն արժանաւոր եղեր. բանսարկուն զինու քո վիրաւորեցաւ, եւ նախաստեղծն պայծառացեալ բերկրեցաւ. աղաչեա՛ զԱստուած շնորհել մեզ զկեանս անվախճան:
Դասակարգեալք եւ մեք ընդ անմարմնական բազմութիւնսն՝ վերահայցեմք ընդ հրեղէն լեզուացն աղօթանուէր մաղթանօք. հայցեմք ի Քէն, մարդասէ՛ր Փրկիչ, խնայեա՛ ի մեզ, Ստեղծո՛ղ մեր եւ Կեա՛նք աշխարհի:

(Մնկ. Ծննդեան Յովհաննու Մկրտչին դկ.)


Մարգարէից գերագո՛յն եւ մե՛ծ ի ծնունդս կանանց, որ զտնօրէնութիւն Աստուածորդւոյն ի յարգանդի ծանեար Հոգւովն, աղաչեա՛ զԱստուած վասն մանկանց Եկեղեցւոյ:
Յորովայնէ յորովայն երկրպագո՛ղ Քրիստոսի, որ զհուրն Աստուած մերով բնութեամբ մկրտեցեր ի Յորդանան, աղաչեա՛ զԱստուած վասն մանկանց Եկեղեցւոյ:
Կատարո՛ւմն օրինաց եւ նախասկի՛զբն շնորհաց, որ հոգւոցն ի դժոխս քարոզեցեր զփրկութիւն գալստեամբն Քրիստոսի, աղաչեա՛ զԱստուած վասն մանկանց Եկեղեցւոյ:

(Տրյ. Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մտանելոյն ի վիրապն դկ.)


Այսօր զիմանալի լուսոյն ծագողն ի խաւարի նստելոցս՝ զԳրիգորիոս սուրբ հայրապետն, եկա՛յք վերապատուեսցուք:
Այսօր զանապական Հոգւոյն պարգեւս բաշխող որդւոց Թորգոմայ, յորդիս լուսոյ նովաւ ծնեա՛լք, եկա՛յք վերապատուեսցուք:
Այսօր զաստուածային բանին պատմող ի Հայաստան աշխարհի, աշակերտեալ նմա մանկո՛ւնք, եկա՛յք վերապատուեսցուք:
Այսօր երգէ Եկեղեցի որդւովք իւրովք ընդ հրեշտակս. «Յիշատակի Լուսաւորչին՝ փա՜ռք ի բարձունս Աստուծոյ»:

(Օրհ. Հոգեգալստեան Է աւուր դկ. Ա.)


Ի հայրաշարժ աղբերէն անհատահոսդ Վտա՛կ, կենդանարար Սո՛ւրբ Հոգի, օրհնեալ ես, Լո՛յս ճշմարիտ:
Այսօր ի սուրբ վերնատունն եկեալ Աստուած ճշմարիտ՝ հրաշազարդեաց զառաքեալսն ի լոյս փառաց Քոց, Հոգի՛:
Հրճուողական խնդութեամբ աշակերտացն լցեալ՝ փառատրելով երգէին. «Օրհնեալ ես, Լո՛յս ճշմարիտ»:

(Տրյ. Հանգստեան դկ. Դ.)


Թագաւո՛ր փառաց Քրիստոս, անմահութեանց Բաշխո՛ղ, ի փառաւորեալ գալստեանն Քո արժանաւորեա՛ զննջեցեալսն մեր դասակից լինել սրբոց Քոց մարդասիրապէս, որ ես միշտ ի յաթոռ փառաց։
Զորս հաւասարեցեր ընդ սուրբս Քո՝ հաղորդիլ մարմնոյ եւ արեան Քո, Տէ՛ր, այսօր ընկալեալ՝ հանգո՛ զհոգիս նոցա՝ կենագործելով ի կեանսդ յաւիտենից մարդասիրապէս, որ ես միշտ ի յաթոռ փառաց։
Յորժամ առնես զհատուցումն, Տէ՛ր, եւ սուրբք Քո պարծեսցին ի Քեզ, յայնժամ խնայեա՛ ի դաւանողս Քո՝ դասաւորելով յաջակողմեան դասուն մարդասիրապէս, որ ես միշտ ի յաթոռ փառաց։

(Օրհ. Վերափոխման սուրբ Աստուածածնին Բ աւուր դկ. Ա.)


Այսօր զանճառելի ծննդեան Քո, Տէ՛ր, սպասաւոր խորհրդոյ՝ ի հողանիւթ գոյացութեանց փոխադրեցեր ի յերկինս:
Այսօր զանտանելի Բանիդ բարձողն՝ զքերովբէն հողեղէն, բարձրացուցեր ի ստորնայնոցս գերակայիցն կայեանս:
Այսօր զանապական Կոյսն, որ զՔեզ մաքուր կաթամբ կերակրեաց, ի զգայական փոխեալ բնութեանց յիմանալեացն խորանս:

(Մնկ. Շողակաթին դկ.)


Էջ Միածինն ի Հօրէ, եւ լոյս փառաց ընդ Նմա. ձայնք հնչեցին սանդարամետք անդնդոց:
Տեսեալ զլոյս մեծ հայրապետին Գրիգորի՝ պատմէր ցնծութեամբ հաւատացեալ արքային:
Եկայք շինեսցուք սուրբ զխորանն լուսոյ, քանզի ի սմա ծագեաց մեզ լոյս ի Հայաստան աշխարհի:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

(Օրհ. Եօթանասուն եւ երկու աշակերտացն դկ. Բ., 3-րդ տուն)


Որ տիրականդ իշխանութեան հաղորդս արարեր զսուրբ զառաքեալսն՝ կապել եւ արձակել զորդիս մարդկան յերկինս եւ յերկրի, եւ աթոռակից լինել Քեզ խոստացար, յորժամ նստիս յաթոռ դատողական, աղաչանօք սոցա խնայեա՛ ի մեզ, մարդասէ՛ր Փրկիչ:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ Յովհաննու Մկրտչին, սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին, յիշատակաւ եւ աղօթիւք սրբոցն Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյն եւ առաքելոցն Տիմոթէոսի եւ Տիտոսի, որոց այսօր է յիշատակ, եւ վասն խաչի Քո պատուականի, Տէ՛ր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր եւ կեցո՛ զմեզ:

ՔԱՐՈԶ
(ԱԿ, ԳԿ)
Վասն ուղղելոյ զգնացս մեր ի ճանապարհս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն ցրելոյ ի մէնջ զամենայն խորհուրդս չարին զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն պարգեւելոյ մեզ առողջ խորհուրդս եւ առաքինի վարս զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն պահելոյ զմեզ ընդ հովանեաւ ամենազօր աջոյն Իւրոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն խորտակելոյ զհակառակորդն վաղվաղակի ընդ ոտիւք մերովք զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին, զՏէր աղաչեսցուք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(ԱԿ, ԳԿ)
Տէ՛ր երկնի եւ երկրի, Արարի՛չ ամենայն արարածոց՝ երեւելեաց եւ աներեւութից, առ Քեզ կարդամք յամենայն ժամ, զի ընդ ամենայն տեղիս է տէրութիւն Քո, եւ արքայութիւն Քո ամենեցուն տիրէ: Շնորհեա՛ մեզ երկիւղիւ ի պաշտօն Քո կանխել հանապազ, սիրել զՔեզ ի բոլոր սրտէ եւ ի բովանդակ մտաց եւ յամենայն զօրութենէ մերմէ պահել զպատուիրանս Քո, համբառնալ առ Քեզ զձեռս մեր ի սրբութիւն՝ առանց բարկութեան եւ երկմտութեան, եւ գտանել ի Քէն զշնորհս եւ զողորմութիւն եւ զառաքինասէր գործոցն յաջողութիւն: Վասն զի Դու ես Տէր կենաց եւ Աստուած ողորմութեանց, եւ Քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Քում ամենազօր եւ յաղթող տէրութեանդ կրկնի ամենայն ծունր յերկրպագութիւն, եւ փառաւորի յամենեցունց թագաւորութիւն Քո: Նայեա՛ յերկրպագութիւնս մեր եւ ուսո՛ մեզ առնել զարդարութիւն ճշմարտութեան: Վասն զի Դու ես Աստուած խաղաղութեան, որ բարձեր զթշնամութիւն ի միջոյ եւ արարեր զխաղաղութիւն յերկինս եւ յերկրի, հեռաւորաց եւ մերձաւորաց աւետարանեցեր զնոր պարգեւս Քոյին բարեացդ. որում եւ զմեզ մեծի շնորհացդ արժանաւորս արասցես՝ դասելով ընդ ճշմարիտ երկրպագուս Քո, Աստուա՛ծ մեր եւ Տէ՛ր մեր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստո՛ս, որ ես օրհնեալ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Թագաւոր յաւիտեան:
Զողորմութիւն Քո, Տէ՛ր, արա՛ ի մեզ եւ բարեխօսութեամբ սրբոցն Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյն եւ առաքելոցն Տիմոթէոսի եւ Տիտոսի մի՛ կորուսաներ զմեզ: Երրորդութի՛ւն Սուրբ, ողորմեա՛ մեզ:
Սաղմոս. Փրկութիւն արդարոց ի Տեառնէ է. վերակացու է նոցա ի ժամանակս նեղութեան: Օգնեսցէ նոցա Տէր եւ փրկեսցէ զնոսա, ապրեցուսցէ ի մեղաւորաց եւ կեցուսցէ զնոսա, զի յուսացան ի Նա. եւ բարեխօսութեամբ սրբոցն Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյն եւ առաքելոցն Տիմոթէոսի եւ Տիտոսի մի՛ կորուսաներ զմեզ: Երրորդութի՛ւն Սուրբ, ողորմեա՛ մեզ:
Փոխ. Որք զտանջանս եւ զմահ վասն Քո յանձն առին եւ հեղին զարիւնս իւրեանց վասն անուանդ Քո սրբոյ, բարեխօսութեամբ սոցա մի՛ կորուսաներ զմեզ: Երրորդութի՛ւն Սուրբ, ողորմեա՛ մեզ:

ՄԱՂԹԱՆՔ
(ԱԿ, ԳԿ)
Յերգս օրհնութեան եւ ի ձայն սաղմոսաց անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 
sacredtradition.am