русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ / ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԺԱՄ
14 հունվարի 2020թ. երեքշաբթի, ԳՁ
Տօն Ծննդեան սրբոյն Յովհաննու Կարապետին

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ,
որ կատարի ի մէջ գիշերի՝ ի դէմս Հօր ԱստուծոյՕրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո:
Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո:
Օրհնեալ համագոյ եւ միասնական անբաժանելի Սուրբ Երրորդութիւնն՝ Հայր եւ Որդի եւ Հոգի Սուրբ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ Գ
Տէ՛ր, զի՜ բազում եղեն նեղիչք իմ, եւ բազումք յարեան ի վերայ իմ:
Բազումք ասէին զանձնէ իմմէ, թէ՝ «Չիք փրկութիւն սորա առ Աստուած իւր»:
Այլ Դու, Տէ՛ր, օգնական իմ ես, փառք իմ եւ բարձրացուցիչ գլխոյ իմոյ:
Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, եւ լուաւ ինձ ի լեռնէ սրբոյ Իւրմէ:
Ես ննջեցի եւ ի քուն եղէ, զարթեայ, եւ Տէր ընդունելի իմ է:
Ոչ երկեայց ես ի բիւրաւոր զօրաց նոցա, ոյք շուրջանակի պատեալ պաշարեալ պահէին զիս:
Արի՛, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛ զիս, Աստուա՛ծ իմ. զի Դու հարեր զամենեսեան, ոյք էին ընդ իս թշնամութեամբ ի տարապարտուց, եւ զատամունս մեղաւորաց փշրեսցես:
Տեառնդ է փրկութիւն, ի վերայ ժողովրդեան Քո՝ օրհնութիւն Քո:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԷ
Տէ՛ր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի Քո:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի Քո, Տէ՛ր, խոնարհեսցի ունկն Քո ի խնդրուածս իմ,
Զի լցաւ չարչարանօք անձն իմ, եւ կեանք իմ ի դժոխս մերձեցան, եւ համարեցայ ես ընդ այնոսիկ, որք իջանեն ի գուբ:
Եղէ ես որպէս մարդ առանց օգնականի եւ ի մեռեալս ազատ:
Որպէս զվիրաւորս, որք ննջեն ի գերեզմանի:
Զորս Դու ոչ յիշեցեր, նոքա ի ձեռանէ Քումմէ մերժեցան:
Եդին զիս ի գբի ներքնումն՝ ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու:
Յիս հաստատեցաւ սրտմտութիւն Քո, զամենայն զբօսանս Քո ածեր ի վերայ իմ:
Հեռի արարեր յինէն զծանօթս իմ, եւ եդին զիս նշաւակ իւրեանց:
Մատնեցայ եւ ոչ ելանէի, աչք իմ տկարացան յաղքատութենէ:
Աղաղակեցի առ Տէր զօրհանապազ եւ համբարձի առ Քեզ զձեռս իմ:
Մի՞թէ մեռելոց առնիցես զսքանչելիս Քո, կամ բժիշկք յարուցեալ խոստովան առնիցի՞ն առ Քեզ:
Մի՞թէ պատմեսցէ ոք երբեք ի գերեզմանի զողորմութիւնս Քո կամ զճշմարտութիւնս Քո` ի կորստեան:
Մի՞թէ ճանաչիցին ի խաւարի սքանչելիք Քո, կամ արդարութիւն Քո` յերկիր մոռացեալ:
Ես առ Քեզ, Տէ՛ր, աղաղակեցի. առաւօտու աղօթք իմ ժամանեսցեն առ Քեզ:
Ընդէ՞ր, Տէ՛ր, մերժես զանձն իմ կամ դարձուցանես զերեսս Քո յինէն:
Տնանկ եւ վաստակաւոր եմ ես ի մանկութենէ իմմէ. ի բարձրութենէ խոնարհեցայ եւ ապշեցայ:
Յիս հաստատեցաւ բարկութիւն Քո, արհաւիրք Քո խռովեցուցին զիս,
Շրջեցան զինեւ որպէս ջուր, զօր ամենայն պաշարեցին զիս ի միասին:
Հեռի արարեր յինէն զբարեկամս իմ եւ զծանօթս իմ վասն թշուառութեան իմոյ:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԲ
Օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր, եւ ամենայն ոսկերք իմ՝ զանուն սուրբ Նորա:
Օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր եւ մի՛ մոռանար զամենայն տուրս Նորա.
Ո քաւէ զմեղս քո, բժշկէ զամենայն հիւանդութիւնս քո.
Ո փրկէ յապականութենէ զկեանս քո, պսակէ զքեզ ողորմութեամբ եւ գթութեամբ.
Ո լնու ի բարութենէ զցանկութիւն քո, նորոգեսցի որպէս արծուոյ մանկութիւն քո:
Առնէ ողորմութիւնս Տէր եւ իրաւունս ամենայն զրկելոց:
Եցոյց Տէր զճանապարհս Իւր Մովսիսի եւ որդւոցն Իսրայելի զկամս Իւր:
Գթած, ողորմած է Տէր, երկայնամիտ եւ բազումողորմ:
Ոչ ի սպառ բարկանայ Տէր եւ ոչ յաւիտեան պահէ ոխս:
Ոչ ըստ մեղաց մերոց արար մեզ եւ ոչ ըստ անօրէնութեան մերում հատոյց մեզ.
Այլ որպէս բարձր են երկինք յերկրէ, այնպէս զօրացոյց Տէր զողորմութիւն Իւր ի վերայ երկիւղածաց Իւրոց:
Որչափ հեռի են արեւելք յարեւմտից, այնչափ հեռի արար ի մէնջ զանօրէնութիւնս մեր:
Որպէս գթայ հայր ի վերայ որդւոց իւրոց, այնպէս գթասցի Տէր յերկիւղածս Իւր.
Զի Նա գիտաց զստեղծուածս մեր եւ յիշեաց, թէ հող եմք:
Մարդոյ որպէս խոտոյ են աւուրք իւր, որպէս ծաղիկ վայրի՝ այնպէս ծաղկէ:
Շնչէ ի նմա հողմ, եւ ոչ է, եւ ոչ եւս երեւի տեղի նորա:
Բայց ողորմութիւն Տեառն յաւիտեանս յաւիտենից ի վերայ երկիւղածաց Իւրոց, եւ արդարութիւն Նորա յորդւոց մինչեւ յորդիս,
Ոյք պահեն զուխտս Նորա, յիշեն զպատուիրանս Նորա եւ առնեն զնա:
Տէր յերկինս պատրաստեաց զաթոռ Իւր, արքայութիւն Նորա ամենեցուն տիրէ:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն հրեշտա՛կք Նորա՝ հզօրք զօրութեամբ, ոյք առնէք զբան Նորա ի լսել ձայնի պատգամաց Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն զօրութի՛ւնք Նորա, պաշտօնեա՛յք եւ արարո՛ղք կամաց Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն գո՛րծք Նորա. զի ընդ ամենայն տեղիս է տէրութիւն Նորա. օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԲ
Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր խնդրուածաց իմոց ճշմարտութեամբ Քով:
Լո՛ւր ինձ արդարութեամբ Քով եւ մի՛ մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի Քում, զի ոչ արդարանայ առաջի Քո ամենայն կենդանի:
Հալածեաց թշնամին զանձն իմ, խոնարհ արար յերկիր զկեանս իմ եւ նստոյց զիս ի խաւարի որպէս մեռեալ յաւիտենից:
Ձանձրացաւ յիս հոգի իմ, եւ սիրտ իմ խռովեցաւ յիս:
Յիշեցի զաւուրսն զառաջինս, խորհեցայ յամենայն գործս Քո. յարարածս ձեռաց Քոց խորհեցայ եւ համբարձի առ Քեզ զձեռս իմ:
Անձն իմ որպէս զերկիր ծարաւի է առ Քեզ. վաղվաղակի լո՛ւր ինձ, Տէ՛ր, զի նուաղեաց յինէն հոգի իմ:
Մի՛ դարձուցաներ զերեսս Քո յինէն. նմանիցեմ այնոցիկ, ոյք իջանեն ի գուբ:
Լսելի՛ արա ինձ առաւօտու զողորմութիւնս Քո, զի ես ի Քեզ, Տէ՛ր, յուսացայ:
Ցո՛յց ինձ ճանապարհ, յոր եւ գնացից, զի առ Քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ:
Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զՔեզ ապաւէն ինձ արարի:
Ուսո՛ ինձ առնել զկամս Քո, զի Դու ես Աստուած իմ:
Հոգի Քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր ուղիղ:
Վասն անուան Քո, Տէ՛ր, կեցուսցես զիս, արդարութեամբ Քով հանցես ի նեղութենէ զանձն իմ:
Ողորմութեամբ Քով սատակեա՛ զթշնամիս իմ եւ կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես ծառայ Քո եմ:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Զարթուցեալքս ամենեքեան ի հանգստենէ քնոյ, զոր շնորհեաց մեզ մարդասէրն Աստուած ի մխիթարութիւն եւ ի սփոփանս տկարութեան մերում, եւ եկեալքս միաբան հոգեւոր երգով ի փառաբանութիւն եւ ի պատիւ ամենասուրբ անուան Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի՝ ահիւ եւ դողութեամբ կացցուք յաղօթս առաջի Նորա: Եւ գոհացարուք զՆմանէ ի գիշերային ժամուս յայսմիկ վասն իրաւանց եւ արդարութեան Նորա. որ ընտրեաց զմեզ ողորմութեամբն Իւրով եւ շնորհեաց մեզ բերել զնմանութիւն երկնային հրեշտակացն ի փառաբանիչս Տեառն Աստուծոյ ամենեցուն եւ մեզ լինիլ: Եւ մեք, այսուհետեւ սրբելով զանձինս մեր ի խղճէ եւ ի չար գործոց, համբարձցուք զձեռս մեր ի սրբութիւն առանց բարկութեան եւ երկմտութեան: Հաւատով խնդրեսցուք ի Նմանէ զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց՝ խոստովան լինելով զգաղտնիս սրտից մերոց ծածկագիտին Աստուծոյ: Որպէս զի ընդունելով զպաղատանս մեր աղօթիւք եւ բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց՝ շնորհեսցէ մեզ մարդասէրն Աստուած կեալ առաքինութեամբ եւ անարատ վարուք ըստ կամաց Նորա յայսմ աշխարհիս եւ արժանաւոր լինելով յաւիտենական եւ երկնային խորանացն, զոր խոստացաւ սիրելեաց Իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս: Տէ՛ր մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Կեցո՛, Տէ՛ր:
Զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
ԶՔէն գոհանամք, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ շնորհեցեր մեզ հանգիստ քնոյ խաղաղութեամբ: Եւ զարթուցեալ ժամանեցուցեր զմեզ կանխել յերկրպագութիւն ահաւոր եւ փառաւորեալ անուանդ Քում սրբոյ: Տո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, աղաչեմք զՔեզ, զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել. եւ զամենայն ժամանակս կենաց պանդխտութեան մերոյ երկիւղիւդ Քո ամրացո՛ եւ պահեա՛: Որպէս զի զգուշութեամբ եւ անարատ վարուք կրօնաւորեալք յայսմ աշխարհիս՝ ժամանեսցուք յանքոյթ եւ ի խաղաղ նաւահանգիստ յաւիտենական ի կեանսդ՝ շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի: Ընդ Որում Քեզ Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Նայեա՛ց, Տէ՛ր բարերար, ողորմութեամբ Քով յերկրպագուս եւ ի փառաբանիչս անուանդ Քում սրբոյ: Տէ՛ր զօրութեանց, խաղաղացո՛ զանձինս մեր յամենայն սատանայական խռովութեանց եւ յաշխարհական զբօսանաց: Զհրեշտակ խաղաղութեան Քո առաքեա՛ առ մեզ, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ անխռովս ի տուէ եւ ի գիշերի, յարթնութեան եւ ի հանգստեան մերում: Որպէս զի բարեպաշտութեամբ եւ արժանաւորապէս Քեզ Տեառնդ ծառայելով ի կեանս յայսոսիկ՝ ժամանեսցուք յաւիտենական երկնից արքայութեան Քո, զոր պատրաստեցեր ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց Քոց: Եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա:


ՇԱՐԱԿԱՆ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ


Օրհնութիւն Ծննդեան Յովհաննու Մկրտչին ակ.

(Օրհ. Ծննդեան Յովհաննու Մկրտչին ակ., 1-34 տներ)


Արեգականն արդարութեան ծագման արուսեա՛կդ առաւօտեալ, նախընթա՛ց ճանապարհի Որդւոյն Աստուծոյ տնօրէնութեան, սո՛ւրբ Յովհաննէս, առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Բարձրելոյն անճառ խորոց տեսանո՛ղ իմաստիւք Հոգւոյն, ի յորովայնէ մաքրեալ տաճա՛ր Աստուծոյ եւ բնակարա՛ն Սուրբ Երրորդութեան, առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Գաբրիէլ հրեշտակապետն առաքեալ առ Զաքարիաս՝ աւետարանել զհրաշալի ծնունդ քո սուրբ յամուլ ծերոյն Եղիսաբեթէ. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Դասապետն երկնից զօրացն երեւեալ քահանայապետին, յորժամ մտանէր ի սրբութիւն սրբոցն՝ խնկարկելով ըստ օրինացն ի տաճարին. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Եւ տեսեալ զանհիւթականն ի ձեւ մարմնոյ յաջմէ սեղանոյն՝ պակուցեալ յերկիւղ մահու սասանելով, եւ հաստատիւր բանիւ հրեշտակին. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Զգերագոյն քան զբնութիւն լուեալ զեղանակ ծննդեանն քո՝ սոսկացեալ հիանայր Զաքարիաս եւ համրացեալ պատժիւր պապանձեալ լեզուաւ. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Էակից Բանն ի Հօրէ իջեալ յերկնից զկնի ձայնիդ, ուստի Գաբրիէլ վերառաքէր զԿոյսն Մարիամ առ ամլութեամբ յղացեալն զքեզ յորովայնի. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Ընդ ժամանել ձայնի ողջունին Մարիամու առ Եղիսաբեթ խայտացեր ձայնդ ընդ առաջ Բանին Աստուծոյ՝ յորովայնէ ամլոյն երկրպագելով. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Թագաւորն բոլորից պարածածկեալ յարգանդի Կուսին, զոր ծառայդ հաւատարիմ տեսեալ Հոգւովն Սրբով եւ բերանով մօր քո օրհնաբանէիր. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Ժառանգաւո՛ր հին օրինացն արդարութեան ընդ մարգարէիցն եւ նախաշաւի՛ղ հետեւողաց անձուկ ճանապարհին նոր օրինացս ընդ առաքելոցն, առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Ի յանապատի հրեշտակական վարուք բնակեցար ըստ Եղիայի՝ կերակրելով մարախ եւ մեղր վայրենի հին եւ նոր պատուիրանաց օրինակաւ. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Լուսապայծառ շնորհօք Հոգւոյն զարդարեալ ըստ ներքին մարդոյն, իսկ արտաքուստ անմաքրական ստեւովն ծածկեալ ըստ տխրագոյն զգեստու նախահօրն, առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Խորհրդով մաքրագունիւ արդարապէս արիացեալ՝ ի յօրինակ մեռելութեան գօտի մաշկեղէն ընդ մէջ ածեալ քո երեւեցար. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Ծննդեան Հոգւոյն Սրբոյ, զորս յԱդամայ յորդիս Աստուծոյ, ի Քէն սկիզբն եւ օրինակ եղեալ՝ ի Յորդանան մկրտութեամբն յապաշխարութիւն. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Կարապետ Թագաւորին երկնաւորի առաքեցար՝ պատրաստել զճանապարհս Նորա յոգիս մարդկան՝ ըստ Եսայեայ քարոզելոյն. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Հուր կիզանող զմեղս մարդկան գուշակեցեր զառաջին գալուստն Տեառն, իսկ դատողական հեծանոցաւ մաքրել զկալ աշխարհի. զմիւսանգամ գալստեան խորհուրդ. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Ձայն բարբառոյ յանապատէ զքեզ անուանեաց Եսայիաս, եւ հրեշտակ Տեառն առաջի առաքելով՝ ծանոյց Հոգւովն Մաղաքիաս. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Ղեւտական քահանայութեանն յԱհարոնէ՝ ի քեզ կատարումն, եւ ճշմարիտ քահանայութեանն, որ ի Քրիստոսէ, ի քէն սկիզբն հաստատութեան. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Ճրագ օրինացն Մովսեսի՝ լուսատու տանն Իսրայելի, եւ իմանալի Արեգականն յառաջընթաց՝ առ ի յերկիր ծագմանն ի Կուսէն. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Մկրտել զբոլորից Աստուածն առ քեզ եկեալ հրաժարէիր՝ տեսանելով զգերապայծառ լոյս Աստուածութեանն ընդ հողեղէն բնութեանս պարունակեալ. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Յորժամ էջ ի Յորդանան հուրն Աստուած ի քէն մկրտիլ, վերնական իշխանութիւնքն զահի հարեալ զարմանային նորահրաշ տեսլեամբն. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Նոր Հեղիաս նախ գալստեանս քարոզ ըստ հնոյն, որ ի յերկրորդին, արժանի եղեր լսել հայրական ձայնին զՄիածնէն. «Դա է Որդի Իմ սիրելի». առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Շնորհատուն արարածոց, որ ի Հօրէ, Հոգին ճշմարիտ, աղաւնակերպ տեսլեամբ քեզ երեւեցաւ՝ զԱստուածութիւն Իւր Էակցին յայտնեալ աշխարհի. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Որ զխրացս անճառելի տնօրէնութեանն Քրիստոսի ոչ լուծանէիր, զհամագոյ Երրորդութեանն անձնաւորութիւն տեսանել ի Յորդանան արժանի եղեր. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Չար իշխանն խաւարին յաշխարհական մեղաց ծովէս հալածեցաւ ջրովն Յորդանանու, Մկրտեալն ի քէն զգլուխ վիշապին ի նմա խորտակեաց. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Պարագլուխ մարգարէիցն օրինադրէր զգառն օրինակին, իսկ դու զճշմարիտ Օծեալն զՔրիստոս անուանեցեր Գառն Աստուծոյ եւ Բարձող մեղաց. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Ջուր մաքրութեան՝ ի քէն մկրտելոցն յարբումն իմաստից, ապստամբացն՝ յերկիւղ հատմամբ տապարին, եւ խոնարհացն՝ ի խրատ իմաստութեան. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Ռահ լուսոյ արդարութեան եղեր անձուկ ճանապարհաւն, առաջնորդեցեր որդւոց մարդկան ելանել յերկինս անմարմնական վարուց Քոց օրինակաւ. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Սիրոյ անմահ եւ երկնաւոր սուրբ Փեսային Եկեղեցւոյ փեսաւէր եւ հրաւիրակ առաքեցար հարսին Որդւոյ Թագաւորին. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Վարդապետին տիեզերաց աւանդեցեր զքո աշակերտեալսն եւ զլոյս գիշերային ճրագի քո բանի համապայծառ արեգականն աւետարանի. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Տիրական սուրբ օրինացն եղեր քարոզ առ օրինազանցսն, որով մատնեալ բանտից եւ կապանաց մոլեգնութեամբն Հերովդիայ. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Րամեալ խնջոյս արբեցութեան յաւուր ծննդեան մահաբերին՝ զքեզ, որ խայտալով ծնար, տատրա՛կդ անապատի, կաքաւելով խնդրեաց ի մահ դուստր Հերովդիադայ. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Ցնծութեան աւետաբեր եղեր հոգւոցն, որք ի դժոխս, կարապետ կրկին իջման Տեառն ի ստորին կողմն երկրի, որով լուծան երկունք մահու. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:
Ւիւթական մարմնով յերկրի յաշակերտաց քոց պարածածկեալ եւ աննիւթական հոգւով ընդ Քրիստոսի յարքայութիւնն երկնից վերափոխեցար. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:

(Տրյ. Հոգեգալստեան Բ աւուր ակ.)


Որ յերկնային զօրս անմարմնոցն նախ հեղեր առատապէս, Հոգի՛դ ճշմարիտ, զաստուածային եւ զգերագոյն Քո իմաստութիւնդ՝ լինել փառաբանիչ Սուրբ Երրորդութեանդ, ընդ նոսին փառաւորեմք զԵրրեակ Միութիւնդ:
Որ զկերպարանն աստուածային՝ ստեղծեալ Երրորդութեանդ խորհրդակցութեամբ, զարդարեցեր փչմամբ շնորհաց Քոց կենդանարար եւ ընդ ծնեալսն առ ի նմանէ խօսեցար օրինօք եւ մարգարէիւք, ընդ նոսին փառաւորեմք զԵրրեակ Միութիւնդ:
Որ յերկրորդի լինելութեանս յետ յարութեան Քում Էակցին մտեալ ի վերնատունն դրօքն փակելովք, շնորհելով ըստ առաջին փչմանն զՔեզ մետասանից՝ առաքելոցն ասաց. «Առէ՛ք Հոգի Սուրբ», ընդ նոսին փառաւորեմք զԵրրեակ Միութիւնդ:

(Տրյ. Հանգստեան ակ. Գ.)


Յորժամ յերկնից գոչէ փողն՝ ազդեցութիւն առնելով տիեզերաց ի դատաստանն ահաւոր, յայնմ աւուր ահեղին յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ զմեր զննջեցեալսն եւ հանգո՛ ընդ սուրբս Քո։
Յորժամ ճառագայթք Աստուածութեանդ փայլին ի յարեւելից, եւ դպրութիւնք հրաշիցն բանին, յայնմ աւուր ահեղին յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ զմեր զննջեցեալսն եւ հանգո՛ ընդ սուրբս Քո։
Զարհուրեալ դողան արարածք ի ձայնէ սրովբէագոչ փողոյն. յորժամ հարկանէ հրեշտակապետն եւ կոչէ ի դատաստան զազգս որդւոց մարդկան, յայնմ աւուր ահեղին յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ զմեր զննջեցեալսն եւ հանգո՛ ընդ սուրբս Քո։

(Օրհ. Աւետեաց սուրբ Աստուածածնին ակ. Բ.)


Որ առաքեցեր զՄիածինդ ի փրկութիւն տիեզերաց՝ անեղ էութեամբ եղանիլ մարմին ի սուրբ Կուսէն, Հա՛յր երկնաւոր, զոր առ Քեզ ունիմք բարեխօս վասն անձանց մերոց:
Որ զնախագրեալսն առ ի Քէն մարգարէիւք եկիր կատարել՝ անմայր ի Հօրէ անսկզբնաբար լինել անհայր ի սրբոյ Կուսէն, զոր առ Քեզ ունիմք բարեխօս վասն անձանց մերոց:
Որ ի լրումն անճառից ի Քէն յայտնեալ ծածկեալ խորհրդոյ՝ ի Քէն մաքրելոյ երջանիկ Կուսին Հօր զօրութիւնն հովանաւորեալ, զոր առ Քեզ ունիմք բարեխօս վասն անձանց մերոց:
Որ զնախամօրն անիծից երկանց լուծեր զդատակնիք , որ զտրտմական սահմանեաց ծնունդ, անախտաբար ծնանելով ի քէն, առ Նա միշտ բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:

(Մնկ. Սրբոյ տապանակին ակ.)


Որ ի սկզբանէ իմաստութեամբ հաստատեցեր զԵկեղեցի Հօր, Իմաստութի՛ւն, զոր նախանկար տեսութեամբ նշանակեալ Մովսէս խորանաւն երկնահանգոյն ի Սինա լերինն՝ լուսաւորելով փառօքն Աստուծոյ:
Որ զխորհուրդ անապական տնօրէնութեանդ Քո ի սրբոյ Կուսէն՝ տպաւորելով տապանակն աստուածային ուխտի կտակարանաց Բանիդ Աստուծոյ՝ փառաց Անեղիդ տեղի հանգստեան:
Որ ի կեանս վերադարձի բնութեանս դարձմամբն Յորդանանու օրինակեցեր եւ զբռնութիւն մահու եւ դժոխոց կործանմամբն Երիքովի տապանակաւ խաչին հրաշագործեալ նոր Իսրայելի, օրհնութիւն Քեզ, Տէ՛ր, երգեսցեն մանկունք:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:

(Օրհ. Ծննդեան Յովհաննու Մկրտչին ակ., 35-րդ տուն)


Փութացի՛ր մեզ յօգնութիւն առ ի վերուստ, սո՛ւրբ Յովհաննէս՝ առաքեալ եւ մարգարէ եւ կարապետ եւ մկրտիչ Որդւոյն Աստուծոյ. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

(Օրհ. Ծննդեան Յովհաննու Մկրտչին ակ., 36-րդ տուն)


Քահանայապետին Քրիստոսի, որ ի խաչին պատարագեալ, քահանա՛յդ ինքնանուէր, մատո՛ զպաղատանս՝ երգաբանիս եւ տօնողացս շնորհել զքաւութիւն. առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ Յովհաննու Մկրտչին, սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին, եւ վասն խաչի Քո պատուականի, Տէ՛ր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր եւ կեցո՛ զմեզ:

ՔԱՐՈԶ
(ԱՁ, ԳՁ)
Վասն ի գիշերի եւ ի տուընջեան յամենայն ժամու խօսիլ մեզ զբան Տեառն զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն չանկանելոյ մեզ ի փորձութիւն, որում ոչ կարեմք հանդուրժել, զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն անբիծ եւ անդատապարտ կալոյ մեզ առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն առաջնորդելոյ մեզ ի նաւահանգիստն կենաց անվախճանից զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն արժանի լինելոյ մեզ վերին կոչմանն եւ երկնից արքայութեանն զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին, զՏէր աղաչեսցուք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(ԱՁ, ԳՁ)
Ի գիշերի եւ ի տուընջեան եւ յամենայն ժամու զՔեզ աղաչեմք եւ ի Քէն խնդրեմք, մարդասէ՛ր Տէր. լո՛ւր մեզ, Աստուած Փրկի՛չ մեր, խոնարհեսցի ունկն Քո ի խնդրուածս մեր, զի մի՛ ունայն լիցին վաստակք ծառայից Քոց. այլ համարեա՛ զաշխատութիւնս մեր ի գործ արդարութեան եւ ի պտուղ աստուածպաշտութեան: Ընկա՛լ, Տէ՛ր, զաղօթս եւ զերկրպագութիւնս մեր եւ հատո՛ մեզ զողորմութիւն Քո առատապէս: Ծածկեա՛ զմեզ ընդ հովանեաւ ամենազօր աջոյ Քո. զօրացո՛ զմեզ, Տէ՛ր, զօրութեամբ Սուրբ Հոգւոյդ. պահեա՛ զմեզ որպէս բիբ ական եւ արա՛ առ մեզ նշան բարի՝ ի գովեստ եւ ի փառաբանութիւն անուանդ Քում սրբոյ: Զի ի Քո փառս կատարի ամենայն արարածոց մշտնջենաւոր փառաբանութիւն ի բարձունս՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Հովի՛ւ քաջ, Հովի՛ւ բարի եւ յաւիտենական, նայեա՛ց եւ ա՛յց արա բանաւոր հօտի Քո, զոր ժողովեցեր առ Քեզ գթութեամբ Քով: Զի Քո առաջի կամք, Տէ՛ր, եւ առ ի Քէն ողորմութեանցդ եւ գթութեանցդ ակն ունիմք: Զամենեսեան օրհնեա՛, զամենեսեան իմաստնացո՛, զամենեսեան լուսաւորեա՛ եւ ամենեցուն պարգեւեա՛ զերկնից արքայութիւնդ: Վասն զի Դու ես Տէր կենաց եւ Աստուած ողորմութեանց, եւ Քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Թագաւոր յաւիտեան:
Զճգնութիւն սրբոյն Յովհաննու Կարապետին բարեխօս ունիմք առ Քեզ, Քրիստո՛ս: Եւ աղաչեմք սոքօք. շնորհեա՛ զթողութիւն յանցանաց մերոց եւ ի կեանսդ յաւիտենից նորոգեա՛ եւ կեցո՛:
Սաղմոս. ԳՁ. Լոյս ծագեաց արդարոց, ուղղոց սրտից եղեւ ուրախութիւն: Ուրա՛խ եղերուք, արդա՛րք, ի Տէր. եւ խոստովա՛ն եղերուք յիշատակի սրբութեան Նորա: Եւ աղաչեմք սոքօք. շնորհեա՛ զթողութիւն յանցանաց մերոց եւ ի կեանսդ յաւիտենից նորոգեա՛ եւ կեցո՛:
Սաղմոս. ԳԿ. Պատուական է առաջի Տեառն մահ սրբոց Իւրոց: Ո՛ Տէր, ես ծառայ Քո եմ, ծառայ եւ որդի աղախնոյ Քո: Հատեր զկապանս իմ, Քեզ մատուցից պատարագ օրհնութեան եւ զանուն Տեառն կարդացից: Եւ աղաչեմք սոքօք. շնորհեա՛ զթողութիւն յանցանաց մերոց եւ ի կեանսդ յաւիտենից նորոգեա՛ եւ կեցո՛:
Փոխ. Հանդիսացեալք ի մարտս պատերազմի՝ յաղթող գտայք, սո՛ւրբ վկայք, քանզի ճանապարհ հորդեցիք մեզ յերկնային քաղաքն յԵրուսաղէմ՝ ընդ անմարմնոցն դասս փառաւորելով Սուրբ զԵրրորդութիւնն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
(ԱՁ, ԳՁ)
Ի գիշերի եւ ի տուընջեան եւ յամենայն ժամու անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 
sacredtradition.am