русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ / ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԺԱՄ
9 նոյեմբերի 2019թ. շաբաթ, ԲՁ
Սրբոց հրեշտակապետացն Գաբրիելի եւ Միքայելի եւ ամենայն երկնային զօրացն

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ,
որ կատարի ի մէջ գիշերի՝ ի դէմս Հօր ԱստուծոյՕրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո:
Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո:
Օրհնեալ համագոյ եւ միասնական անբաժանելի Սուրբ Երրորդութիւնն՝ Հայր եւ Որդի եւ Հոգի Սուրբ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ Գ
Տէ՛ր, զի՜ բազում եղեն նեղիչք իմ, եւ բազումք յարեան ի վերայ իմ:
Բազումք ասէին զանձնէ իմմէ, թէ՝ «Չիք փրկութիւն սորա առ Աստուած իւր»:
Այլ Դու, Տէ՛ր, օգնական իմ ես, փառք իմ եւ բարձրացուցիչ գլխոյ իմոյ:
Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, եւ լուաւ ինձ ի լեռնէ սրբոյ Իւրմէ:
Ես ննջեցի եւ ի քուն եղէ, զարթեայ, եւ Տէր ընդունելի իմ է:
Ոչ երկեայց ես ի բիւրաւոր զօրաց նոցա, ոյք շուրջանակի պատեալ պաշարեալ պահէին զիս:
Արի՛, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛ զիս, Աստուա՛ծ իմ. զի Դու հարեր զամենեսեան, ոյք էին ընդ իս թշնամութեամբ ի տարապարտուց, եւ զատամունս մեղաւորաց փշրեսցես:
Տեառնդ է փրկութիւն, ի վերայ ժողովրդեան Քո՝ օրհնութիւն Քո:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԷ
Տէ՛ր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի Քո:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի Քո, Տէ՛ր, խոնարհեսցի ունկն Քո ի խնդրուածս իմ,
Զի լցաւ չարչարանօք անձն իմ, եւ կեանք իմ ի դժոխս մերձեցան, եւ համարեցայ ես ընդ այնոսիկ, որք իջանեն ի գուբ:
Եղէ ես որպէս մարդ առանց օգնականի եւ ի մեռեալս ազատ:
Որպէս զվիրաւորս, որք ննջեն ի գերեզմանի:
Զորս Դու ոչ յիշեցեր, նոքա ի ձեռանէ Քումմէ մերժեցան:
Եդին զիս ի գբի ներքնումն՝ ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու:
Յիս հաստատեցաւ սրտմտութիւն Քո, զամենայն զբօսանս Քո ածեր ի վերայ իմ:
Հեռի արարեր յինէն զծանօթս իմ, եւ եդին զիս նշաւակ իւրեանց:
Մատնեցայ եւ ոչ ելանէի, աչք իմ տկարացան յաղքատութենէ:
Աղաղակեցի առ Տէր զօրհանապազ եւ համբարձի առ Քեզ զձեռս իմ:
Մի՞թէ մեռելոց առնիցես զսքանչելիս Քո, կամ բժիշկք յարուցեալ խոստովան առնիցի՞ն առ Քեզ:
Մի՞թէ պատմեսցէ ոք երբեք ի գերեզմանի զողորմութիւնս Քո կամ զճշմարտութիւնս Քո` ի կորստեան:
Մի՞թէ ճանաչիցին ի խաւարի սքանչելիք Քո, կամ արդարութիւն Քո` յերկիր մոռացեալ:
Ես առ Քեզ, Տէ՛ր, աղաղակեցի. առաւօտու աղօթք իմ ժամանեսցեն առ Քեզ:
Ընդէ՞ր, Տէ՛ր, մերժես զանձն իմ կամ դարձուցանես զերեսս Քո յինէն:
Տնանկ եւ վաստակաւոր եմ ես ի մանկութենէ իմմէ. ի բարձրութենէ խոնարհեցայ եւ ապշեցայ:
Յիս հաստատեցաւ բարկութիւն Քո, արհաւիրք Քո խռովեցուցին զիս,
Շրջեցան զինեւ որպէս ջուր, զօր ամենայն պաշարեցին զիս ի միասին:
Հեռի արարեր յինէն զբարեկամս իմ եւ զծանօթս իմ վասն թշուառութեան իմոյ:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԲ
Օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր, եւ ամենայն ոսկերք իմ՝ զանուն սուրբ Նորա:
Օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր եւ մի՛ մոռանար զամենայն տուրս Նորա.
Ո քաւէ զմեղս քո, բժշկէ զամենայն հիւանդութիւնս քո.
Ո փրկէ յապականութենէ զկեանս քո, պսակէ զքեզ ողորմութեամբ եւ գթութեամբ.
Ո լնու ի բարութենէ զցանկութիւն քո, նորոգեսցի որպէս արծուոյ մանկութիւն քո:
Առնէ ողորմութիւնս Տէր եւ իրաւունս ամենայն զրկելոց:
Եցոյց Տէր զճանապարհս Իւր Մովսիսի եւ որդւոցն Իսրայելի զկամս Իւր:
Գթած, ողորմած է Տէր, երկայնամիտ եւ բազումողորմ:
Ոչ ի սպառ բարկանայ Տէր եւ ոչ յաւիտեան պահէ ոխս:
Ոչ ըստ մեղաց մերոց արար մեզ եւ ոչ ըստ անօրէնութեան մերում հատոյց մեզ.
Այլ որպէս բարձր են երկինք յերկրէ, այնպէս զօրացոյց Տէր զողորմութիւն Իւր ի վերայ երկիւղածաց Իւրոց:
Որչափ հեռի են արեւելք յարեւմտից, այնչափ հեռի արար ի մէնջ զանօրէնութիւնս մեր:
Որպէս գթայ հայր ի վերայ որդւոց իւրոց, այնպէս գթասցի Տէր յերկիւղածս Իւր.
Զի Նա գիտաց զստեղծուածս մեր եւ յիշեաց, թէ հող եմք:
Մարդոյ որպէս խոտոյ են աւուրք իւր, որպէս ծաղիկ վայրի՝ այնպէս ծաղկէ:
Շնչէ ի նմա հողմ, եւ ոչ է, եւ ոչ եւս երեւի տեղի նորա:
Բայց ողորմութիւն Տեառն յաւիտեանս յաւիտենից ի վերայ երկիւղածաց Իւրոց, եւ արդարութիւն Նորա յորդւոց մինչեւ յորդիս,
Ոյք պահեն զուխտս Նորա, յիշեն զպատուիրանս Նորա եւ առնեն զնա:
Տէր յերկինս պատրաստեաց զաթոռ Իւր, արքայութիւն Նորա ամենեցուն տիրէ:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն հրեշտա՛կք Նորա՝ հզօրք զօրութեամբ, ոյք առնէք զբան Նորա ի լսել ձայնի պատգամաց Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն զօրութի՛ւնք Նորա, պաշտօնեա՛յք եւ արարո՛ղք կամաց Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն գո՛րծք Նորա. զի ընդ ամենայն տեղիս է տէրութիւն Նորա. օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԲ
Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր խնդրուածաց իմոց ճշմարտութեամբ Քով:
Լո՛ւր ինձ արդարութեամբ Քով եւ մի՛ մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի Քում, զի ոչ արդարանայ առաջի Քո ամենայն կենդանի:
Հալածեաց թշնամին զանձն իմ, խոնարհ արար յերկիր զկեանս իմ եւ նստոյց զիս ի խաւարի որպէս մեռեալ յաւիտենից:
Ձանձրացաւ յիս հոգի իմ, եւ սիրտ իմ խռովեցաւ յիս:
Յիշեցի զաւուրսն զառաջինս, խորհեցայ յամենայն գործս Քո. յարարածս ձեռաց Քոց խորհեցայ եւ համբարձի առ Քեզ զձեռս իմ:
Անձն իմ որպէս զերկիր ծարաւի է առ Քեզ. վաղվաղակի լո՛ւր ինձ, Տէ՛ր, զի նուաղեաց յինէն հոգի իմ:
Մի՛ դարձուցաներ զերեսս Քո յինէն. նմանիցեմ այնոցիկ, ոյք իջանեն ի գուբ:
Լսելի՛ արա ինձ առաւօտու զողորմութիւնս Քո, զի ես ի Քեզ, Տէ՛ր, յուսացայ:
Ցո՛յց ինձ ճանապարհ, յոր եւ գնացից, զի առ Քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ:
Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զՔեզ ապաւէն ինձ արարի:
Ուսո՛ ինձ առնել զկամս Քո, զի Դու ես Աստուած իմ:
Հոգի Քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր ուղիղ:
Վասն անուան Քո, Տէ՛ր, կեցուսցես զիս, արդարութեամբ Քով հանցես ի նեղութենէ զանձն իմ:
Ողորմութեամբ Քով սատակեա՛ զթշնամիս իմ եւ կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես ծառայ Քո եմ:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Զարթուցեալքս ամենեքեան ի հանգստենէ քնոյ, զոր շնորհեաց մեզ մարդասէրն Աստուած ի մխիթարութիւն եւ ի սփոփանս տկարութեան մերում, եւ եկեալքս միաբան հոգեւոր երգով ի փառաբանութիւն եւ ի պատիւ ամենասուրբ անուան Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի՝ ահիւ եւ դողութեամբ կացցուք յաղօթս առաջի Նորա: Եւ գոհացարուք զՆմանէ ի գիշերային ժամուս յայսմիկ վասն իրաւանց եւ արդարութեան Նորա. որ ընտրեաց զմեզ ողորմութեամբն Իւրով եւ շնորհեաց մեզ բերել զնմանութիւն երկնային հրեշտակացն ի փառաբանիչս Տեառն Աստուծոյ ամենեցուն եւ մեզ լինիլ: Եւ մեք, այսուհետեւ սրբելով զանձինս մեր ի խղճէ եւ ի չար գործոց, համբարձցուք զձեռս մեր ի սրբութիւն առանց բարկութեան եւ երկմտութեան: Հաւատով խնդրեսցուք ի Նմանէ զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց՝ խոստովան լինելով զգաղտնիս սրտից մերոց ծածկագիտին Աստուծոյ: Որպէս զի ընդունելով զպաղատանս մեր աղօթիւք եւ բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց՝ շնորհեսցէ մեզ մարդասէրն Աստուած կեալ առաքինութեամբ եւ անարատ վարուք ըստ կամաց Նորա յայսմ աշխարհիս եւ արժանաւոր լինելով յաւիտենական եւ երկնային խորանացն, զոր խոստացաւ սիրելեաց Իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս: Տէ՛ր մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Կեցո՛, Տէ՛ր:
Զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
ԶՔէն գոհանամք, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ շնորհեցեր մեզ հանգիստ քնոյ խաղաղութեամբ: Եւ զարթուցեալ ժամանեցուցեր զմեզ կանխել յերկրպագութիւն ահաւոր եւ փառաւորեալ անուանդ Քում սրբոյ: Տո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, աղաչեմք զՔեզ, զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել. եւ զամենայն ժամանակս կենաց պանդխտութեան մերոյ երկիւղիւդ Քո ամրացո՛ եւ պահեա՛: Որպէս զի զգուշութեամբ եւ անարատ վարուք կրօնաւորեալք յայսմ աշխարհիս՝ ժամանեսցուք յանքոյթ եւ ի խաղաղ նաւահանգիստ յաւիտենական ի կեանսդ՝ շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի: Ընդ Որում Քեզ Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Նայեա՛ց, Տէ՛ր բարերար, ողորմութեամբ Քով յերկրպագուս եւ ի փառաբանիչս անուանդ Քում սրբոյ: Տէ՛ր զօրութեանց, խաղաղացո՛ զանձինս մեր յամենայն սատանայական խռովութեանց եւ յաշխարհական զբօսանաց: Զհրեշտակ խաղաղութեան Քո առաքեա՛ առ մեզ, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ անխռովս ի տուէ եւ ի գիշերի, յարթնութեան եւ ի հանգստեան մերում: Որպէս զի բարեպաշտութեամբ եւ արժանաւորապէս Քեզ Տեառնդ ծառայելով ի կեանս յայսոսիկ՝ ժամանեսցուք յաւիտենական երկնից արքայութեան Քո, զոր պատրաստեցեր ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց Քոց: Եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա:


ՇԱՐԱԿԱՆ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ


Օրհնութիւն սրբոց հրեշտակապետացն. բկ.

(Օրհ. Սրբոց հրեշտակապետացն բկ. Ա.)


Որ յանէից ստեղծեր զպաշտօնեայս Քո ի հուր կիզելոյ, Հո՛ւրդ անեղական, ընդ նոսին օրհնեմք զՔեզ եւ մեք՝ հողեղէնքս:
Որ բանիւ գոյացուցեր զիննեակ դասս հրեղինաց, Բա՛նդ ի սկզբանէ, ընդ նոսին օրհնեմք զՔեզ եւ մեք՝ հողեղէնքս:
Որ արարէր յոգիս իմանալի զհրեշտակս Քո, Հոգի՛ Աստուծոյ, ընդ նոսին օրհնեմք զՔեզ եւ մեք՝ հողեղէնքս:

(Օրհ. Սրբոց հրեշտակապետացն բկ. Բ., 1-3 տներ)


Անդադար յերկինս օրհնաբանո՛ղք Հօրն երկնաւորի, զօ՛րք լուսեղինաց, բարեխօ՛ս լերուք ընդ մեղաւորացս:
Քաղցրաձայն երգով գոհաբանո՛ղք Որդւոյն Միածնի, դա՛սք հրեշտակաց, բարեխօ՛ս լերուք ընդ մեղաւորացս:
Անլռելի հնչմամբ բարեբանո՛ղք Հոգւոյն ճշմարտի, հո՛յլք հոգեղինաց, բարեխօ՛ս լերուք ընդ մեղաւորացս:

(Տրյ. ապաշխարութեան բկ. Զ.)


Որ օրհնիս ի հրեշտակաց անդադար, Հա՛յր երկնաւոր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր:
Առաջի Քո անկանիմք, Փրկի՛չ, խնդրեմք զթողութիւն բազում յանցանաց մերոց:
Որ գիտակդ ես գաղտնեաց մարդկան, Հոգի՛դ Սուրբ, Տէ՛ր եւ Կենդանարա՛ր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր:

(Տրյ. ապաշխարութեան բկ. Է.)


Օրհնեցէ՛ք զՏէր ընդ երկնայինսն նմանեալ դասուց, նո՛ր ժողովուրդք, ասելով. «Քեզ Հօր՝ Տուողիդ մեզ զկեանս, փա՜ռք»:
Երգեցէ՛ք Տեառն երգ նոր, Եկեղեցի՛ք ընտրելոց, որդի՛ք Սիոնի, ասելով. «Քեզ Որդւոյ՝ Շնորհողիդ մեզ զկեանս, փա՜ռք»:
Բարեբանեցէ՛ք զԱստուած ի սքանչելիս սրբութեան Նորա՝ ձայնիւ ցնծութեամբ ասելով. «Հոգւոյդ՝ Պարգեւողիդ մեզ զկեանս, փա՜ռք»:

(Տրյ. ապաշխարութեան բկ. Բ.)


Յորժամ գայցես բազում հրեշտակօք, Տէ՛ր, ի դատել զերկիր:
Յայնժամ շարժին զօրութիւնք երկնից, Տէ՛ր, ի յահէ Քումմէ:
Եւ յայնմ աւուր լե՛ր իմ օգնական, Տէ՛ր իմ եւ Աստուա՛ծ իմ:

(Հմբ. Ծաղկազարդի կիւրակէին բկ.)


Այսօր ընդ հրակերպեան դասուցն օրհնաբանէին ծերքն ոստովք եւ տղայքն արմաւենեօք. «Ովսա՜ննայ, օրհնեալ Եկեալ ի յանուն Տեառն»:
ԶՈր սերովբէքն ծածկաբար ընդունիլ ոչ բաւէին, ի վերայ յաւանակի նորոյ նստեալ՝ բարեբանեցաւ ի տղայոց. «Ովսա՜ննայ, օրհնեալ Եկեալ ի յանուն Տեառն»:
Այսօր ընդ ծերոց եւ ընդ տղայոց օրհնաբանութեանցն վեր երգեմք նորոյ Արքայիդ՝ եկեալ յԵրուսաղէմ. «Ովսա՜ննայ, օրհնեալ Եկեալ ի յանուն Տեառն»:
Օրհնեալ Եկեալ անուամբ Տեառն, օրհնեալ, որ գալոցդ ես:

(Տրյ. Հոգեգալստեան Ե աւուր բկ.)


Այսօր աղբիւր գիտութեան բղխեալ ի սուրբ վերնատանն, յորմէ լցան տիեզերք գնացիւք գետոցն ոռոգմամբ:
Այսօր իջեալ ի յերկիր Հօր աւետիքն ի բարձանց՝ տալ աւետիս Ադամայ՝ դառնալ յԵդեմ վերստին:
Այսօր խնդայ նոր Սիոն որդւովք իւրովք, զոր ծնաւ, օծմամբ Հոգւոյն նորոգեալ յորդիս լուսոյ եւ տուընջեան:
Այսօր ի ձայն գոհութեան զՀոգին ընդ Հօր եւ Որդւոյ, հոգի՛ք ամենայն, օրհնեցէ՛ք՝ զերեքսրբեանն երգելով:
Այսօր ցնծամք երկրաւորքս ընդ գալստեան Երկնայնոյն եւ պարելով ընդ հրեշտակս՝ երգեմք զփառս ի բարձունս:

(Շրկ. Հանգստեան բկ.)


Սարսափելի որոտմամբ եւ ահագին զօրութեամբ գալոց է Փրկիչն յաշխարհս՝ յարուցանել զմեռեալսն։
Ահեղ եւ մեծ բարբառով հրեշտակապետն գոչէ. «Արի՛ք,- ասէ,- մի՛ ննջէք. ահա եհաս ձեր Փրկիչ»։
Րոտմամբ սրտիւք յարուցեալ եւ ընթանան առաջի եւ տեսանեն զՓրկիչն՝ եկեալ փառօք ի յաշխարհս։
Գաղտնի գործոցն ծածուկք յայտնին ի մեծ հրապարակն եւ դողալով ընթանան ի յանվախճան ի տանջանս։
Ի յօթեւանս Հօրն Իւրոյ կոչէ զդասս արդարոցն եւ յանպատում ի բարիս, զոր խոստացեալ է նոցա։
Սիրոյ անմահ Փեսային եղեր դու մայր, Մարիա՛մ. բարեխօսեա՛ վասն մեր ի յայնմ աւուր ահեղին։

(Տրյ. Ծննդեան սրբոյ Աստուածածնին բկ.)


Այսօր ցնծան երկնայինքն եւ պար առեալ ի բարձունս՝ երգեն զերգս հոգեւորս յաւուր ծննդեան սրբուհւոյն:
Այսօր վերինն Սիոն գոչեն զերգս սրովբէիցն՝ զերեքսրբեանն ասելով յաւուր ծննդեան սրբուհւոյն:
Այսօր աստեղք եւ լուսին ընդ արեւու հրճուելով՝ գովեն զԼոյսն ի Հօրէ յաւուր ծննդեան Լուսոյ մօրն:
Այսօր ծերքն օրինականք մանկամբք նորոյ Սիոնի, երիտասարդք եւ կուսանք խնդան ծննդեամբ տիրուհւոյն:
Այսօր գունդք առաքելոցն եւ պարք նախատեսացն յաւուր ծննդեան մօր Բանին երգեն զփառս ի բարձունս:

(Օրհ. Խաչվերացի Եշ. բկ. Ա.)


Անպատումն կա՛ռք, անքննելի խորհրդոյն ընդունարա՛ն, ո՛վ սուրբ քառաթեւ՝ ի սաւառնաթեւից յարաթռելոց սրովբէից անտեսաբար ահիւ պատուեալ. քեզ երկրպագեմք, յօգնութի՛ւն մեզ ժամանեա յելս եւ մուտս:
Անյաղթելի նշա՛ն, անպատմելի զօրութեանն ընդունարա՛ն, ո՛վ սուրբ քառաթեւ, ի յահարկութիւն ապստամբիցն երեւեցար, որք ի քէն ահիւ սարսեալ՝ դողան եւ անդնդասույզ կորնչին. քեզ երկրպագեմք, յօգնութի՛ւն մեզ ժամանեա յելս եւ մուտս:
Յառաջագոյն տեսեալ զքեզ մարգարէն Զաքարիաս, աշտանա՛կ ոսկի՝ եօթնաջահեան լուսով պայծառացեալ յերկրի, ո՛վ սուրբ քառաթեւ, եւ ի վերայ քո տարածեալ աննիւթ Գոյին՝ գոյացեալ ի մեր բնութիւնս, եւ աղբերահոս կողիւ մաքրեաց զաղտեղութիւն ազգի մարդկան. քեզ երկրպագեմք, յօգնութի՛ւն մեզ ժամանեա յելս եւ մուտս:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

(Օրհ. Սրբոց հրեշտակապետացն բկ. Բ., 4-րդ տուն)


Երեքսրբեան ձայնիւ փառաբանո՛ղք Սուրբ Երրորդութեանն, գո՛ւնդք սերովբէից, բարեխօ՛ս լերուք ընդ մեղաւորացս:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ Յովհաննու Մկրտչին, սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին, յիշատակաւ եւ աղօթիւք սրբոց հրեշտակապետացն Գաբրիելի եւ Միքայելի եւ ամենայն երկնային զօրացն, որոց այսօր է յիշատակ, եւ վասն խաչի Քո պատուականի, Տէ՛ր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր եւ կեցո՛ զմեզ:

ՔԱՐՈԶ
(ԲՁ, ԴՁ)
Վասն գտանելոյ մեզ զշնորհս եւ զողորմութիւն ի բարերար Տեառնէ մերմէ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն փրկելոյ զմեզ ի զրպարտութենէ մարդկան եւ յորոգայթից սատանայի զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն ամենայն անձանց քրիստոնէից եւ տանց հաւատացելոց զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն որք ի լերինս, յայրս եւ ի փապարս բնակեալ են՝ սուրբ հարքն մեր, զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն որք սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ կատարեն զամենայն ժամանակս կենաց իւրեանց զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին, զՏէր աղաչեսցուք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(ԲՁ, ԴՁ)
Գոհանամք զՔէն, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ զարթուցեր զմեզ ի հանգստենէ քնոյ շնորհիւ ողորմութեան Քո: Զարթո՛ զմիտս մեր արդարութեամբ առ Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, զի տեսցեն աչք մեր զփրկութիւն Քո: Եկեսցէ եւ բնակեսցի առ մեզ Աստուածութիւն Քո, եւ ողորմութիւն Քո հովանի եւ պահապան լիցի ի վերայ պաշտօնէից Քոց: Եւ զմեզ՝ զծառայքս Քո, արժանի՛ արա ի տուէ եւ ի գիշերի եւ յամենայն ժամու միշտ խորհիլ ի սէր պատուիրանաց Քոց եւ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Կենդանարար զօրութիւն եւ աղբիւր անմահութեան Դու ես, Քրիստո՛ս Աստուած Փրկիչ մեր, որ շնորհեցեր մեզ ի մէջ գիշերի յառնել եւ խոստովան լինիլ առ Քեզ վասն իրաւանց եւ արդարութեան Քո. եւ այժմ աղաչեմք զՔեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, արա՛ զմեզ արթունս եւ պատրաստս ի ժամ առաւօտու ընդ սուրբս Քո եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորել զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:
Ո արար զհրեշտակս Իւր յոգիս եւ զպաշտօնեայս Իւր՝ ի հուր կիզելոյ: Հաստատեաց զերկիր ի վերայ հաստատութեան իւրոյ, զի մի՛ սասանեսցի յաւիտեան:
Փոխ. Ալէլուիա: Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկնից, օրհնեցէ՛ք զՆա ի բարձանց: Օրհնեցէ՛ք զՆա, ամենայն հրեշտա՛կք Նորա. օրհնեցէ՛ք զՆա, ամենայն զօրութի՛ւնք Նորա:
Փա՜ռք եւ երկրպագութի՜ւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:
Դասք հրեշտակաց օրհնեն զՔեզ, Քրիստո՛ս. ալէլուիա. մարդկան ազգ սաղմոսեն Քեզ. ալէլուիա:

Կցորդ
Թագաւոր յաւիտեան:
Երկինք եւ երկիր գոհանան զՔէն, Տէ՛ր. արարածք ամենայն Քեզ երկիր պագանեն. եւ հրեշտակք ի բարձունս աղաղակեն եւ ասեն. «Ողորմեա՛, Դու ստեղծեր, մի՛ կորուսաներ»:
Սաղմոս. Երկի՛նք եւ երկի՛ր, ջո՛ւրք, որ ի վերոյ քան զերկինս, օրհնեցէ՛ք զանունն Տեառն. զի Նա ասաց, եւ եղեն. հրամայեաց, եւ հաստատեցան. եւ հրեշտակք ի բարձունս աղաղակեն եւ ասեն. «Ողորմեա՛, Դու ստեղծեր, մի՛ կորուսաներ»:
Փոխ. Երկինք եւ երկիր հանապազ զՔեզ գովեն, Թագաւո՛ր փառաց. սերովբէք եւ քերովբէք ի խոնարհ ունելով զդէմս իւրեանց եւ միաձայն բարբառովն աղաղակեն եւ ասեն. «Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Տէ՛ր զօրութեանց»:

Դասք հրեշտակաց օրհնեն զՔեզ, Քրիստո՛ս. ալէլուիա. մարդկան ազգ սաղմոսեն Քեզ. ալէլուիա, ալէլուիա:

ՄԱՂԹԱՆՔ
(ԲՁ, ԴՁ)
Գոհութեամբ եւ ճշմարիտ խոստովանութեամբ անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 
sacredtradition.am