русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ / ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԺԱՄ
12 օգոստոսի 2017թ. շաբաթ, ԴՁ
Տօն Շողակաթի Սուրբ Էջմիածնի ըստ տեսլեան սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին
Նաւակատիք

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ,
որ կատարի ի մէջ գիշերի՝ ի դէմս Հօր ԱստուծոյՕրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո:
Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո:
Օրհնեալ համագոյ եւ միասնական անբաժանելի Սուրբ Երրորդութիւնն՝ Հայր եւ Որդի եւ Հոգի Սուրբ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ Գ
Տէ՛ր, զի՜ բազում եղեն նեղիչք իմ, եւ բազումք յարեան ի վերայ իմ:
Բազումք ասէին զանձնէ իմմէ, թէ՝ «Չիք փրկութիւն սորա առ Աստուած իւր»:
Այլ Դու, Տէ՛ր, օգնական իմ ես, փառք իմ եւ բարձրացուցիչ գլխոյ իմոյ:
Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, եւ լուաւ ինձ ի լեռնէ սրբոյ Իւրմէ:
Ես ննջեցի եւ ի քուն եղէ, զարթեայ, եւ Տէր ընդունելի իմ է:
Ոչ երկեայց ես ի բիւրաւոր զօրաց նոցա, ոյք շուրջանակի պատեալ պաշարեալ պահէին զիս:
Արի՛, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛ զիս, Աստուա՛ծ իմ. զի Դու հարեր զամենեսեան, ոյք էին ընդ իս թշնամութեամբ ի տարապարտուց, եւ զատամունս մեղաւորաց փշրեսցես:
Տեառնդ է փրկութիւն, ի վերայ ժողովրդեան Քո՝ օրհնութիւն Քո:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԷ
Տէ՛ր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի Քո:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի Քո, Տէ՛ր, խոնարհեսցի ունկն Քո ի խնդրուածս իմ,
Զի լցաւ չարչարանօք անձն իմ, եւ կեանք իմ ի դժոխս մերձեցան, եւ համարեցայ ես ընդ այնոսիկ, որք իջանեն ի գուբ:
Եղէ ես որպէս մարդ առանց օգնականի եւ ի մեռեալս ազատ:
Որպէս զվիրաւորս, որք ննջեն ի գերեզմանի:
Զորս Դու ոչ յիշեցեր, նոքա ի ձեռանէ Քումմէ մերժեցան:
Եդին զիս ի գբի ներքնումն՝ ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու:
Յիս հաստատեցաւ սրտմտութիւն Քո, զամենայն զբօսանս Քո ածեր ի վերայ իմ:
Հեռի արարեր յինէն զծանօթս իմ, եւ եդին զիս նշաւակ իւրեանց:
Մատնեցայ եւ ոչ ելանէի, աչք իմ տկարացան յաղքատութենէ:
Աղաղակեցի առ Տէր զօրհանապազ եւ համբարձի առ Քեզ զձեռս իմ:
Մի՞թէ մեռելոց առնիցես զսքանչելիս Քո, կամ բժիշկք յարուցեալ խոստովան առնիցի՞ն առ Քեզ:
Մի՞թէ պատմեսցէ ոք երբեք ի գերեզմանի զողորմութիւնս Քո կամ զճշմարտութիւնս Քո` ի կորստեան:
Մի՞թէ ճանաչիցին ի խաւարի սքանչելիք Քո, կամ արդարութիւն Քո` յերկիր մոռացեալ:
Ես առ Քեզ, Տէ՛ր, աղաղակեցի. առաւօտու աղօթք իմ ժամանեսցեն առ Քեզ:
Ընդէ՞ր, Տէ՛ր, մերժես զանձն իմ կամ դարձուցանես զերեսս Քո յինէն:
Տնանկ եւ վաստակաւոր եմ ես ի մանկութենէ իմմէ. ի բարձրութենէ խոնարհեցայ եւ ապշեցայ:
Յիս հաստատեցաւ բարկութիւն Քո, արհաւիրք Քո խռովեցուցին զիս,
Շրջեցան զինեւ որպէս ջուր, զօր ամենայն պաշարեցին զիս ի միասին:
Հեռի արարեր յինէն զբարեկամս իմ եւ զծանօթս իմ վասն թշուառութեան իմոյ:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԲ
Օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր, եւ ամենայն ոսկերք իմ՝ զանուն սուրբ Նորա:
Օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր եւ մի՛ մոռանար զամենայն տուրս Նորա.
Ո քաւէ զմեղս քո, բժշկէ զամենայն հիւանդութիւնս քո.
Ո փրկէ յապականութենէ զկեանս քո, պսակէ զքեզ ողորմութեամբ եւ գթութեամբ.
Ո լնու ի բարութենէ զցանկութիւն քո, նորոգեսցի որպէս արծուոյ մանկութիւն քո:
Առնէ ողորմութիւնս Տէր եւ իրաւունս ամենայն զրկելոց:
Եցոյց Տէր զճանապարհս Իւր Մովսիսի եւ որդւոցն Իսրայելի զկամս Իւր:
Գթած, ողորմած է Տէր, երկայնամիտ եւ բազումողորմ:
Ոչ ի սպառ բարկանայ Տէր եւ ոչ յաւիտեան պահէ ոխս:
Ոչ ըստ մեղաց մերոց արար մեզ եւ ոչ ըստ անօրէնութեան մերում հատոյց մեզ.
Այլ որպէս բարձր են երկինք յերկրէ, այնպէս զօրացոյց Տէր զողորմութիւն Իւր ի վերայ երկիւղածաց Իւրոց:
Որչափ հեռի են արեւելք յարեւմտից, այնչափ հեռի արար ի մէնջ զանօրէնութիւնս մեր:
Որպէս գթայ հայր ի վերայ որդւոց իւրոց, այնպէս գթասցի Տէր յերկիւղածս Իւր.
Զի Նա գիտաց զստեղծուածս մեր եւ յիշեաց, թէ հող եմք:
Մարդոյ որպէս խոտոյ են աւուրք իւր, որպէս ծաղիկ վայրի՝ այնպէս ծաղկէ:
Շնչէ ի նմա հողմ, եւ ոչ է, եւ ոչ եւս երեւի տեղի նորա:
Բայց ողորմութիւն Տեառն յաւիտեանս յաւիտենից ի վերայ երկիւղածաց Իւրոց, եւ արդարութիւն Նորա յորդւոց մինչեւ յորդիս,
Ոյք պահեն զուխտս Նորա, յիշեն զպատուիրանս Նորա եւ առնեն զնա:
Տէր յերկինս պատրաստեաց զաթոռ Իւր, արքայութիւն Նորա ամենեցուն տիրէ:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն հրեշտա՛կք Նորա՝ հզօրք զօրութեամբ, ոյք առնէք զբան Նորա ի լսել ձայնի պատգամաց Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն զօրութի՛ւնք Նորա, պաշտօնեա՛յք եւ արարո՛ղք կամաց Նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն գո՛րծք Նորա. զի ընդ ամենայն տեղիս է տէրութիւն Նորա. օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԲ
Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր խնդրուածաց իմոց ճշմարտութեամբ Քով:
Լո՛ւր ինձ արդարութեամբ Քով եւ մի՛ մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի Քում, զի ոչ արդարանայ առաջի Քո ամենայն կենդանի:
Հալածեաց թշնամին զանձն իմ, խոնարհ արար յերկիր զկեանս իմ եւ նստոյց զիս ի խաւարի որպէս մեռեալ յաւիտենից:
Ձանձրացաւ յիս հոգի իմ, եւ սիրտ իմ խռովեցաւ յիս:
Յիշեցի զաւուրսն զառաջինս, խորհեցայ յամենայն գործս Քո. յարարածս ձեռաց Քոց խորհեցայ եւ համբարձի առ Քեզ զձեռս իմ:
Անձն իմ որպէս զերկիր ծարաւի է առ Քեզ. վաղվաղակի լո՛ւր ինձ, Տէ՛ր, զի նուաղեաց յինէն հոգի իմ:
Մի՛ դարձուցաներ զերեսս Քո յինէն. նմանիցեմ այնոցիկ, ոյք իջանեն ի գուբ:
Լսելի՛ արա ինձ առաւօտու զողորմութիւնս Քո, զի ես ի Քեզ, Տէ՛ր, յուսացայ:
Ցո՛յց ինձ ճանապարհ, յոր եւ գնացից, զի առ Քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ:
Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զՔեզ ապաւէն ինձ արարի:
Ուսո՛ ինձ առնել զկամս Քո, զի Դու ես Աստուած իմ:
Հոգի Քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր ուղիղ:
Վասն անուան Քո, Տէ՛ր, կեցուսցես զիս, արդարութեամբ Քով հանցես ի նեղութենէ զանձն իմ:
Ողորմութեամբ Քով սատակեա՛ զթշնամիս իմ եւ կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես ծառայ Քո եմ:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԳ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ
տեառն Ներսեսի Հայոց կաթողիկոսի

Յիշեսցուք ի գիշերի զանուն Քո, Տէ՛ր:
Բղխեսցեն սիրտք մեր զբան բարի, եւ լեզուք մեր պատմեսցեն զգործս երկնաւոր Թագաւորիդ:
Ի մէջ գիշերի յարուցեալ՝ խոստովանեսցուք զՔեզ, Տէ՛ր:
Զաղօթս մեր տացուք Քեզ, Տէ՛ր, ի գաւիթս Քո ի մէջ նոր Երուսաղեմի:
Ի գիշերի համբարձցուք զձեռս մեր սրբութեամբ առ Քեզ, Տէ՛ր:
Ի ձայն գոհութեան, ամենա՛յն հոգիք, օրհնեցէ՛ք զՏէր:
Փոխ. Զարթի՛ք, փա՛ռք իմ, զարթի՛ք, եւ ես զարթեայց առաւօտուց. ալէլուիա:
Զարթի՛ք ընդ զուարթունս, մանկու՛նք վերինն Սիոնի. ալէլուիա:
Զարթի՛ք, որդի՛ք լուսոյ, ի յօրհնութիւն Հօրն լուսոյ. ալէլուիա:
Զարթի՛ք, փրկեա՛լք արեամբ, եւ տո՛ւք զփառս Փրկողին. ալէլուիա:
Զարթի՛ք, նո՛ր ժողովուրդք՝ նոր երգս առեալ Նորոգողին. ալէլուիա:
Զարթի՛ք, հարսո՛ւնք հոգւով՝ սպասեալք գալոյ սուրբ Փեսային. ալէլուիա:
Զարթի՛ք, վառեա՛լք լուսով, ըստ իմաստուն սուրբ կուսանացն. ալէլուիա:
Զարթի՛ք, պատրաստեցէ՛ք իւղ լապտերաց ջերմ արտասուս. ալէլուիա:
Զարթի՛ք եւ մի՛ ննջէք, նման յիմար կուսից նիրհէք. ալէլուիա:
Զարթի՛ք, երկիր պագցուք եւ արտասուօք զայս ասասցուք. ալէլուիա:
Փոխ. Զարթի՛ր, ընդէ՞ր ննջես, Տէ՛ր, մի՛ մերժեր զմեզ ի սպառ:
Արի՛, Տէ՛ր, օգնեա՛ մեզ. տացուք անուանդ Քում զփառս:
Այժմ եւ յաւէտ Հօր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն. ամէն:
Փոխ. Զարթուցեալքս ի զբաղմանէ գիշերային հանգստենէ:
Շնորհեսցէ մեզ մարդասէր Տէր մխիթարութիւն եւ ի սփոփանս Եկեղեցւոյ:
Ահիւ եւ դողութեամբ կացցուք ի յաղօթս:
Եկեալ խոստովանեսցուք զյանցանս:
Եւ գտցուք ի Քրիստոսէ զքաւութիւն եւ զմեծ զողորմութիւն:
Կցորդ. Անբաժանելի եւ համագոյ Երրորդութեանդ, համաձայնեալք ընդ զօրս երկնից, փառս մատուցանեմք:
Փա՜ռք Քեզ, որ յանարուեստ յաթոռ բարձրացեալ՝ հանգչիս, սո՛ւրբ Աստուած՝ հզօր եւ սքանչելագործ:
Փա՜ռք Քեզ, որ յանէից գոյացուցեր զամենայն արարածս, սո՛ւրբ Աստուած՝ անճառ Հօր անեղ Որդի:
Փա՜ռք Քեզ, որ տեսչութեամբ խնամես զամենայն արարածս, սո՛ւրբ Աստուած՝ Բղխումն անսպառ աղբեր:
Տէ՛ր, ժողովրդապետք Եկեղեցւոյ ի Քէն հայցեն՝ ասելով. «Հովի՛ւ բարի, ողորմեա՛ բանաւոր հօտի»:

Ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:
Ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

ՔԱՐՈԶ
Զարթուցեալքս ամենեքեան ի հանգստենէ քնոյ, զոր շնորհեաց մեզ մարդասէրն Աստուած ի մխիթարութիւն եւ ի սփոփանս տկարութեան մերում, եւ եկեալքս միաբան հոգեւոր երգով ի փառաբանութիւն եւ ի պատիւ ամենասուրբ անուան Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի՝ ահիւ եւ դողութեամբ կացցուք յաղօթս առաջի Նորա: Եւ գոհացարուք զՆմանէ ի գիշերային ժամուս յայսմիկ վասն իրաւանց եւ արդարութեան Նորա. որ ընտրեաց զմեզ ողորմութեամբն Իւրով եւ շնորհեաց մեզ բերել զնմանութիւն երկնային հրեշտակացն ի փառաբանիչս Տեառն Աստուծոյ ամենեցուն եւ մեզ լինիլ: Եւ մեք, այսուհետեւ սրբելով զանձինս մեր ի խղճէ եւ ի չար գործոց, համբարձցուք զձեռս մեր ի սրբութիւն առանց բարկութեան եւ երկմտութեան: Հաւատով խնդրեսցուք ի Նմանէ զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց՝ խոստովան լինելով զգաղտնիս սրտից մերոց ծածկագիտին Աստուծոյ: Որպէս զի ընդունելով զպաղատանս մեր աղօթիւք եւ բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց՝ շնորհեսցէ մեզ մարդասէրն Աստուած կեալ առաքինութեամբ եւ անարատ վարուք ըստ կամաց Նորա յայսմ աշխարհիս եւ արժանաւոր լինելով յաւիտենական եւ երկնային խորանացն, զոր խոստացաւ սիրելեաց Իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս: Տէ՛ր մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Կեցո՛, Տէ՛ր:
Զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԵՐԳ ԱՂՕԹԱԿԱՆ
տեառն Ներսեսի Հայոց կաթողիկոսի

Առաւօ՛տ լուսոյ, Արեգա՛կն արդար, առ իս լո՛յս ծագեա:
Բղխո՛ւմն ի Հօրէ, բղխեա՛ ի հոգւոյս բան Քեզ ի հաճոյս:
Գա՛նձդ ողորմութեան, գանձիդ ծածկելոյ գտո՛ղ զիս արա:
Դուռն ողորմութեան դաւանողիս բա՛ց, դասեցո՛ վերնոցն:
Երրեա՛կ միութիւն, եղելո՛ց խնամող, եւ ի՛նձ ողորմեա:
Զարթիր, Տէ՛ր, յօգնել. զարթո՛ զթմրեալս՝ զուարթնոց նմանիլ:
Էդ Հայր անսկիզբն, էակից Որդի, է միշտ Սուրբ Հոգի:
Ընկա՛լ զիս, գթա՛ծ, ընկա՛լ, ողորմա՛ծ, ընկա՛լ, մարդասէ՛ր:
Թագաւո՛ր փառաց, թողութեա՛նց տուող, թո՛ղ ինձ զյանցանս:
Ժողովո՛ղ բարեաց, ժողովեա՛ եւ զիս ժողովս անդրանկաց:
Ի Քէն, Տէ՛ր, հայցեմ, ի մարդասիրէդ, ինձ բժշկութիւն:
Լե՛ր կեանք մեռելոյս, լոյս՝ խաւարելոյս, լուծանող՝ ցաւոյս:
Խորհրդո՛ց գիտող, խաւարիս շնորհեա՛ խորհուրդ լուսաւոր:
Ծնո՛ւնդ Հօր ծոցոյ, ծածկելոյս ստուերաւ ծագեա՛ լոյս փառաց:
Կենարա՛ր Փրկիչ, կեցո՛ զմեռեալս, կանգնեա՛ զգլորեալս:
Հաստեա՛ հաւատով, հաստատեա՛ յուսով, հիմնեցո՛ սիրով:
Ձայնիւս աղաչեմ, ձեռօքս պաղատիմ. ձիր բարեաց շնորհեա՛:
Ղամբարամբ լուսոյ, ղեկավա՛ր ճարտար, ղօղեալս ամրացո՛:
Ճառագա՛յթ փառաց, ճանապա՛րհ ինձ ցոյց՝ ճեպել ի յերկինս:
Միածի՛նդ Հօր, մո՛յծ զիս յառագաստ մաքուր հարսանեացդ:
Յորժամ գաս փառօք յահագին աւուրն, յիշեա՛ զիս, Քրիստո՛ս:
Նորոգո՛ղ հնութեանց, նորոգեա՛ եւ զիս, նորո՛գ զարդարեա:
Շնորհատո՛ւ բարեաց, շնորհեա՛ զքաւութիւն, շնորհեա՛ զթողութիւն:
Ուրախացո՛, Տէ՛ր, ոգւոյս փրկութեամբ, ոյր վասն եմ ի սուգ:
Չար մշակողին չար սերմանց նորին չորացո՛ զպտուղն:
Պարգեւի՛չ բարեաց, պարգեւեա՛ իմոց պարտեացս թողութիւն:
Ջո՛ւր շնորհեա աչացս՝ ջերմ հեղուլ զարտօսր, ջնջել զյանցանս:
Ռետի՛նդ քաղցու, ռամ հոգւոյս արբո՛, ռա՛հ ցոյց ինձ լուսոյ:
Սէ՛ր անուն Յիսուս, սիրով Քով ճմլեա՛ սիրտ իմ քարեղէն:
Վասն գթութեան, վասն ողորմութեան վերստի՛ն կեցո:
Տենչալւոյդ տեսլեամբ տո՛ւր ինձ յագենալ, Տէ՛ր Յիսուս Քրիստոս:
Րաբո՛ւնդ երկնաւոր, րոտեա՛ զաշակերտս րամից երկնայնոց:
Ցօղ արեան Քո, Տէ՛ր, ցօղեա՛ ի հոգիս, ցնծասցէ անձն իմ:
Ււծեալս մեղօք ւիւծեալ աղաչեմ ւիւսել ինձ բարիս:
Փրկի՛չ բոլորից, փութա՛ զիս փրկել փորձութեանց մեղաց:
Քաւի՛չ յանցանաց, քաւեա՛ զօրհնաբանս՝ Քեզ երգել զփառս:
Սրբուհւոյ Աստուածածնին բարեխօսութեամբ յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
ԶՔէն գոհանամք, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ շնորհեցեր մեզ հանգիստ քնոյ խաղաղութեամբ: Եւ զարթուցեալ ժամանեցուցեր զմեզ կանխել յերկրպագութիւն ահաւոր եւ փառաւորեալ անուանդ Քում սրբոյ: Տո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, աղաչեմք զՔեզ, զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել. եւ զամենայն ժամանակս կենաց պանդխտութեան մերոյ երկիւղիւդ Քո ամրացո՛ եւ պահեա՛: Որպէս զի զգուշութեամբ եւ անարատ վարուք կրօնաւորեալք յայսմ աշխարհիս՝ ժամանեսցուք յանքոյթ եւ ի խաղաղ նաւահանգիստ յաւիտենական ի կեանսդ՝ շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի: Ընդ Որում Քեզ Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Նայեա՛ց, Տէ՛ր բարերար, ողորմութեամբ Քով յերկրպագուս եւ ի փառաբանիչս անուանդ Քում սրբոյ: Տէ՛ր զօրութեանց, խաղաղացո՛ զանձինս մեր յամենայն սատանայական խռովութեանց եւ յաշխարհական զբօսանաց: Զհրեշտակ խաղաղութեան Քո առաքեա՛ առ մեզ, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ անխռովս ի տուէ եւ ի գիշերի, յարթնութեան եւ ի հանգստեան մերում: Որպէս զի բարեպաշտութեամբ եւ արժանաւորապէս Քեզ Տեառնդ ծառայելով ի կեանս յայսոսիկ՝ ժամանեսցուք յաւիտենական երկնից արքայութեան Քո, զոր պատրաստեցեր ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց Քոց: Եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա:


ԿԱՆՈՆ «Ի նեղութեան», ԴՁ (սաղմոս ՃԺԹ-ՃԽԷ)
Առաքես զոգի քո եւ ստանաս զնոսա եւ նորոգես զերեսս երկրի:


ԿԱՆՈՆԱԳԼՈՒԽ


ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԵ
Օրհնեա՛, ա՛նձն իմ, զՏէր. օրհնեցից զՏէր ի կեանս իմ, ալէլուիա. սաղմոս ասացից Աստուծոյ իմոյ, մինչեւ եմ ես. ալէլուիա:
Մի՛ յուսայք յիշխանս՝ յորդիս մարդկան, զի ոչ գոյ փրկութիւն ի նոսա:
Ելցէ հոգի ի նոցանէ, եւ դարձցին անդրէն ի հող, եւ յայնմ աւուր կորիցեն ամենայն խորհուրդք նոցա:
Երանի՜ ազգի, որոյ Տէր Աստուած Յակոբայ օգնական է նմա, եւ յոյս նորա ի Տէր Աստուած է.
Ո արար զերկինս եւ զերկիր, զծով եւ զամենայն, որ է ի նոսա.
Ո պահէ զճշմարտութիւն յաւիտեան եւ առնէ իրաւունս զրկելոց:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԷ
Փոխ. Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր. ալէլուիա:
Եւ օրհնեա՛ զԱստուած քո, Սիո՛ն:
Զի զօրացոյց զնիգս դրանց քոց եւ օրհնեաց զորդիս քո ի քեզ:
Ո եդ զսահմանս քո ի խաղաղութիւն, պարարտութեամբ ցորենոյ լցոյց զքեզ:
Առաքէ զբան Իւր յերկիր, վաղվաղ ընթանան պատգամք Նորա:
Դնէ զձիւն որպէս զասր եւ զմէգ որպէս փոշի ցանեաց:
Արկանէ զսառն որպէս պատառս. առաջի ցրտոյ Նորա ո՞ կարէ կալ:
Առաքէ զբան Իւր եւ հալէ զնոսա. շնչեսցեն հողմք, եւ գնասցեն ջուրք:
Պատմէ զբան Իւր Յակոբայ, զարդարութիւն եւ զիրաւունս՝ Իսրայելի:
Ոչ այսպէս արար ամենայն ազգաց Տէր եւ զդատաստանս Իւր ոչ յայտնեաց նոցա:
Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա:

ՇԱՐԱԿԱՆ ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ


Հանգստեան դձ.

(Տրյ. Հանգստեան դձ. Ա.)


Քանզի զՔեզ օրհնեն իշխանութիւնք երկնից, Թագաւո՛ր փառաց՝ ամենակալ, ամենակարող, թո՛ղ զմեղս մեր ննջեցելոցն եւ հանգո՛ ի խորանի Քում՝ ի յարքայական ի հանգստեան։
Որ ի նախնումն զմարգարէն Մովսէս լուսաւորեցեր աստուածային փառօք տեսլեամբ Աստուածութեանդ Քո, լուսաւորեա՛ եւ զմեր զննջեցեալսն եւ հանգո՛ ի խորանի Քում՝ ի յարքայական ի հանգստեան։
Բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնի՝ ծնողի եւ մօր Քո, յիշեա՛ զգինս արեան Քո, Տէ՛ր, եւ դասաւորեա՛ յերանաւէտ, յանթառամ եւ յանտրտում ի կեանսդ՝ ի յարքայական ի հանգստեան։

(Տրյ. Հանգստեան դձ. Բ.)


Փա՜ռք Քեզ, Հա՛յր, որ կենարարդ ես մարմնոց եւ գոյացուցիչ հոգւոց. ընկա՛լ զօրհնաբանող հոգիս յանմահական Քո հանգիստ։
Մարդասիրի Հօր Որդի՛, որ պատկերակից եղեր հողեղինացս եւ խաչեցար, ընկա՛լ զօրհնաբանող հոգիս յանմահական Քո հանգիստդ։
Ամենազօր Սուրբ Հոգի՛, որ անդորրիչ ես նեղելոց եւ մխիթարիչ հոգւոց, ընկա՛լ զօրհնաբանող հոգիս յանմահական Քո հանգիստդ։

(Տրյ. Հանգստեան դձ. Գ., 1-2 տներ)


Ի հանգիստ Քո, Տէ՛ր, ուր ամենայն սուրբք Քո հանգչին, հանգո՛ զհոգիս ծառայից Քոց ընդ սուրբս Քո, Մարդասէ՛ր։
Դու, Աստուա՛ծ, որ իջեր ի դժոխս, զերկունս մահու լուծեր, զկապեալսն արձակեցեր, եւ զհոգիս ծառայից Քոց հանգո՛ ընդ սուրբս Քո, Մարդասէ՛ր։

(Օրհ. Մեծի պահոց Բ կիւրակէի դձ. Ա.)


Որ զօրէնս սրբութեան պահոց նախ ի դրախտին աւանդեցեր, զոր ոչ պահելով նախաստեղծիցն ճաշակմամբ պտղոյն՝ ճաշակեցին զդառնութիւն մեղաց եւ մահու, վասն որոյ շնորհեա՛ մեզ, Տէ՛ր, ճաշակել զքաղցրութիւն Քոց պատուիրանաց:
Որ զանազան վիրօք մեղաց հարաք յոգիս ի թշնամւոյն եւ ի բազմապատիկ հիւանդութիւնս կարօտացաք Մարդասիրիդ բառնալոյ զցաւս մեր, վասն որոյ բժշկեա՛ զմեզ, Քրիստո՛ս, որպէս մարդասէր:
Որ եկիր ի փրկութիւն մարդկան ծննդեամբ Կուսին Մարիամու եւ կենդանարար Քո յարութեամբդ հրաւիրեցեր զմահացեալքս ի յարութիւն անմահութեան, վասն որոյ աղաչանօք մօր Քո կեցո՛ զմեզ, Փրկի՛չ:

(Ողր. ապաշխարութեան դձ. Ա.)


Համբառնամ առ Քեզ, Տէ՛ր, զաչս իմ. նայեա՛ յիս գթութեամբդ Քո եւ ողորմեա՛:
Դու ես յոյս եւ ապաւէն իմ. զերծո՛ զիս յորոգայթէ մեղաց եւ ողորմեա՛:
Ապրեցուցի՛չ իմ եւ Փրկի՛չ իմ, ապրեցո՛ զիս յորոգայթէ մեղաց եւ ողորմեա՛:

(Հմբ. Ծաղկազարդի կիւրակէին դձ. Գ.)


Զգալուստ Քո, Քրիստո՛ս, այսօր յԵրուսաղէմ նոր Եկեղեցի սուրբ, յաղթական երգով բարեբանեմք. օրհնեալ Եկեալ անուամբ Տեառն:
Որ վասն մերոյ փրկութեան յաւանակի նստիլ յանձն առեր, ընդ մանկունսն բարեբանեմք. օրհնեալ Եկեալ անուամբ Տեառն:
Թագաւո՛ր երկնաւոր, զԵկեղեցի Քո անշա՛րժ պահեա եւ զերկրպագուս անուանդ Քում պահեա՛ ի խաղաղութեան:

(Տրյ. Հմբ. Յարութեան դձ. Ե.)


Զյարութիւն Աստուածորդւոյն հրեշտակապետն այսօր աւետէր կանանցն՝ ասելով. «Յարուցեալ է Տէրն ի գերեզմանէն»:
Ընթացեալ կանանցն՝ խնդութեամբ պատմէին աշակերտացն՝ ասելով. «Յարուցեալ է Տէրն ի գերեզմանէն»:
Վասն որոյ եւ մեք ընդ հրեշտակին գոչեսցուք զյարութիւնն Քրիստոսի, որ փրկեացն զմեզ ի ձեռաց մահու:

(Օրհ. Հոգեգալստեան Ա աւուր դձ. Բ.)


Կենդանարար Աստուա՛ծ, մարդասէր Հոգի՛, զժողովեալսն միաբանական սիրով լուսաւորեցեր հրեղինօք լեզուօք, վասն որոյ եւ մեք այսօր տօնեմք զգալուստ Քո սուրբ:
Զուարճացան Քո գալստեամբն սուրբ առաքեալքն՝ կոչելով ի միասին զցրուեալսն ի միմեանց բազմաձայն լեզուօք, վասն որոյ եւ մեք այսօր տօնեմք զգալուստ Քո սուրբ:
Հոգեւորական սուրբ մկրտութեամբ զարդարեցեր նոքօք զտիեզերս ի զգեստս լուսափայլս եւ նորափետուրս, վասն որոյ եւ մեք այսօր տօնեմք զգալուստ Քո սուրբ:

(Մնկ. Սուրբ Ծննդեան ճրագալուցին դձ.)


Ծագումն հրաշալի, որ անյայտ էր ի մէնջ, եւ Բանն հայրական անըմբռնելի, հուր փայլակնացեալ եւ ի մարմնի բնակեցաւ՝ անվնաս պահելով զարարածս ամենայն:
Ծագումն հրաշագործ, որ ի Կուսէն ծագեցաւ՝ ճառագայթելով զարարածս ամենայն. երկինք ցնծային, եւ երկիրս ուրախանայր. եւ Քրիստոս Աստուած ընդ մարդկան շրջեցաւ:
Առ քեզ ապաւինիմք, ամենասրբուհի՛, գերագո՛յն եւ հրաշալի՛ եւ բաշխո՛ղ բարութեանց. աղբիւր ես ծարաւեաց եւ հանգիստ աշխատելոց. եւ եղեր վերընկալ աստուածային Բանին:

(Օրհ. Խաչվերացի Բշ. դձ. Ա.)


Զօրութիւն սուրբ խաչի Քո, Քրիստո՛ս, որ կանգնեցեր ի փրկութիւն աշխարհի, սա պահեսցէ զմեզ յամենայն փորձութենէ:
Քանզի ի սմա բարձրացար, Աստուա՛ծ, եւ ի սմա հեղեր զպատուական սուրբ զարիւնդ, սա պահեսցէ զմեզ յամենայն փորձութենէ:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:

Եւ զՔո միւսանգամ զգալուստդ նշանաւ խաչի Քո ցուցեր աշխարհի. սա պահեսցէ զմեզ յամենայն փորձութենէ:

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

(Տրյ. Հանգստեան դձ. Գ., 3-րդ տուն)


Ընդ հոգւոցն արդարոց կատարելոց եւ զհոգիս ծառայից Քոց հանգո՛ ընդ սուրբս Քո, Մարդասէ՛ր։

ՍԱՂՄՈՍ ՃԺԸ
Մերձեսցին խնդրուածք իմ առաջի Քո, Տէ՛ր. ըստ բանի Քում իմաստո՛ւն արա զիս:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի Քո, Տէ՛ր, եւ բանիւ Քով փրկեա՛ զիս:
Բղխեսցեն շրթունք իմ զօրհնութիւնս Քո, յորժամ ուսուսցես ինձ զարդարութիւնս Քո:
Խօսեսցի լեզու իմ զբանս Քո, զի ամենայն պատուիրանք Քո արդարութեամբ են:
Եղիցի ձեռն Քո ի կեցուցանել զիս, զի զպատուիրանս Քո ընտրեցի:
Ցանկացայ փրկութեան Քում, Տէ՛ր, եւ օրէնք Քո խօսք իմ էին:
Կեցցէ անձն իմ, օրհնեսցէ զՔեզ, եւ իրաւունք Քո օգնեսցեն ինձ:
Մոլորեցայ ես որպէս զոչխար կորուսեալ. խնդրեա՛ զծառայս Քո, զի զպատուիրանս Քո ես ոչ մոռացայ:

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ
(ԲՁ, ԴՁ)

Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Մարկոսի
(գլ. 4.26-34)

Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս

Եւ ասէր. «Այսպէս է արքայութիւն Աստուծոյ. որպէս զի այր մի արկանիցէ սերմանիս յերկիր եւ ննջիցէ եւ յառնիցէ զցայգ եւ զցերեկ, եւ սերմանիքն բուսանիցին եւ աճիցեն, եւ նա ոչ գիտէ, թէ երկիրն ինքնին բերէ զպտուղ. նախ զխոտն եւ ապա զհասկն եւ ապա զցորեանն ատոք ի հասկին. այլ յորժամ տայցէ զպտուղն, վաղվաղակի առաքի մանգաղ, զի հասեալ են հունձք»:
Եւ ասէր. «Ո՞ւմ նմանեցուսցուք զարքայութիւնն Աստուծոյ կամ որո՞վ առակաւ առակեսցուք զնա:
Որպէս հատն մանանխոյ, որ յորժամ սերմանիցի յերկրի, փոքրագոյն է քան զամենայն սերմանիս, որ են յերկրի, եւ յորժամ սերմանիցի, բուսանի եւ լինի մեծ քան զամենայն բանջար եւ արձակէ ոստս մեծամեծս, մինչեւ բաւական լինել ընդ հովանեաւ նորա թռչնոց երկնից բնակել»:
Եւ այնպիսի առակօք խօսէր ընդ նոսա զբանն, որպէս կարող լինէին լսել. եւ առանց առակի ոչ ինչ խօսէր ընդ նոսա, բայց առանձինն աշակերտացն Իւրոց մեկնէր զամենայն:

ԵՐԳ ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԵՍԻ
(ասացեալ առ ի Քրիստոս ննջեցելոց)

(ԲՁ, ԴՁ)

Ժողովեալքս ի հրաժարումն
Ծառայի Քո յաշխարհէ
Հայցեմք ի Քէն արտասուելով
Եւ պաղատիմք՝ զայս ասելով.
Ճանապարհ ընդ Քեզ ելից
Ննջեցելոյս լե՛ր ուղեկից,
Ի յօթեւանս Հօր Քո լուսոյ
Զննջեցեալս մեր հանգո՛:

Ի փրկութեան մերոյ սկզբան
Մկրտեցար ի Յորդանան,
Զոր շնորհեցեր նոր աւազան
Ի մաքրութիւն մեղաց մարդկան.
Հայցմամբ կրկին Կարապետին՝
Մեծին ի ծնունդս Մկրտչին,
Ի յօթեւանս Հօր Քո լուսոյ
Զննջեցեալս մեր հանգո՛:

Լուսաւոր ձայնիւ յերկնից
ԶՔեզ դաւանեաց Հայր էակից.
Աղաւնակերպ Հոգին իջեալ,
Առ համագոյդ Իւր հանգուցեալ.
Զմկրտեալս նովին Հոգւով
Յորդեգրութիւն Հօր հաւատով
Ի յօթեւանս Հօր Քո լուսոյ
Զննջեցեալս մեր հանգո՛:

Խաւար մեղաց հալածեցաւ,
Լոյս գիտութեան Քեւ ծագեցաւ,
Խայթուած օձին բժշկեցաւ,
Հիւանդութիւն մեր ողջացաւ.
Կենդանարա՛րդ մեռելոց
Եւ Լուսատո՛ւդ խաւարելոց,
Ի յօթեւանս Հօր Քո լուսոյ
Զննջեցեալս մեր հանգո՛:

Ծագումն անուն առ ի Հօրէ,
Որ ընտրեցեր ի յաշխարհէ,
Լուսաւորի՛չ տիեզերաց,
Զդասս ընտրեալ աշակերտաց.
Աղաչանօք առաքելոց՝
Փող յարութեան մեր եղելոց,
Ի յօթեւանս Հօր Քո լուսոյ
Զննջեցեալս մեր հանգո՛:

Կեա՛նք ի Կենաց, Լո՛յս ի Լուսոյ,
Որ ստեղծեր զմեզ ի հողոյ,
Նորոգեցեր դարձեալ կրկին
Ծննդեամբ սրբոյ աւազանին,
Զոր կեցուցեր շնորհիւ Քոյին
Ի մահուանէն այն առաջին.
Ի յօթեւանս Հօր Քո լուսոյ
Զննջեցեալս մեր հանգո՛:

Հոգւով լցեր զմարդն առաջին,
Զոր կորուսեալ խաբմամբ չարին.
Զնոյն Հոգի բանիւ Քոյին
Հեղեր յոգիս մեր վերստին.
Նովին Հոգւով Սուրբ եւ բարի
Առաջնորդեա՛ հոգւոյ սորին.
Ի յօթեւանս Հօր Քո լուսոյ
Զննջեցեալս մեր հանգո՛:

Ձայնեցեր առ Ղազարոս,
Որով ետուր մեռելոց յոյս.
Կենդանութեամբ չորեքօրեայն
Կենդանացան, որք յԱդամայն:
Կենաց ձայնիւ վերջին փողոյ
Կոչեա՛ զսա յայսմ հողոյ.
Ի յօթեւանս Հօր Քո լուսոյ
Զննջեցեալս մեր հանգո՛:

Ղօղեալ սարսեաց պահակ մահու
Ի կենարար ձայնին լրոյ,
Արագապէս զոյգ ընդ բանին
Ետ զմեռեալն ըստ հրամանին.
Իշխանք օդոյս այս սարսեսցեն,
Զհոգի սորա մի՛ արգելցեն.
Ի յօթեւանս Հօր Քո լուսոյ
Զննջեցեալս մեր հանգո՛:

ԵՐԳ
Շինո՛ղ էիցս համայնից
Արարածոց ի յանգոյից,
Նոյն շինեցեր զԵկեղեցի՝
Վէմդ ի վերայ վիմին Բանի.
Ընդ եդեալ հիմունս ի նոր Սիոն
Զմեզ յօդեա՛ շինմամբ ի նոյն.
Տացուք հրաշից ներգործողին
Պատիւ եւ փառս անեղ Բանին:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստո՛ս Աստուած, արա՛ հանգիստ եւ ողորմութիւն. եւ մեզ՝ մեղաւորացս, շնորհեա՛ զթողութիւն յանցանաց:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն հանգուցեալ հոգւոցն աղաչեսցուք զՓրկիչն մեր Քրիստոս, զի զնոսա ընդ արդարսն դասեսցէ եւ զմեզ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան Իւրոյ:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Քրիստոս Որդի՛ Աստուծոյ, անոխակա՛լ եւ բարեգո՛ւթ, գթա՛ Քո արարչական սիրովդ ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից Քոց: Յիշեա՛ յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան Քո: Արա՛ արժանի ողորմութեան, քաւութեան եւ թողութեան մեղաց: Դասաւորեալ պայծառացո՛ ընդ սուրբս Քո յաջակողմեան դասուն, զի Դու ես Տէր եւ Արարիչ ամենեցուն, Դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց. եւ Քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, անճառելի տէրութեանդ շնորհիւ եւ բարեխօսութեամբ օրհնաբանեալ անարատ ծնողիդ՝ սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ միշտ Կուսին, լուսաւորեալ պայծառացո՛ զհոգիս համօրէն հաւատացելոց, յուսով ի Քեզ ննջեցելոց, եւ այնոցիկ, որք ընդ հովանեաւ սրբոյ տաճարիս են հանգուցեալ:

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՇԱՐԱԿԱՆ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ


Օրհնութիւն Շողակաթին գձ.

(Օրհ. Շողակաթին գձ. Ա.)


Ուրա՛խ լեր, սո՛ւրբ Եկեղեցի, քանզի Քրիստոս Արքայն երկնից այսօր պսակեաց զքեզ խաչիւն Իւրով եւ զարդարեաց զամուրս Քո սքանչելի փառօքն Իւրովք:
Խնդա՛ յոյժ, դո՛ւստր Սիոնի, քանզի երկիրս երկինք եղեն այսօր վերստին քո նորոգմամբ, եւ Թագաւորն երկնաւոր հաճեցաւ բնակիլ ի քեզ:
Ընդ դասս երկնաւոր զօրացն վեր առեալ՝ տօնեմք քեզ այսօր զանդադար փառատրութիւնս. ուրա՛խ լեր, հա՛րսն անարատ, անքնին քո խորհրդով:

(Օրհ. Շողակաթին գձ. Բ., 1-2 տներ)


Խորան սրբութեան կանգնեցաւ սուրբ Եկեղեցի, եւ Քրիստոս Թագաւորն ի սմա պատարագեալ. եկա՛յք, հաւատացեա՛լք, երգեսցուք Քրիստոսի երգ նոր:
Դասք հրեշտակացն վայր իջեալ յերկնից՝ երգեն՝ ասելով, հրաշալի ձայնիւն եղանակելով՝ երգեն զերգս օրհնութեան երրեակ սրբասաց ձայնիւ:

(Ողր. Աշխարհամատրան կիւրակէին գձ.)


Այսօր հրեշտակաց բազմութիւնքն տօնակից լինին ընդ մեզ, քանզի երկնաւոր Թագաւորն եկաւորի ի սուրբ Եկեղեցի:
Խնդա՛ եւ զուարճացի՛ր, հարսնացեալդ Աստուծոյ Եկեղեցի՛, քանզի զքեզ Տէրն տերանց ընտրեաց եւ հաճեցաւ բնակիլ ի քեզ:
Լուսաւորեա՛, լուսաւորեա՛, կաթուղիկէ՛ Եկեղեցի, քանզի ի քեզ շող աստուածեղէն ի Հօրէ լուսոյ ծագեաց եւ լուսաւորեաց զմանկունս քո:

(Տրյ. Աշխարհամատրան կիւրակէին գձ.)


Որք արժանաւորեցայք ի կոչումն փառատրութեան Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, եկա՛յք, ժողովո՛ւրդք, երգեցէ՛ք Տեառն երգ նոր. երգեցէ՛ք զանուն Նորա ձայնիւ ցնծութեամբ յօրհնութիւն ի նոր:
Զօրացեալքս ի Քեզ, Քրիստո՛ս, ժողովուրդք հաւատացելոց, ճշմարիտ խոստովանութեամբ օրհնեմք զխորհուրդ աստուածային կենսաբեր տնօրէնութեան Քո՝ փառաւորելով զահաւոր եւ զսքանչելի անուն Քո՝ Տէր Տէր. մեծ ի վերայ ամենայն երկրի:
Ուրա՛խ լեր, Եկեղեցի՛ սուրբ, հա՛րսն երկնաւոր խորհրդոյն, ի փառս Ամենասուրբ Երրորդութեանն. որ համագոյ իշխանութեամբն Իւրով զարդարեաց ծագմամբ լուսոյ, պսակէ զքեզ ի պատիւ ամենայն սրբովք Իւրովք:

(Ողր. Սրբոյ տապանակին գձ.)


Լուսաւորեա՛, Երուսաղէ՛մ, զի հասեալ է լոյս քո. զարդարեա՛ զամուրս քո, եւ փառք Տեառն ի վերայ քո ծագեսցի:
Օրհներգութեամբ սաղմոսիւք Քեզ վայելէ, Աստուա՛ծ, օրհնութիւն ի Սիոնէ, եւ Քեզ մատուսցին աղօթք յԵրուսաղէմ:
Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր, եւ օրհնեա՛ զԱստուած քո, նո՛ր ժողովուրդ, դշխոյ դո՛ւստր Սիոնի:

(Տրյ. Սրբոյ տապանակին գձ.)


Այսօր Աստուածութիւնն զուարճանայ՝ նոր հաստատելով զերկիր. պարք սուրբք փառաբանեն զուարթնոց, եւ մեք ձայնիւ օրհնութեամբ զարդարեսցուք սուրբ զտօնս:
Այսօր եւ մեք ցնծամք տօնիւս ընդհանուր հնչմամբ. մեծապէս փայլմամբ երեւեցաւ յաշխարհի, առ Աստուած գոհութիւնք ընթանան, պատմեն անդադար զբան կենդանի:
Խնդա՛ եւ զուարճացի՛ր, Եկեղեցի՛, կո՛յս սուրբ եւ հա՛րսն երկնաւոր Փեսային. ահա տեսանեմք զօծեալն զՔրիստոս՝ գոլով առ քեզ լոյսն հեթանոսաց:

(Օրհ. Մեծի պահոց Դ կիւրակէի գձ. Ա.)


Որ արարեր զօրութեամբ զիմանալեացն աշխարհ վերին եւ ի նմա հաստատեցեր տնտես զպետս հրեղինաց, օրհնեմք զանհասանելի զօրութիւնդ:
Որ տիրապէս Մեծատունդ ստեղծեր երկրորդ աշխարհ զգալի եւ ի դրախտն, որ յԱդենի, տնտես եդեալ զմարդն առաջին, օրհնեմք զանհասանելի զօրութիւնդ:
Որ շինեցեր բարձրագոյն զԵկեղեցի Քո խորհրդեամբ եւ ի սմա կարգեալ տնտես զքարոզս բանին ճշմարտութեան, օրհնեմք զանհասանելի զօրութիւնդ:
Անտանելւոյն տաղաւա՛ր, բարձո՛ղ էիցս Բարձողին, որ ծնար զԱստուած մարմնով՝ զանմարմնաբար ծնունդն Հօր, բարեխօսեա՛ վասն մեր, Աստուածածի՛ն Մարիամ:

(Տրյ. Հոգեգալստեան Է աւուր գձ.)


Որ ի թեւս թեթեւս աննիւթ սաւառնեալ եւ Հրացայտդ սերովբէից վերանստեալ տեսչութեամբ խնամես զարարածս, Հոգի՛դ Սուրբ, օրհնեալ ես յարարածոց Քոց:
Որ սքանչելապայծառ հրաշալի ձայնիւ ընդ Հօր եւ ընդ Որդւոյ միշտ փառաբանիս եւ քաղցրութեամբ հայիս յարարածս, Հոգի՛դ Սուրբ, օրհնեալ ես յարարածոց Քոց:
Այսօր աստուածային տեսչութեամբ ի վերնատունն հնչեալ հողմաձայն հնչմամբ եւ զառաքեալսն արբուցեալ՝ բաշխեցար յարարածս. Հոգի՛դ Սուրբ, օրհնեալ ես յարարածոց Քոց:

(Տրյ. Հանգստեան գձ. Բ.)


Որ երկայնամիտդ ես, Տէ՛ր, քաղցր եւ անոխակալ, հանգո՛ զհոգիս Քոց ծառայից, զի մի՛ դարձցի տնանկ՝ ամաչեցեալ յաւուրն ահեղ ատենին։
Զյիշատակ հրաժարելոցն ի հաճոյս Քեզ ընկալցիս. եւ զուխտս մեր ընկա՛լ որպէս զԱբելին, զՆոյին եւ զԱբրահամուն, զի մի՛ դարձցի տնանկ՝ ամաչեցեալ յաւուրն ահեղ ատենին։
Ի խորան Քում սիրողաց հանգուսցես զծառայս Քո. եւ զհոգիս նոցա դասեսցես ընդ սուրբս Քո, զի մի՛ դարձցի տնանկ՝ ամաչեցեալ յաւուրն ահեղ ատենին։

(Ճշւ. Մեծ. գձ.)


Սուրբ զԱստուածածինն օրհնութեամբ մեծացուցանեմք:
Աւետաւոր հրեշտակն աւետարանէր զծնեալ Փրկիչն ի սրբոյ Կուսէն:
Ասէ. «Ուրա՛խ լեր, բերկրեա՛լդ, քանզի Տէր տերանց է ընդ քեզ»:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

(Օրհ. Շողակաթին գձ. Բ., 3-րդ տուն)


Ուրա՛խ լեր, բերկրեա՛, հարսնացեալ սո՛ւրբ Եկեղեցի, պայծառացո՛ զմանկունս քո յօրհնաբանութիւն Ծագողին զշող լուսոյ ի քեզ, մա՛յր Եկեղեցի:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Փա՜ռք հրաշափառ տէրութեան Քո, Որդի՛ Աստուծոյ. զօրհնեալ եւ զփառաւորեալ, զհրաշալի եւ զյաղթող զտէրութիւնն Քո սուրբ օրհնեմք եւ փառաւորեմք:
Մարդասէ՛ր Տէր, վասն սրբուհւոյ անարատի մօր Քո եւ Կուսի եւ վասն խաչի Քո պատուականի ընկա՛լ զաղաչանս մեր եւ կեցո՛ զմեզ:

ՔԱՐՈԶ
(ԲՁ, ԴՁ)
Վասն գտանելոյ մեզ զշնորհս եւ զողորմութիւն ի բարերար Տեառնէ մերմէ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն փրկելոյ զմեզ ի զրպարտութենէ մարդկան եւ յորոգայթից սատանայի զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն ամենայն անձանց քրիստոնէից եւ տանց հաւատացելոց զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն որք ի լերինս, յայրս եւ ի փապարս բնակեալ են՝ սուրբ հարքն մեր, զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն որք սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ կատարեն զամենայն ժամանակս կենաց իւրեանց զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին, զՏէր աղաչեսցուք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
(ԲՁ, ԴՁ)
Գոհանամք զՔէն, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ զարթուցեր զմեզ ի հանգստենէ քնոյ շնորհիւ ողորմութեան Քո: Զարթո՛ զմիտս մեր արդարութեամբ առ Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, զի տեսցեն աչք մեր զփրկութիւն Քո: Եկեսցէ եւ բնակեսցի առ մեզ Աստուածութիւն Քո, եւ ողորմութիւն Քո հովանի եւ պահապան լիցի ի վերայ պաշտօնէից Քոց: Եւ զմեզ՝ զծառայքս Քո, արժանի՛ արա ի տուէ եւ ի գիշերի եւ յամենայն ժամու միշտ խորհիլ ի սէր պատուիրանաց Քոց եւ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Կենդանարար զօրութիւն եւ աղբիւր անմահութեան Դու ես, Քրիստո՛ս Աստուած Փրկիչ մեր, որ շնորհեցեր մեզ ի մէջ գիշերի յառնել եւ խոստովան լինիլ առ Քեզ վասն իրաւանց եւ արդարութեան Քո. եւ այժմ աղաչեմք զՔեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, արա՛ զմեզ արթունս եւ պատրաստս ի ժամ առաւօտու ընդ սուրբս Քո եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորել զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:
Ուրախ եղէ ես, ոյք ասէին ցիս՝ ի տուն Տեառն երթիցուք մեք: Հասեալ կային ոտք մեր առ դրունս Քո, Երուսաղէ՛մ:
Փոխ. Ալէլուիա: Լսել ինձ զձայն օրհնութեան Քո եւ պատմել զամենայն սքանչելիս Քո: Տէ՛ր, սիրեցի զվայելչութիւն տան Քո եւ զտեղի յարկի փառաց Քոց:
Փա՜ռք եւ երկրպագութի՜ւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

ՄԱՂԹԱՆՔ
(ԲՁ, ԴՁ)
Գոհութեամբ եւ ճշմարիտ խոստովանութեամբ անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 
sacredtradition.am