հայերեն  english    
ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ / СУТОЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ / ДЕВЯТЫЙ ЧАС
15 мая 2019г. среда
Двадцать пятый день Пасхального периода

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Իններորդի ժամուն,
որ կատարի ի դէմս Որդւոյն Աստուծոյ, այլ եւ մահուանն եւ բանական հոգւոյն աւանդմաննՕրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Օրհնեալ Որդիդ Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ. ամէն:


ՍԱՂՄՈՍ Ծ
Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի ողորմութեան Քում, ըստ բազում գթութեան Քում քաւեա՛ զանօրէնութիւնս իմ:
Առաւե՛լ լուա զիս յանօրէնութենէ իմմէ եւ ի մեղաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս:
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ, եւ մեղք իմ առաջի իմ են յամենայն ժամ:
Քեզ միայն մեղայ, Տէ՛ր, եւ չար առաջի Քո արարի,
Որպէս արդար եղիցիս ի բանս Քո եւ յաղթող ի դատել Քեզ:
Անօրէնութեամբ յղացաւ եւ ի մեղս ծնաւ զիս մայր իմ:
Դու, Տէ՛ր, զճշմարտութիւն սիրեցեր, զանյայտս եւ զծածկեալս իմաստութեամբ Քով յայտնեցեր ինձ:
Ցօղեա՛ յիս մշտկաւ, եւ սուրբ եղէց, լուա՛, եւ քան զձիւն սպիտակ եղէց:
Լսելի՛ արա ինձ զցնծութիւն եւ զուրախութիւն, եւ ցնծասցեն ոսկերք իմ տառապեալք:
Դարձո՛ զերեսս Քո ի մեղաց իմոց եւ զամենայն անօրէնութիւնս իմ քաւեա՛ յինէն:
Սիրտ սուրբ հաստատեա՛ յիս, Աստուա՛ծ, եւ հոգի ուղիղ նորոգեա՛ ի փորի իմում:
Մի՛ ընկենուր զիս, Տէ՛ր, յերեսաց Քոց եւ զՀոգի Քո Սուրբ մի՛ հաներ յինէն:
Տո՛ւր ինձ ցնծութիւն փրկութեան Քո եւ հոգւով պետութեան Քո հաստատեա՛ զիս:
Ուսուցից անօրինաց զճանապարհս Քո, եւ ամպարիշտք առ Քեզ դարձցին:
Փրկեա՛ զիս յարենէ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ փրկութեան իմոյ. ցնծասցէ լեզու իմ յարդարութեան Քում:
Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս Քո:
Թէ կամեցեալ էիր, պատարագս մատուցանէաք, բայց Դու ընդ ողջակէզս իսկ ոչ հաճեցար:
Պատարագ Աստուծոյ՝ հոգի խոնարհ. զսիրտ սուրբ եւ զհոգի խոնարհ Աստուած ոչ արհամարհէ:
Բարի՛ արա, Տէ՛ր, կամօք Քովք Սիոնի, եւ շինեսցին պարիսպքն Երուսաղեմի:
Յայնժամ հաճեսցիս ընդ պատարագս արդարութեան, ուխտից պատարագս հանցեն ի սեղան Քո զուարակս:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


ԵՐԳ ԻՆՆԵՐՈՐԴԻ ԺԱՄՈՒՆ

Չարչարակցեալ Քեզ տիւ լուսոյ՝
Երեք ժամու խաւարելոյ,
Պայծառացեալ յիններորդին՝
Ի տիպ լրման մահու ստուերին.
Ջա՛հդ լուսոյ մեծապայծառ,
Աւանդեցեր զհոգիդ առ Հայր.
Ռահիւ կցորդ Քեզ ի յերկինս
Զմեզ ուղղեա՛ Հոգւով Քոյին:

Սանդարամետք սարսեցին,
Զկապեալ հոգիսն արձակեցին,
Վէմք ի Վիմէդ պատառեցան,
Ի տապանաց մեռեալք յարեան.
Տարերք երկրի տատանէին,
Եւ աշխարհի սիւնք դողային.
Րամեալքս առ Քեզ պաղատեսցուք,
Զի ընդ արդարսն դասեսցուք:

Ցուցեր յայնժամ սքանչելիս,
Եւ այժմ մեզ ողորմեսցիս.
Ւիւծեալ բնութիւնս Քեւ ողջացաւ,
Շնորհեա՛ եւ մեզ լինել անցաւ.
Փոխան մահու Քո կենարար
Կեցո՛ զմեզ, Տէ՛ր բարերար.
Քեզ պաղատիմք ըստ աւազակին.
Յիշեա՛ զմեզ յօրն ահագին:


ՄԱՂԹԱՆՔ
Յամենայն ժամու աղաչանք իմ այս են. ի մեղաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս, Տէ՛ր, եւ յօտարէն պահեա՛ զծառայս Քո, մարդասէ՛ր Տէր:
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Աղաչեսցուք զկենսատու Փրկիչն մեր Քրիստոս, որ կամաւոր խաչելութեամբն Իւրով զարարածս փրկեաց եւ հեղմամբ արեան Իւրոյ զթողութիւն շնորհեաց յուսացելոց Իւրոց:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Անկեալ առաջի Քո, բարերար եւ բազումողո՛րմ Աստուած, աղաչեմք ամենայն սրտիւք մերովք եւ խնդրեմք զգթութիւն ի Քէն, որպէս խոստացար ծառայից Քոց եւ ասացեր. «Զամենայն, զոր ինչ խնդրիցէք հաւատով յանուն Որդւոյ ի Հօրէ, տացի ձեզ»: Շնորհեա՛ եւ այժմ հաւատացելոցս ի Քեզ եւ կատարեա՛ ի բարի զխնդրուածս մեր, զի ի Քեզ եմք ապաւինեալ: Եւ Քո առատ ողորմութեամբդ մխիթարեա՛ զմեզ ի կեանս յայսոսիկ եւ առաջնորդեալ հասո՛ յանճառ երկնից արքայութիւնդ ի փառաբանութիւն եւ ի պատիւ Ամենասուրբ Երրորդութեանդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ի Սարկաւագ վարդապետէն ասացեալ
Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս Քո, զծնողսն մեր, զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրողս, զուխտաւորս, զճանապարհորդս, զհանգուցիչս, զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս, զգերիս, զհիւանդս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարարարս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս եւ որք պատուիրեցին մեզ հաւատով:

Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:

Բարերար եւ բազումողո՛րմ Աստուած, Քո անմոռաց գիտութեամբդ եւ անբաւ մարդասիրութեամբդ յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի Քեզ եւ ողորմեա՛ ամենեցուն: Օգնեա՛ եւ փրկեա՛ յիւրաքանչիւր վտանգից եւ ի փորձութեանց: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԺԴ
Սիրեցի, զի լուիցէ Տէր զձայն աղօթից իմոց:
Զի խոնարհեցոյց զունկն Իւր առ իս, եւ ես յաւուրս իմ կարդացի առ Նա:
Շրջեցան զինեւ երկունք մահու, եւ վիշտք դժոխոց գտին զիս:
Զնեղութիւն եւ զանձկութիւն գտի, եւ զանուն Տեառն կարդացի:
Ո՛ Տէր, փրկեա՛ զանձն իմ. ողորմած եւ արդար է Տէր Աստուած մեր:
Ողորմի եւ պահէ զտղայս Տէր. ես խոնարհ եղէ, եւ Տէր կեցոյց զիս:
Դա՛րձ, ա՛նձն իմ, ի հանգիստ քո, զի Տէր օգնեաց քեզ:
Փրկեաց զանձն իմ ի մահուանէ, զաչս իմ՝ յարտասուաց եւ զոտս իմ՝ ի գայթակղութենէ:
Հաճոյ եղէց առաջի Տեառն յերկրին կենդանեաց:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԺԵ
Հաւատացի, զոր եւ խօսեցայ, եւ ես խոնարհ եղէ յոյժ:
Ես ասացի ի զարմանալ իմում, թէ ամենայն մարդ սուտ է:
Զի՞նչ տաց տրիտուր Տեառն ընդ ամենայնի, զոր եւ ետ ինձ:
Զբաժակ փրկութեան ընկալայց եւ զանուն Տեառն կարդացից:
Զաղօթս իմ Տեառն տաց առաջի ամենայն ժողովրդեան Նորա:
Պատուական է առաջի Տեառն մահ սրբոց Իւրոց:
Ո՜ Տէր, ես ծառայ Քո եմ, ծառայ եւ որդի աղախնոյ Քո:
Հատեր զկապանս իմ. Քեզ մատուցից պատարագ օրհնութեան եւ զանուն Տեառն կարդացից:
Զաղօթս իմ Տեառն տաց առաջի ամենայն ժողովրդեան Նորա, ի գաւիթս տան Տեառն եւ ի մէջ քո, Երուսաղէ՛մ:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԺԶ
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենա՛յն ազինք, գովեցէ՛ք զՆա, ամենա՛յն ժողովուրդք:
Զօրասցի ողորմութիւն Նորա ի վերայ մեր, եւ ճշմարտութիւն Տեառն մնասցէ յաւիտեան:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՇԱՐԱԿԱՆ ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ

(Ողր. Հանգստեան աձ.)


Որ ստեղծմամբ ըստ պատկերի Քո, Տէ՛ր, պատուեցեր զմեզ, ընկա՛լ եւ այժմ զննջեցեալսն ի Քեզ ուղիղ հաւատով՝ ըստ մեծի Քում ողորմութեան:
Որ շնորհօք Սուրբ Հոգւոյն լուսաւորեցեր, յիշատակի իւրեանց զհոգիս նոցա ընկա՛լ, Մարդասէ՛ր, ըստ մեծի Քում ողորմութեան:
Որք հաղորդեցան մարմնոյ եւ արեան Քո, Տէ՛ր, հանգո՛ զհոգիս նոցա ընդ սուրբս Քո, Քրիստո՛ս Աստուած, քանզի գինք սուրբ արեան Քո են:

(Աւագ օրհ. աձ. Ե.)


Միայն օրհնեա՛լդ ի կանայս, մա՛յր եւ միշտ Կո՛յս եւ իմանալի լո՛յս, ծնող Արարչին մերոյ անդադար բարեբանեսցուք:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստո՛ս Աստուած, արա՛ հանգիստ եւ ողորմութիւն եւ մեզ՝ մեղաւորացս, շնորհեա՛ զթողութիւն յանցանաց:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն հանգուցեալ հոգւոցն աղաչեսցուք զՓրկիչն մեր Քրիստոս, զի զնոսա ընդ արդարսն դասեսցէ եւ զմեզ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան Իւրոյ:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Քրիստոս Որդի՛ Աստուծոյ, անոխակա՛լ եւ բարեգո՛ւթ, գթա՛ Քո արարչական սիրովդ ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից Քոց: Յիշեա՛ յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան Քո: Արա՛ արժանի ողորմութեան, քաւութեան եւ թողութեան մեղաց: Դասաւորեալ պայծառացո՛ ընդ սուրբս Քո յաջակողմեան դասուն, զի Դու ես Տէր եւ Արարիչ ամենեցուն, Դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց. եւ Քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Զսաղմոսերգութիւնս եւ զաղաչանս ընկալցի մարդասէրն Աստուած ի հաճոյս բարերար կամաց Իւրոց, մեր մեղացն եւ մեր բազում յանցանացն թողութիւն շնորհեսցէ, ի չարեաց փրկեսցէ, ի մեղաց պահեսցէ. եւ Նմա՝ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն:

Օրհնեալ թագաւորութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՃԱՇՈՒ ԺԱՄԱՄՈՒՏ
Ահաւոր եւ սքանչելի է խորհուրդ փրկութեան մերոյ, որ անսկիզբն ի Հօրէ անճառաբար մարմնացաւ ի Կուսէն, խաչի համբերելով եւ կամաւոր մահուամբն Իւրով զկենդանութեան մեզ պարգեւեաց շնորհս:
Քանզի յարեաւ ի մեռելոց Քրիստոս Աստուած յաւիտենից, Արարիչ եւ Յարութիւն ազգի մարդկան, զՈր օրհնեն անդադար զինուորութիւնք հրեշտակաց եւ ամենայն զուարթունք երկնից, ընդ որս գոչելով՝ ասեմք. «Փա՜ռք սոսկալի յարութեան Քո, Տէ՛ր»:

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՃԱՇՈՒ ՓՈԽ


ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԷ
Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր:
Եւ օրհնեա՛ զԱստուած քո, Սիո՛ն:
Զի զօրացոյց զնիգս դրանց քոց եւ օրհնեաց զորդիս քո ի քեզ:
Ո եդ զսահմանս քո ի խաղաղութիւն, պարարտութեամբ ցորենոյ լցոյց զքեզ:
Առաքէ զբան Իւր յերկիր, վաղվաղ ընթանան պատգամք Նորա:
Դնէ զձիւն որպէս զասր եւ զմէգ որպէս փոշի ցանեաց:
Արկանէ զսառն որպէս պատառս. առաջի ցրտոյ Նորա ո՞ կարէ կալ:
Առաքէ զբան Իւր եւ հալէ զնոսա. շնչեսցեն հողմք, եւ գնասցեն ջուրք:
Պատմէ զբան Իւր Յակոբայ, զարդարութիւն եւ զիրաւունս՝ Իսրայելի:
Ոչ այսպէս արար ամենայն ազգաց Տէր եւ զդատաստանս Իւր ոչ յայտնեաց նոցա:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՃԱՇՈՒ ՇԱՐԱԿԱՆ

(Ճշւ. Յարութեան աձ.)


ԶԹագաւորն փառաց Քրիստոս, որ վասն մեր մարմնացաւ ի սրբոյ Կուսէն եւ խաչի համբերելով, միաբանութեամբ երգով բարեբանեսցուք:
Որ զթաղումն երեքօրեայ յանձն էառ՝ յարուցեալ ի մեռելոց իշխանութեամբ, միաբանութեամբ երգով բարեբանեսցուք:
Կարողապէս զդրունս դժոխոց խորտակեաց, Եկեղեցւոյ Իւրում զգեցոյց զմեծ վայելչութիւն, միաբանութեամբ երգով բարեբանեսցուք:

ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ
Սուրբ Աստուա՛ծ, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ յարեար ի մեռելոց. ողորմեա՛ մեզ:
(Երիցս կրկնեա՛)

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ Եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն ամենայն սուրբ եւ ուղղափառ եպիսկոպոսաց զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն հայրապետին մերոյ տեառն (այս անուն) կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն վարդապետաց, քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ ամենայն ուխտի մանկանց Եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն բարեպաշտ թագաւորաց եւ աստուածասէր իշխանաց, զօրավարաց եւ զօրաց նոցին զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին, զՏէր աղաչեսցուք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Զի ողորմած եւ մարդասէր ես՝ Աստուած գոլով, եւ Քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԱՇՈՒ

ՍԱՂՄՈՍ ՀԳ
Ընդէ՞ր մերժեցեր, Աստուա՛ծ, ի սպառ. բարկացաւ սրտմտութիւն Քո ի վերայ խաշին արօտի Քո:
Յիշեա՛ զժողովուրդ Քո, զոր ստացար ի սկզբանէ, փրկեցեր զվիճակ ժառանգութեան Քո՝
Լեառն Սիոն այս, ուր բնակեցեր Դու ի սմա. համբա՛րձ զձեռն Քո ի վերայ ամբարտաւանութեան նոցա ի սպառ,
Որ ինչ անիրաւեցաւ թշնամին ի սրբութեան Քում, պարծեցան ատելիք Քո ի մէջ բարեկենդանութեան իւրեանց:
Եդին զնշանս իւրեանց ի նշանս եւ ինքեանք ոչ ծանեան զելս ի վերուստ:
Որպէս յանտառի փայտատօք կոտորեցին զդրունս նորա, ի միասին փայտատօք եւ մրճովք կործանեցին զնա:
Այրեցին ի հուր զսրբութիւն Քո, յերկրի պղծեցին զխորան անուան Քո:
Ասացին ի սիրտս իւրեանց ազգ նոցա ի միասին. «Եկայք լռեցուսցուք զամենայն տօնս Աստուծոյ յերկրէ:
Նշանս մեք ինչ ոչ տեսաք, եւ ոչ եւս գուցէ մարգարէ, եւ զմեզ ինչ ոք ոչ ճանաչիցէ»:
Մինչեւ յե՞րբ, Աստուա՛ծ, նախատէ թշնամին, բարկացուցանէ հակառակորդն զանուն սուրբ Քո:
Ընդէ՞ր դարձուցանես զձեռն Քո եւ զաջ Քո ի միջոյ ծոցոյ Քումմէ ի սպառ:
Աստուա՛ծ, Թագաւո՛ր մեր յառաջ քան զյաւիտեանս, որ արարեր զփրկութիւն ի մէջ երկրի:
Դու հաստատեցեր զօրութեամբ Քով զծով, Դու խորտակեցեր զգլուխս վիշապաց ի վերայ ջուրց:
Դու փշրեցեր զգլուխս վիշապին եւ ետուր զնա կերակուր զօրացն Հնդկաց:
Դու բղխեցուցեր զաղբիւրս եւ զվտակս, Դու ցամաքեցուցեր զգետս սաստիկս:
Քո է տիւ, եւ Քո է գիշեր, զլոյս եւ զարեւ Դու հաստատեցեր. եւ Դու հաստատեցեր զամենայն սահմանս երկրի, զգարուն եւ զամառն Դու ստեղծեր:
Այս յուշ լիցի Քեզ, զի թշնամին նախատեաց զՏէր, ժողովուրդ անզգամ բարկացոյց զանուն սուրբ Քո:
Մի՛ մատներ գազանաց զանձն, որ խոստովան առնի առ Քեզ, եւ զանձինս տնանկաց Քոց մի՛ մոռանար ի սպառ:
Հայեա՛ յուխտ Քո, զի լցան տունք ափշելոց յերկրի անիրաւութեամբ:
Մի՛ դարձցի տնանկն ամաչեցեալ, այլ աղքատն եւ տնանկ օրհնեսցեն զանուն սուրբ Քո:
Արի՛, Աստուա՛ծ, եւ դատեա՛ զդատաստանս Քո. յիշեա՛ զնախատինս, որ յանզգամէն զօրհանապազ:
Մի՛ մոռանար զձայն պաշտօնէից Քոց. ամբարտաւանութիւն ատելեաց Քոց վերասցի հանապազ:

ՍԱՂՄՈՍ ՀԴ
Խոստովան եղիցուք առ Քեզ, Աստուա՛ծ, խոստովան եղիցուք եւ կարդասցուք զանուն Քո:
Պատմեցից զամենայն սքանչելիս Քո. յորժամ ժամ առից, ես ուղիղ դատեցայց:
Մաշեցաւ երկիր եւ ամենայն բնակիչք նորա, ես հաստատեցի զսիւնս նորա:
Ասացի անօրինաց, թէ՝ «Մի՛ անօրինիք», եւ մեղաւորաց թէ՝ «Մի՛ բարձրացուցանէք զեղջիւրս ձեր.
Մի՛ համբառնայք ի բարձունս զեղջիւրս ձեր եւ մի՛ խօսիք զԱստուծոյ անիրաւութիւն»:
Զի ոչ յարեւելից եւ ոչ յարեւմտից եւ ոչ յանապատէ լերանց, այլ Աստուած դատաւոր է:
Զայս խոնարհ առնէ եւ զսոյն բարձրացուցանէ. բաժակ ի ձեռին Տեառն՝ գինի լի անապակ արկեալ, եւ խոնարհեցոյց յայսմանէ յայս,
Սակայն մրուր նորա ոչ սպառեսցի, եւ արբցեն զնա ամենայն մեղաւորք երկրի:
Ես ցնծացայց յաւիտեան, սաղմոս ասացից Աստուծոյ Յակոբայ:
Զամենայն եղջիւրս մեղաւորաց փշրեսցես, եւ բարձր եղիցի եղջիւր արդարոյ:

ՍԱՂՄՈՍ ՀԵ
Յայտնի է ի Հրէաստանի Աստուած, եւ յԻսրայէլ մեծ է անուն Նորա:
Եղեւ խաղաղութիւն տեղի Նորա, եւ բնակութիւն Նորա ի Սիոն:
Անդ խորտակեաց Տէր զզօրութիւն աղեղան, զզէն, զսուր եւ զճակատամարտ:
Լուսատու ես Դու սքանչելապէս լերանցն յաւիտենից: Խռովեսցին ամենեքեան, որ անմիտ են սրտիւք. ննջեցին զքունս իւրեանց եւ ինչ ոչ գտին:
Ամենայն արք ի մեծութեան ձեռաց իւրեանց ի սաստէ Քումմէ, Աստուա՛ծ Յակոբայ, ննջեցին, եւ ոյք հեծեալ էին ի ձիս:
Դու ահաւոր ես, եւ ո՞վ կարէ կալ առաջի Քո. որպէս երեւեցար Դու յերկնից, յայտնի եղեւ բարկութիւն Քո:
Երկիր երկեաւ եւ սարսեաց ընդ յառնել Աստուծոյ ի դատաստան, ընդ ապրեցուցանել զամենայն հեզս երկրի:
Խորհուրդ մարդկան խոստովան առնին առ Քեզ, եւ ծածկեալք իմաստութեամբ օրհնեսցեն զՔեզ:
Ո՛ւխտս դիք եւ կատարեցէ՛ք Տեառն Աստուծոյ մերոյ ամենեքեան, որ շուրջ էք զՆովաւ:
Մատուցէ՛ք պատարագս Ահաւորին, Ո քաղէ զհոգիս իշխանաց, ահաւոր է Նա քան զամենայն թագաւորս երկրի:


ՄԵՍԵԴԻ ՃԱՇՈՒ

Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր:
Եւ օրհնեա՛ զԱստուած քո, Սիո՛ն:


ՍԱՂՄՈՍ ԿԴ
Ալէլուիա, ալէլուիա:
Քեզ վայելէ օրհնութիւն, Աստուա՛ծ, ի Սիոն, եւ Քեզ տացին աղօթք յԵրուսաղէմ:
Լո՛ւր աղօթից իմոց, զի առ Քեզ ամենայն մարմին եկեսցէ:
Բանք անօրինաց զօրացան ի վերայ մեր. զամպարշտութիւնս մեր Դու քաւեսցես:
Երանի՜ զոր ընտրեցեր եւ ընկալար, եւ բնակեսցէ ի գաւիթս Քո:
Լցցուք մեք ի բարութենէ տան Քո, սուրբ է տաճար Քո սքանչելի արդարութեամբ:
Լո՛ւր մեզ, Աստուա՛ծ փրկիչ մեր, յո՛յս ամենայն ծագաց երկրի եւ որ ի ծով հեռի,
Ո պատրաստէ զլերինս զօրութեամբ Իւրով եւ զգեցեալ է զօրութիւն.
Ո խռովեցուցանէ զմեծութիւն ծովու եւ զձայն ալեաց նորա ցածուցանէ:
Խռովեսցին հեթանոսք, եւ երկիցեն բնակիչք երկրի ի նշանաց Քոց:
Յելս առաւօտու եւ ընդ երեկոյս զուարճասցին. հայեցար յերկիր, արբուցեր զնա եւ բազում արարեր զմեծութիւն նորա:
Գետն Աստուծոյ լի եղեւ ջուրբ. պատրաստ արարեր զկերակուր նորա, զի այսպէս է պատրաստութիւն:
Զակօս նորա արբուցեր եւ բազում արարեր զարմտիս նորա:
Ի ցօղել նորա զուարթ եղիցի բոյս նորա. օրհնեսցի պսակ տարւոյ քաղցրութեան Քո:
Դաշտք Քո լցցին պարարտութեամբ, պարարտասցին գեղեցկութիւնք անապատի:
Բլուրք ցնծութիւն զգեցցին, եւ զգեցցին խոյք մաքեաց:
Հովիտք բազում արասցեն ցորեան, աղաղակեսցեն եւ օրհնեսցեն:


Փա՜ռք Քեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր:


ՀԱՆԳԱՆԱԿ ՆԻԿԻԱԿԱՆ


Հաւատամք ի Մի Աստուած՝ ի Հայրն ամենակալ, յԱրարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից: Եւ ի Մի Տէր Յիսուս Քրիստոս՝ յՈրդին Աստուծոյ՝ ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ միածին, այսինքն՝ յէութենէ Հօր: Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ՝ ծնունդ եւ ոչ արարած: Նոյն Ինքն ի բնութենէ Հօր, Որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի՝ երեւելիք եւ աներեւոյթք: Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն Հոգւովն Սրբով: Որով էառ զմարմին, զհոգի եւ զմիտ եւ զամենայն, որ ինչ է ի մարդ՝ ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք: Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն՝ նստաւ ընդ աջմէ Հօր: Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, Որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան: Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին՝ յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս. որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն եւ բնակեցաւ ի սուրբսն: Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ յառաքելական սուրբ Եկեղեցի. ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց, ի յարութիւնն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց, յարքայութիւնն երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականս:

Մինչեւ ցաստ են հաւատոյ բանք:


Իսկ որք ասեն՝ էր երբեմն, յորժամ ոչ էր Որդի, կամ՝ էր երբեմն, յորժամ ոչ էր Սուրբ Հոգի, կամ թէ՝ յոչէից եղեն, կամ՝ յայլմէ էութենէ ասեն լինիլ զՈրդին Աստուծոյ եւ կամ զՍուրբ Հոգին, եւ թէ՝ փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայնպիսիսն նզովէ կաթողիկէ եւ առաքելական Եկեղեցի:

Ի սրբոյ Լուսաւորչէն մերմէ ասացեալ.
Իսկ մեք փառաւորեսցուք, որ յառաջ քան զյաւիտեանս, երկիր պագանելով Սրբոյ Երրորդութեանն եւ Միոյ Աստուածութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Եւ եւս հաւատով աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք ի Տեառնէ Աստուծոյ եւ ի Փրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ ի ժամուս պաշտաման եւ աղօթից, զի արժանի ընդունելութեան արասցէ, լուիցէ Տէր ձայնի աղաչանաց մերոց, ընկալցի զխնդրուածս սրտից մերոց, թողցէ զյանցանս մեր, ողորմեսցի ի վերայ մեր: Աղօթք մեր եւ խնդրուածք յամենայն ժամ մտցեն առաջի մեծի տէրութեան Նորա, եւ Նա տացէ մեզ միաբան միով հաւատով եւ արդարութեամբ վաստակիլ ի գործս բարեաց, զի զողորմութեան զշնորհն Իւր արասցէ ի վերայ մեր Տէրն ամենակալ, կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:
Զժամս եւ զառաջիկայ օրս խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Տէ՛ր մեր եւ Փրկիչ Յիսո՛ւս Քրիստոս, որ մեծդ ես ողորմութեամբ եւ առատ՝ պարգեւօք բարերարութեան Քո, որ Դու Քոյին կամաւդ ի ժամուս յայսմիկ համբերեցեր չարչարանաց խաչի եւ մահու յաղագս մեղաց մերոց եւ պարգեւեցեր առատապէս զպարգեւս Հոգւոյդ Սրբոյ երանելի առաքելոցն, հաղո՛րդս արա եւ զմեզ, Տէ՛ր, աղաչեմք զՔեզ, աստուածային պարգեւացդ, թողութեան մեղաց եւ ընդունելութեան Հոգւոյդ Սրբոյ. որպէս զի արժանաւորք եղիցուք գոհութեամբ փառաւորել զՔեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Խաղաղութեամբ Քով, Քրիստոս Փրկի՛չ մեր, որ ի վեր է քան զամենայն միտս եւ զբանս, ամրացո՛ զմեզ եւ աներկի՛ւղ պահեա յամենայն չարէ: Հաւասարեա՛ զմեզ ընդ ճշմարիտ երկրպագուս Քո, որք Հոգւով եւ ճշմարտութեամբ Քեզ երկիր պագանեն: Վասն զի Ամենասուրբ Երրորդութեանդ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:
Տէր Աստուած օրհնեսցէ զամենեսեանդ. ամէն:

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Դպ. Միայն Սուրբ, միայն Տէր, Յիսուս Քրիստոս՝ ի փառս Աստուծոյ Հօր. ամէն:
Քհ. Օրհնեալ Հայր Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ:
Դպ. Ամէն:
Քհ. Օրհնեալ Որդիդ Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ:
Դպ. Ամէն:
Քհ. Օրհնեալ Հոգիդ Սուրբ՝ Աստուած ճշմարիտ:
Դպ. Ամէն:
Քհ. Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Դպ. Հայր Սուրբ, Որդիդ Սուրբ, Հոգիդ Սուրբ:
Քհ. Օրհնութի՜ւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Դպ. Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմ հետէ մինչեւ յաւիտեան: (Երիցս կրկնեա՛)
Քհ. Կատարումն Օրինաց եւ Մարգարէից Դու ես, Քրիստո՛ս Աստուած Փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրակամ տնօրէնութիւնս Քո. լի՛ց եւ զմեզ Հոգւովդ Քով Սրբով:
Սրկ. Օրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ օրհնութիւն Նորա՝ ի բերան իմ:
Քհ. Օրհնեա՛լ եղերուք ի շնորհաց Սուրբ Հոգւոյն, երթա՛յք խաղաղութեամբ, եւ Տէր եղիցի ընդ ձեզ՝ ընդ ամենեսեանդ. ամէն:

 
sacredtradition.am