русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ / ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ ԺԱՄ
14 հոկտեմբերի 2021թ. հինգշաբթի, ԱԿ
Սրբոցն Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյն եւ առաքելոցն Տիմոթէոսի եւ Տիտոսի

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Խաղաղական ժամուն,
որ կատարի ի դէմս Հոգւոյն Աստուծոյ, այլ եւ ի դէմս Բանին Աստուծոյ,
որ եդաւ ի գերեզմանի եւ էջ ի դժոխս եւ խաղաղութիւն արար հոգւոցնՍԱՂՄՈՍ ԼԳ
Օրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ օրհնութիւն Նորա ի բերան իմ:
Ի Տէր պարծեսցի անձն իմ, լուիցեն հեզք եւ ուրախ եղիցին:
Մե՛ծ արարէք զՏէր ինեւ, եւ բարձր արասցուք զանուն Նորա ի միասին:
Խնդրեցի ի Տեառնէ, եւ լուաւ ինձ, յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեաց զիս:
Մատի՛ք առ Տէր եւ առէ՛ք զլոյս, եւ երեսք ձեր մի՛ ամաչեսցեն:
Այս աղքատ կարդաց առ Տէր, եւ Տէր լուաւ սմա, յամենայն նեղութենէ սորա փրկեաց զսա:
Բանակ հրեշտակաց Տեառն շուրջ է զերկիւղածովք Իւրովք եւ պահէ զնոսա:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Երգ աստիճանաց
Ի նեղութեան իմում ես առ Տէր կարդացի, եւ լուաւ ինձ:
Տէ՛ր, փրկեա՛ զանձն իմ ի շրթանց նենգաւորաց եւ ի լեզուէ չարէ:
Զի՞ տացի քեզ կամ զի՞նչ յաւելցի, լեզո՛ւ նենգաւոր:
Որպէս նետք հզօրի, զի մխեալ են կայծակամբք կաղնւոյ:
Վայ է ինձ, զի ընդ երկար եղեւ պանդխտութիւն իմ. բնակեցի ես ի վրանս Կեդարու:
Բազում անգամ բնակեաց անձն իմ ընդ այնոսիկ, ոյք ատէին զողջոյն:
Ես էի խաղաղարար. յորժամ խօսէի, մարտնչէին ընդ իս:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԷ
Տէ՛ր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի Քո:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի Քո, Տէ՛ր, խոնարհեսցի ունկն Քո ի խնդրուածս իմ:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ Դ
Ի կարդալ իմում լուար ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ արդարութեան. ի նեղութեան ինձ անդորր արարեր. ողորմեա՛ ինձ եւ լո՛ւր աղօթից իմոց:
Որդի՛ք մարդկան, մինչեւ յե՞րբ էք խստասիրտք, ընդէ՞ր սիրէք զնանրութիւն եւ խնդրէք զստութիւն:
Ծաներո՛ւք, զի սքանչելիս արար Տէր սրբոյ Իւրում. եւ Տէր լուիցէ ինձ ի կարդալ իմում առ Նա:
Բարկանայք՝ եւ մի՛ մեղանչէք. զոր ինչ ասէք ի սիրտս ձեր, յանկողինս ձեր զղջացարո՛ւք:
Մատուցէ՛ք պատարագս արդարութեան եւ յուսացարո՛ւք ի Տէր:
Բազումք ասէին, թէ՝ «Ո՞ ցուցցէ մեզ զբարութիւն Տեառն»:
Նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց Քոց, եւ ետուր ուրախութիւն սրտից մերոց:
Ի պտղոյ ցորենոյ, գինւոյ եւ ձիթոյ իւրեանց լցուցեր զնոսա:
Խաղաղութեամբ յայս եւ ի սոյն ննջեսցուք եւ զարթիցուք, զի Դու, Տէ՛ր, միայն առանձին յուսով Քով բնակեցուցեր զմեզ:

ՍԱՂՄՈՍ Զ
Տէ՛ր, մի՛ սրտմտութեամբ Քով յանդիմաներ զիս եւ մի՛ բարկութեամբ Քով խրատեր զիս:
Ողորմեա՛ ինձ, Տէ՛ր, զի հիւանդ եմ ես. բժշկեա՛ զանձն իմ, զի խռովեցան ոսկերք իմ:
Անձն իմ յոյժ խռովեցաւ, եւ Դու, Տէ՛ր, մինչեւ յե՞րբ:
Դա՛րձ, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛ զանձն իմ. կեցո՛ զիս, Տէ՛ր, ըստ ողորմութեան Քում.
Զի ոչ ոք է, որ ի մահու յիշէ զՔեզ կամ ի դժոխս խոստովան առնիցի առ Քեզ:
Վաստակեցի ես ի հեծութեան իմում, լուացի զամենայն գիշեր զմահիճս իմ եւ արտասուօք իմովք զանկողինս իմ թացի:
Խռովեցաւ ի սրտմտութենէ ակն իմ, մաշեցայ ես ի վերայ ամենայն թշնամեաց իմոց:
Ի բա՛ց կացէք յինէն ամենեքեան, ոյք գործէք զանօրէնութիւն.
Լուաւ Տէր ձայնի լալոյ իմոյ. լուաւ Տէր աղօթից իմոց եւ Տէր զխնդրուածս իմ ընկալաւ:
Ամաչեսցեն եւ խռովեսցին յոյժ ամենայն թշնամիք իմ, դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն յոյժ վաղվաղակի եւ խռովեսցին:

ՍԱՂՄՈՍ ԺԲ
Մինչեւ յե՞րբ, Տէ՛ր, մոռանաս զիս ի սպառ, մինչեւ յե՞րբ դարձուցանես զերեսս Քո յինէն:
Մինչեւ յե՞րբ դնեմ զխորհուրդս յանձն իմ եւ ցաւք սրտի իմոյ զաւուրս:
Մինչեւ յե՞րբ բարձրանայ թշնամին ի վերայ իմ. նայեա՛ եւ լո՛ւր ինձ, Տէր Աստուա՛ծ իմ:
Լո՛յս տուր, Տէ՛ր, աչաց իմոց, զի մի՛ երբեք ննջեցից ի մահ:
Մի՛ ասասցէ թշնամին իմ, թէ՝ «Յաղթեցի նմա», կամ նեղիչք իմ ցնծասցեն, թէ ես սասանեցայց:
Ես յողորմութիւնս Քո, Տէ՛ր, յուսացայ, ցնծացաւ սիրտ իմ ի փրկութեան Քում. օրհնեցից զՏէր՝ զԲարերարդ իմ:

ՍԱՂՄՈՍ ԺԵ
Պահեա՛ զիս, Աստուա՛ծ, զի ես ի Քեզ յուսացայ. ասացի Տեառն. Տէր իմ ես Դու, եւ բարիք իմ ինձ ի Քէն են:
Սրբոց Քոց, որ են յերկրի Քում, սքանչելի արարեր զամենայն կամս իմ ի նոսա:
Յաճախեսցին հիւանդութիւնք նոցա, յետ այսորիկ ապա վաղվաղեսցին:
Ոչ ժողովեցայց ի ժողովս նոցա յարեանց եւ ոչ յիշեցից զանուանս նոցա ի շրթունս իմ:
Տէր բաժին ժառանգութեան իմոյ եւ բաժակի իմոյ. Դու ես, որ այսրէն դարձուցանես զժառանգութիւն իմ յիս:
Վիճակք ելին ինձ ընդ ընտիրս, եւ ժառանգութիւն իմ հաճոյ եղեւ ինձ:
Օրհնեցից զՏէր, որ իմաստուն արար զիս. մինչ ի գիշերի եւս խրատեցին զիս երիկամունք իմ:
Յառաջագոյն տեսանէի զՏէր առաջի իմ յամենայն ժամ, զի է ընդ աջմէ իմմէ, զի մի՛ սասանեցայց:
Վասն այսորիկ ուրախ եղեւ սիրտ իմ, եւ ցնծացաւ լեզու իմ, եւս եւ մարմին իմ բնակեսցի յուսով:
Զի ոչ թողցես զանձն իմ ի դժոխս եւ ոչ տացես սրբոյ Քում տեսանել զապականութիւն:
Ցուցեր ինձ զճանապարհս Քո կենաց, լցուցեր զիս ուրախութեամբ երեսաց Քոց, ի քաղցրութենէ վայելչութեան աջոյ Քո մինչեւ ի սպառ:

ՍԱՂՄՈՍ ԺԶ
Լո՛ւր, Տէ՛ր, արդարութեան եւ նայեա՛ ի խնդրուածս իմ. ո՛ւնկն դիր աղօթից իմոց, զի ոչ շրթամբք նենգաւորօք:
Յերեսաց Քոց իրաւունք ինձ ելցեն, եւ աչք իմ տեսցեն զուղղութիւն:
Փորձեցեր զսիրտ իմ եւ քննեցեր ի գիշերի, փորձեցեր զիս, եւ ոչ գտաւ յիս անիրաւութիւն:
Մի՛ խօսեսցի բերան իմ զգործս որդւոց մարդկան. վասն բանից շրթանց Քոց ես պահեցից զճանապարհս խիստս:
Հաստատեա՛ զշաւիղս իմ ի ճանապարհի Քում, զի մի՛ գայթակղեսցին գնացք իմ:
Ես առ Քեզ, Տէ՛ր, կարդացի, զի լուար ինձ, Աստուա՛ծ. խոնարհեցո՛ առ իս զունկն Քո եւ լո՛ւր բանից իմոց:
Սքանչելի արարեր զողորմութիւնս Քո, ո փրկես զայնոսիկ, որ յուսացեալ են ի Քեզ՝ յայնցանէ, որ հակառակ կան աջոյ Քո:
Պահեա՛ զիս որպէս բիբ ական. ընդ հովանեաւ թեւոց Քոց ծածկեսցես զիս յերեսաց ամպարշտաց, ոյք տառապեցուցին զիս:
Թշնամիք զանձն իմ պաշարեցին, ի ճարպս իւրեանց արգելան, եւ բերանք նոցա խօսեցան զամբարտաւանութիւն:
Մերժեցին զիս, եւ այժմ դարձեալ պատեցան զինեւ, ուշ եդին խոնարհեցուցանել զիս յերկիր:
Համարեցան ինձ որպէս առիւծ, զի պատրաստ է յորս, որպէս կորիւն առիւծու, զի նստի դարանեալ:
Արի՛, Տէ՛ր, ժամանեա՛ նոցա եւ խափանեա՛ զնոսա. փրկեա՛ զանձն իմ յամպարշտաց ի սրոյ եւ ի ձեռանէ թշնամւոյն:
Տէ՛ր, կորո՛ զնոսա յերկրէ, բաժանեա՛ եւ խափանեա՛ զնոսա ի կեանս իւրեանց:
Գաղտնեօք Քովք լցան որովայնք նոցա, յագեցան կերակրովք եւ թողին զմնացուածս տղայոց իւրեանց:
Ես արդարութեամբ երեւեցայց երեսաց Քոց, յագեցայց յերեւիլ փառաց Քոց:

ՍԱՂՄՈՍ ԽԲ
Դա՛տ արա ինձ, Աստուա՛ծ, եւ իրա՛ւ արա ինձ ի դատաստանի իմում:
Յազգէ, որ ոչ է սուրբ, ի մարդոյ մեղաւորէ, նենգաւորէ փրկեա՛ զիս:
Դու, Աստուա՛ծ, հզօրիչ իմ ես. ընդէ՞ր մոռացար զիս, ընդէ՞ր տրտում գնամ ես ի նեղել թշնամւոյ իմոյ:
Առաքեա՛, Տէ՛ր, զլոյս Քո եւ զճշմարտութիւն Քո, զի առաջնորդեսցեն ինձ եւ հանցեն զիս ի լեառն սուրբ եւ ի յարկս Քո:
Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ առ Աստուած, որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ:
Խոստովան եղէց Քեզ օրհնութեամբ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ իմ:
Արդ, ընդէ՞ր տրտում ես, ա՛նձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա՛ առ Աստուած, խոստովանեա՛ Նմա. փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է:

ՍԱՂՄՈՍ ԿԹ
Աստուա՛ծ, յօգնել ինձ նայեա՛ց եւ, Տէ՛ր, յընկերել ինձ փութա՛:
Ամաչեսցեն եւ յամօթ լիցին, ոյք խնդրէին զանձն իմ. դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն, ոյք խորհէին ինձ չար:
Դարձցին առժամայն ամաչեցեալք, որ ասէին ինձ՝ վա՛շ վա՛շ:
Ցնծասցեն եւ ուրախ լիցին ի Քեզ ամենեքեան, ոյք խնդրեն զՔեզ, Տէ՛ր:
Ասասցեն յամենայն ժամ՝ մեծ է Աստուած, ոյք սիրեն զփրկութիւնս Քո:
Ես աղքատ եւ տնանկ եմ, Աստուա՛ծ, օգնեա՛ ինձ. օգնական եւ փրկիչ իմ ես. եւ Դու, Տէ՛ր իմ, մի՛ յամենար:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԵ
Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի Քո, կեցո՛ զորդի աղախնոյ Քո եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան:
Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն, զի Դու, Տէ՛ր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԳ
Շնորհեա՛ մեզ, Տէ՛ր, ի գիշերի զերկնային զխաղաղութիւն Քո եւ պահեա՛ զմեզ ի պատրանաց թշնամւոյն ամենայաղթ զօրութեամբ սուրբ խաչի Քո:
Տէ՛ր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի Քո:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի Քո, Տէ՛ր, խոնարհեսցի ունկն Քո ի խնդրուածս իմ:
Եկեսցէ առ մեզ, Տէ՛ր, պահապան ի Քէն եւ պահեսցէ զմեզ յամենայն ժամ:
Առաքեա՛ ի մեզ, Տէ՛ր, զզօրութիւն սրբոյ խաչին, որ պահեսցէ զմեզ յամենայն ժամ:
Արժանի՛ արա, Տէ՛ր, զերեկս զայս խաղաղութեամբ եւ առանց փորձութեան անցո՛ զմեօք:
Արժանաւորեա՛, Տէ՛ր, զգիշերս զայս՝ խաղաղութեամբ եւ առանց մեղաց պահելով զմեզ:
Ընդ մեզ Տէր Աստուած. գիտասջի՛ք, հեթանո՛սք, եւ պարտեցարո՛ւք, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ լուարո՛ւք զայս ի ծագաց մինչեւ ի ծագս երկրի, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ հզօրացեալքդ պարտեցարո՛ւք, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ զի թէպէտ եւ դարձեալ զօրանայք, դարձեալ ի պարտութիւն մատնեսջիք, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ զխորհուրդն, զոր խորհիք, խափանէ Տէր, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ զբանն, զոր խօսիք, մի՛ մնասցէ առ ձեզ, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ քանզի յերկիւղէ ձերմէ մեք ոչ երկիցուք եւ ոչ խռովիցուք, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ զՏէր Աստուած մեր փառաւոր արասցուք, եւ Նա եղիցի մեզ յերկիւղ, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ յուսացեալ եղիցուք մեք ի Նա, եւ Նա եղիցի մեզ ի սրբութիւն, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ յուսացեալ եղիցուք մեք ի Նա, եւ Նա եղիցի մեզ ի փրկութիւն, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ ահաւասիկ, ես եւ մանկունք իմ, զոր ետ ինձ Աստուած, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ ժողովուրդ, որ նստէր ի խաւարի, ետես զլոյս մեծ, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ որ բնակեալդ էք ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու, լոյս ծագեսցի առ ձեզ, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ քանզի Մանուկ ծնաւ, Որդի, եւ տուաւ մեզ, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ Որոյ իշխանութիւն Իւր ի վերայ ուսոց Իւրոց, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ որ կոչի անուն Նորա Մեծի խորհրդոյ հրեշտակ, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ՝ Սքանչելի խորհրդակից, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ՝ Աստուած հզօր Իշխան, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ՝ Իշխան խաղաղութեան, Հայր հանդերձելոյ յաւիտենին. Տէր Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Ի մերձենալ երեկոյիս համաբառնամք զձեռս մեր ի սրբութիւն, զոր ինչ մեղաք այսօր խորհրդով, բանիւ կամ գործով՝ ի յանկողինս մեր զղջանալով, խոստովան լինելով զգաղտնիս սրտից մերոց ծածկագիտիդ Աստուծոյ, յուսալով յողորմութիւն Քո: Եւ մեք միաբան գոչեսցուք. յիշեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, յորժամ գաս արքայութեամբ Քով, եւ ողորմեա՛ մեզ:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Գոհացարուք զՏեառնէ, որ Իւրով ողորմութեամբն առաջնորդեաց մեզ ի գործս տուընջեան եւ շնորհեաց մեզ միաբան գալ հասանիլ ի հանգիստ գիշերիս: Եւ մեք յամենայն ժամ աղաչեսցուք զմարդասէրն Աստուած լինել պահապան անձանց մերոց, եւ Նա Իւրով ողորմութեամբն պահեսցէ զմեզ եւ առաջնորդեալ հասուսցէ յԻւր բարութեան հանգիստն, զոր խոստացաւ սիրելեաց Իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս. Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:
Կեցո՛, Տէ՛ր:
Զհանգիստ գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Տէ՛ր բարերար, որ մեծաւ գթութեամբ Քով պատրաստեցեր զյաւիտենական հանգիստն առաքինութեամբ աշխատելոցն եւ կոչեցեր առ Քեզ քաղցր ձայնիւ զծանրաբեռնեալսն եւ զտաժանեալսն մեղօք՝ հանգիստ նոցա խոստանալով, շնորհեա՛ եւ մեզ, Տէ՛ր, անխռով խաղաղութեամբ զգիշերս անցուցանել եւ ի ծանրութենէ մեղաց զաշխատեալքս ապահովեա՛ ողորմութեամբ Քով. եւ արժանաւորեա՛ մշտնջենաւոր հանգստեանն ընդ ամենայն սուրբս Քո: Եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զՔեզ ընդ Հօր եւ Ամենասուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Պարգեւատո՛ւ բարեաց եւ աղբի՛ւր խաղաղութեան, Տէր Աստուա՛ծ մեր, յամենայն սատանայական խռովութեանց խաղաղացո՛ զմիտս մեր եւ զխորհուրդս ի գիշերիս յայսմիկ եւ յամենայն ժամանակի. որպէս զի առաջնորդեալք յանցաւոր կենցաղոյս՝ ժամանեսցուք յաւիտենական երկնից արքայութեան Քո, զոր պատրաստեցեր ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց Քոց: Եւ ընդ նոսին գոհանալով՝ փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ԻԶ
Տէր՝ լոյս իմ եւ կեանք իմ, ես յումմէ՞ երկեայց. Տէր՝ ապաւէն կենաց իմոց, ես յումմէ՞ դողացայց:
Ի մերձենալ առ իս չարաց՝ ուտել զմարմին իմ, նեղիչք իմ եւ թշնամիք իմ նոքա տկարացան եւ անկան:
Թէ պատրաստեսցի ի վերայ իմ պատերազմ, ոչ երկիցէ սիրտ իմ. թէ յարիցէ ի վերայ իմ ճակատամարտ, սակայն եւ յայսուիկ ի Քեզ, Տէ՛ր, յուսացայ:
Զմի խնդրեցի ի Տեառնէ եւ զսոյն աղաչեմ. բնակել ինձ ի տան Տեառն զամենայն աւուրս կենաց իմոց:
Տեսանել ինձ զվայելչութիւն Տեառն եւ հրաման տալ ի տաճարի Նորա:
Ծածկեաց զիս ի խորանի Իւրում յաւուր չարի, ընդ յարկաւ արար զիս ի ծածկոյթ խորանի Իւրում:
Ի վիմէ բարձր արարեր զիս, եւ այժմ բա՛րձր արա զգլուխ իմ ի վերայ թշնամեաց իմոց:
Շուրջ եղէց եւ մատուցից ի խորանի Նորա պատարագ օրհնութեան, օրհնեցից եւ սաղմոս ասացից Տեառն:
Լո՛ւր, Տէ՛ր, ձայնի իմում, զի կարդացի առ Քեզ. ողորմեա՛ ինձ եւ լո՛ւր ինձ, զի Քեզ անսաց սիրտ իմ, եւ խնդրեցին երեսք իմ. զերեսս Քո, Տէ՛ր, խնդրեցից:
Մի՛ դարձուցաներ զերեսս Քո յինէն եւ մի՛ խոտորիր բարկութեամբ ի ծառայէ Քումմէ:
Օգնակա՛ն իմ լեր, Տէ՛ր, մի՛ անարգեր զիս եւ մի՛ թողուր զիս, Աստուած Փրկի՛չ իմ:
Հայր իմ եւ մայր իմ թողին զիս, եւ Տէր ընկալաւ զիս:
Օրէնսգէ՛տ արա զիս, Տէ՛ր, ի ճանապարհի Քում եւ առաջնորդեա՛ ինձ ի շաւիղս Քո ուղիղս:
Վասն թշնամեաց իմոց մի՛ մատներ զիս ի ձեռս նեղչաց իմոց:
Յարեան ի վերայ իմ վկայք մեղաց եւ ստեցին ինձ յանօրէնութեան իւրեանց:
Հաւատացի տեսանել զբարութիւն Տեառն յերկրին կենդանեաց. համբե՛ր Տեառն եւ քաջալերեա՛ց, զօրասցի սիրտ քո, եւ համբե՛ր Տեառն:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Տէ՛ր, մի՛ դարձուցաներ զերեսս Քո յինէն. Տէ՛ր բարերար, աղաչեմ զՔեզ, օգնակա՛ն իմ լեր:
Տէ՛ր, մի՛ անարգեր զիս եւ մի՛ թողուր զիս, Աստուած Փրկի՛չ իմ:

ՔԱՐՈԶ
Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած եւ խնդրեսցուք ի Նմանէ, զի առաքեսցէ զհրեշտակ խաղաղութեան, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ յերկիւղական գիշերիս ի դիւական խռովութենէ՝ ամբողջ պահելով զհոգի եւ զմարմին մեր մինչեւ ի կատարումն ժամանակի ամաց մերոց: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:

ԱՂՕԹՔ
Շնորհատո՛ւ բարեաց, յամենայնի առատ անմա՛հ Տէր, աղաչեմք զՔեզ. փարատեա՛ յանձանց մերոց զաղջամղջին եւ զխաւարային խորհուրդս: Ի պատրանաց բանսարկուին պահեա՛ զմեզ եւ շնորհեա՛ մեզ հաւատով ապաւինիլ յԱմենասուրբ Երրորդութիւնդ՝ ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի Սուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 
sacredtradition.am