русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ / ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԺԱՄ
8 նոյեմբերի 2019թ. ուրբաթ, ԱԿ
Պահք

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Երեկոյի ժամուն,
որ կատարի ի դէմս Որդւոյն Աստուծոյ, որ էջ ի խաչէն եւ պատեալ պաստառակալաւ՝ եդաւ ի գերեզմանիՕրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Ես առ Աստուած կարդացի, եւ Նա լուաւ ինձ յերեկոյս, ի վաղորդայն եւ ի հասարակ աւուր:
Սպասէի Աստուծոյ իմոյ եւ ակն ունէի Կենարարին, որ փրկէ զծառայս Իւր եւ կեցուցանէ:
Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԵ
Խոնարհեցո՛, Տէ՛ր, զունկն Քո եւ լո՛ւր ինձ, զի աղքատ եւ տնանկ եմ ես:
Պահեա՛ զանձն իմ սուրբ, Տէ՛ր. փրկեա՛ զծառայս Քո, Աստուա՛ծ իմ, որ ի Քեզ յուսացայ:
Ողորմեա՛ ինձ, Տէ՛ր, զի առ Քեզ աղաղակեցի զօրհանապազ. ուրա՛խ արա զանձն ծառայի Քո, զի առ Քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ.
Զի Դու, Տէ՛ր, քաղցր եւ ուղիղ ես, բազումողորմ առ ամենեսեան, որ կարդան առ Քեզ:
Ո՛ւնկն դիր, Տէ՛ր, աղօթից իմոց եւ նայեա՛ց ի ձայն խնդրուածաց իմոց:
Յաւուր նեղութեան իմոյ կարդացի առ Քեզ, եւ լուար ինձ:
Ոչ ոք է նման Քեզ յաստուածս, Տէ՛ր, եւ ոչ ոք է որպէս զգործս Քո:
Զամենայն ազգս, զոր արարեր, եկեսցեն եւ երկիր պագցեն առաջի Քո եւ փառաւոր արասցեն զանուն Քո յաւիտեան:
Մեծ ես Դու, Տէ՛ր, եւ առնես սքանչելիս եւ Դու միայն ես Աստուած:
Առաջնորդեա՛ ինձ ի ճանապարհի Քում, եւ գնացից ի ճշմարտութեան Քում, եւ ուրախ եղիցի սիրտ իմ երկնչել յանուանէ Քումմէ:
Խոստովան եղէց առ Քեզ, Տէ՛ր Աստուած իմ, բոլորով սրտիւ իմով, փառաւոր արարից զանուն Քո յաւիտեան:
Մեծ եղեւ ի վերայ իմ ողորմութիւն Քո, Տէ՛ր, եւ փրկեցեր զանձն իմ ի դժոխոց ներքնոց:
Աստուա՛ծ, անօրէնք յարեան ի վերայ իմ, եւ ժողովք հզօրաց խնդրեցին զանձն իմ եւ ոչ համարեցան զՔեզ Աստուած առաջի իւրեանց:
Այլ Դու, Տէ՛ր Աստուած իմ, գթած ես եւ ողորմած, երկայնամիտ, բազումողորմ եւ ճշմարիտ. նայեա՛ց առ իս եւ ողորմեա՛ ինձ:
Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի Քո, կեցո՛ զորդի աղախնոյ Քո եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան:
Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն, զի Դու, Տէ՛ր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Փա՜ռք Քեզ, Աստուա՛ծ, փա՜ռք Քեզ. յաղագս ամենայնի, Տէ՛ր, փա՜ռք Քեզ:
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԼԹ
Ապրեցո՛ զիս, Տէ՛ր, ի մարդոյ չարէ. յառնէ անիրաւէ փրկեա՛ զիս:
Խորհեցան զանօրէնութիւն ի սիրտս իւրեանց, զօր ամենայն պատրաստեցան ի պատերազմ:
Սրեցին զլեզուս իւրեանց որպէս զօձի, եւ թոյնք իժից ի ներքոյ շրթանց նոցա:
Պահեա՛ զիս, Տէ՛ր, ի ձեռաց մեղաւորի. եւ ի մարդոյ չարէ փրկեա՛ զիս:
Խորհեցան խափանել զգնացս իմ, թաքուցին ամբարտաւանք որոգայթ ինձ:
Լարս ձգեցին որոգայթ ոտից իմոց, շուրջ զշաւղօք իմովք եդին ինձ զգայթակղութիւն:
Ասացի. «Տէր Աստուած իմ ես Դու. ո՛ւնկն դիր, Տէ՛ր, ձայնի աղօթից իմոց»:
Տէ՛ր, Տէ՛ր, զօրութի՛ւն փրկութեան իմոյ, հովանի՛ գլխոյ իմոյ յաւուր պատերազմի.
Մի՛ մատներ զիս, Տէ՛ր, ի ցանկութիւն մեղաւորաց, ոյք խորհեցան վասն իմ. մի՛ ընդ վայր հարկաներ զիս:
Զի մի՛ երբեք բարձրասցին, եւ խորհուրդք նոցա մի՛ կատարեսցին. վախճան կատարածի նոցա՝ վաստակ շրթանց իւրեանց ծածկեսցէ զնոսա:
Արկցես ի վերայ նոցա կայծակունս հրոյ եւ կործանեսցես զնոսա. ի տառապանաց մի՛ կարասցեն կեալ:
Մարդոյ լեզուանւոյ մի՛ յաջողեսցի ի վերայ երկրի, զայր մեղաւոր չարիք իւր որսասցեն ի կորուստ:
Ծանեայ, զի առնես, Տէ՛ր, դատաստան աղքատի եւ իրաւունս տնանկի:
Արդարք գոհասցին զանուանէ Քումմէ, բնակեսցեն ուղիղք առաջի երեսաց Քոց:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽ
Տէ՛ր, կարդացի առ Քեզ, եւ լո՛ւր ինձ. նայեա՛ ի ձայն աղօթից իմոց ի կարդալ իմում առ Քեզ:
Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի Քո, Տէ՛ր, համբարձումն ձեռաց իմոց՝ պատարագ երեկոյի:
Դի՛ր, Տէ՛ր, պահապան բերանոյ իմոյ եւ դուռն ամուր՝ շրթանց իմոց, զի մի՛ խոտորեսցի սիրտ իմ բանիւ չարութեան:
Ի պատճառել զպատճառս մեղաց ընդ մարդս, ոյք գործեն զանօրէնութիւն. եւ ոչ եղէց կցորդ ընտրելոց նոցա:
Խրատեսցէ զիս արդարն ողորմութեամբ եւ յանդիման արասցէ. իւղ մեղաւորի մի՛ օծցէ զգլուխ իմ, եւ աղօթք իմ ի կամս նորա:
Արգելան մերձ առ վիմին դատաւորք նոցա. լուիցեն բանից իմոց եւ քաղցրասցին:
Որպէս թանձրութիւն հողոյ, զի սփռեալ է ի վերայ երկրի, ցրուեսցին ոսկերք նոցա մերձ ի դժոխս:
Առ Քեզ, Տէ՛ր, Տէ՛ր, են աչք իմ. ի Քեզ յուսացայ, Տէ՛ր. մի՛ հաներ զհոգի յինէն:
Պահեա՛ զիս յորոգայթէ, որ թաքուցաւ ինձ, ի գայթակղութենէ գործողին զանօրէնութիւն:
Անկցին ի ցանցս նորա մեղաւորք. միայն եմ ես, մինչեւ անցից:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԱ
Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, ձայնիւ իմով զՏէր աղաչեցի:
Սփռեցից առաջի Տեառն զաղօթս իմ եւ զնեղութիւնս իմ առաջի Նորա պատմեցից:
Ի նուաղել յինէն հոգւոյ իմոյ Դու, Տէ՛ր, ծանեար զշաւիղս իմ. ի ճանապարհ, յոր եւ գնայի, թաքուցաւ ինձ որոգայթ:
Հայէի յաջմէ եւ տեսանէի, եւ ոչ ոք էր, որ ճանաչէր զիս. կորեաւ յինէն փախուստ իմ, եւ ոչ գտաւ խնդրող անձին իմոյ:
Աղաղակեցի առ Քեզ, Տէ՛ր, եւ ասացի. «Դու ես յոյս եւ բաժին իմ յերկրին կենդանեաց»:
Նայեա՛, Տէ՛ր, յաղօթս իմ, զի ես խոնարհ եղէ յոյժ. ապրեցո՛ զիս ի հալածչաց իմոց, զի հզօր եղեն քան զիս:
Տէ՛ր, հա՛ն ի բանտէ զանձն իմ. գոհանամ զանուանէ Քումմէ:
Եւ Քեզ սպասեն արդարք, մինչեւ հատուսցես:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ալէլուիա, ալէլուիա:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Օրհնեալ Տէր, որ բնակեալդ ես ի բարձունս, եւ օրհնեալ են փառք մեծութեան Քո. որ հաստատեցեր զլուսաւորս ի բարձունս, ի յերկնից լոյս ծագեցեր ընդ ամենայն տիեզերս. արարեր զարեգակն լուսատու տուընջեան, զլուսինն եւ զաստեղս՝ լուսատու գիշերոյ, եւ զլոյս ճրագի: Դու ես լոյս գովելի, սուրբ եւ առաջին լոյսն. ի Քէն փախնու խաւարն, եւ զլոյս Քո կենդանի, Տէ՛ր, ծագեա՛ ի սիրտս մեր: Եւ մեք միաբան ասասցուք. օրհնեալ է անուն սուրբ փառաց Քոց. եւ Քեզ երգեմք զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Հասեալքս ի ժամ երեկոյիս ամենեքեան համբառնալով զձեռս մեր՝ փառաւորեմք զՔեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, որ շնորհեցեր մեզ զտիւս խաղաղութեամբ անցուցանել եւ հասանիլ ի ժամ երեկոյիս: Արժանաւորեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, սուրբ սրտիւ, հրեշտակային երգով գոհաբանութիւն մատուցանել Տեառն Աստուծոյ ամենակալիդ. կեցո՛ եւ ողորմեա՛: Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Հասեալքս ի ժամ երեկոյիս ամենեքեան անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԵՍԵԴԻ
Մի՛ ասասցէ թշնամին իմ, թէ՝ յաղթեցի նմա, կամ նեղիչք իմ ցնծասցեն, թէ ես սասանեցայց:
Մինչեւ յե՞րբ դարձուցանես զերեսս Քո յինէն. մինչեւ յե՞րբ բարձրանայ թշնամին ի վերայ իմ. նայեա՛ եւ լո՛ւր ինձ, Տէր Աստուա՛ծ իմ:

Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ
Որպէս խունկ առաջի Քո, Տէ՛ր:
Համբարձումն ձեռաց իմոց՝
Պատարագ երեկոյի:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած՝ զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, զԹագաւորն խաղաղութեան, յաղագս խաղաղութեան եւ վասն միայնոյ սուրբ կաթողիկէ եւ առաքելական Եկեղեցւոյ. զի զբազում ամս խաղաղութեամբ տացէ մեզ Տէր Աստուած մեր եւ զթագաւորս խաղաղարարս առաքեսցէ առ մեզ վասն մեծի սուրբ եւ ահաւոր անուան Իւրոյ: Զպետս գաւառաց, զզօրավարս, զզօրագլուխս, զժողովուրդս, զմուտս եւ զելս մեր խաղաղութեամբ պահեսցէ եւ զամենայն պատերազմունս թշնամւոյն խորտակեսցէ ի մէնջ: Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:
Զերեկս մերձեալ եւ զառաջիկայ գիշերս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Լո՛ւր ձայնից մերոց, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր, զհամբարձումն ձեռաց մերոց եւ զբանս աղօթից՝ սրբելով զերեկոյի պատարագս մեր ի հոտ անուշից ի հաճոյս Քեզ պատրաստել: Յաւե՛լ ի մեզ, Տէ՛ր ամենակալ, զհաւատ, զյոյս, զսէր եւ զամենայն գործս առաքինութեան, որպէս զի ըստ կամաց Քոց բարեսիրաց, միշտ կրօնաւորեալք բարեպաշտութեամբ ի տուէ եւ ի գիշերի, արժանաւորք եղիցուք յաղագս անձանց մերոց փրկութեան եւ վասն հոգեւոր կենացդ աղաչել զՔեզ, Տէ՛ր, եւ գտանել ի Քէն զշնորհս եւ զողորմութիւն. եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Քեզ երկիր պագանելով, Տէր Աստուա՛ծ մեր, գոհանամք զՔէն յաղագս խաղաղութեամբ անցուցանելոյ ի մէնջ զերկարութիւն տուընջեանս: Տո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, աղաչեմք զՔեզ, զերեկս եւ զառաջիկայ գիշերս առանց մեղաց եւ առանց գայթակղութեան անցուցանել. հաստատուն կալ եւ մնալ ի հաւատ, ի յոյս, ի սէր եւ ի պատուիրանապահութեան Քո՝ խնդրելով զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի, եւ Եկեղեցւոյ Քում սրբոյ զհաստատութիւն, եւ անձանց մերոց զփրկութիւն: Որպէս զի ընդունելով ի Քէն զհայցուածս մեր՝ եւ զմեծ վայելչական փառաբանութիւն միշտ ի բարձունս առաքեսցուք ամենազօր տէրութեանդ, Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ
Սուրբ Աստուա՛ծ, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ խաչեցար վասն մեր. ողորմեա՛ մեզ:
(Երիցս կրկնեա՛)

Փառաւորեալ եւ օրհնեալ, միշտ սուրբ Կոյս Աստուածածի՛ն Մարիամ, մա՛յր Քրիստոսի, մատո՛ զաղաչանս մեր Որդւոյ քո եւ Աստուծոյ մերոյ:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ յամենայն վտանգից մերոց:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն լսելի լինելոյ Տեառն Աստուծոյ ձայնի աղաչանաց մերոց՝ բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին, եւ իջանելոյ ի վերայ մեր ողորմութեան եւ գթութեան Տեառն Աստուծոյ:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԻ
Համբարձի զաչս իմ ի լերինս, ուստի եկեսցէ ինձ օգնութիւն:
Օգնութիւն ինձ ի Տեառնէ եկեսցէ, որ արար զերկինս եւ զերկիր:
Մի՛ տար ի սասանութիւն զոտն քո, եւ մի՛ ննջեսցէ պահապան քո,
Որպէս ոչ ննջէ եւ ոչ ի քուն երթայ պահապանն Իսրայելի:
Տէր պահեսցէ զքեզ եւ Տէր ընկալցի աջով ձեռամբ Իւրով:
Արեգակն ի տուէ զքեզ մի՛ մեղիցէ, եւ մի՛ լուսինն՝ ի գիշերի:
Տէր պահեսցէ զքեզ յամենայն չարէ, պահեսցէ Տէր զանձն քո:
Տէր պահեսցէ զմուտ եւ զել քո յայսմ հետէ մինչեւ յաւիտեան:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

«ՀԱՄԲԱՐՁԻ» ՇԱՐԱԿԱՆ

(Հմբ. ապաշխարութեան ակ.)


Օգնակա՛ն մեր լեր, Տէ՛ր, եւ ապաւէն յամենայն ժամ. ամրացո՛ աներկիւղ զհաւատացեալքս ի Քեզ:
Հա՛յր բազումողորմ, որ խնամողդ ես յամենայնի, շնորհեա՛ մեզ խաղաղութեամբ հասանիլ ի նաւահանգիստ:
Որդի՛դ Միածին, որ ի կառսդ ես քերովբէից, շնորհեա՛ մեզ յաջակողմեանն դասիլ ընդ սուրբս Քո:
Հոգի՛դ ճշմարիտ, որ միշտ յանճառ փառսդ բարեբանիս, ընկա՛լ զմեր օրհներգութիւնս ի ժամ երեկոյիս:

ՔԱՐՈԶ
Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ Եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք: Ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Հա՛յր գթած, բարեխնամող, արարիչ ամենայն արարածոց, ընկա՛լ զպաղատանս ծառայից Քոց ի ժամ երեկոյիս, որ առատդ ես առ ամենեսեան պարգեւօք բարերարութեան Քո: Ողորմեա՛, Տէ՛ր, ամենայն աշխարհի եւ Եկեղեցւոյ Քում սրբոյ, հիւանդաց, վշտացելոց, ճանապարհորդաց, նաւորդաց, խոստովանողաց, ապաշխարողաց եւ հոգւոցն հանգուցելոց: Զի Դու, Տէ՛ր ամենակալ, գիտես զպէտս մեր եւ զկարիս, առաւել քան զոր խնդրեմք եւ իմանամք. եւ Քեզ ընդ Որդւոյ եւ Ամենասրբոյ Հոգւոյդ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ


Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՇԱՐԱԿԱՆ


Օրհնութիւն սրբոց հրեշտակապետացն. բկ.

(Օրհ. Սրբոց հրեշտակապետացն բկ. Ա.)


Որ յանէից ստեղծեր զպաշտօնեայս Քո ի հուր կիզելոյ, Հո՛ւրդ անեղական, ընդ նոսին օրհնեմք զՔեզ եւ մեք՝ հողեղէնքս:
Որ բանիւ գոյացուցեր զիննեակ դասս հրեղինաց, Բա՛նդ ի սկզբանէ, ընդ նոսին օրհնեմք զՔեզ եւ մեք՝ հողեղէնքս:
Որ արարէր յոգիս իմանալի զհրեշտակս Քո, Հոգի՛ Աստուծոյ, ընդ նոսին օրհնեմք զՔեզ եւ մեք՝ հողեղէնքս:

(Օրհ. Սրբոց հրեշտակապետացն բկ. Բ., 1-3 տներ)


Անդադար յերկինս օրհնաբանո՛ղք Հօրն երկնաւորի, զօ՛րք լուսեղինաց, բարեխօ՛ս լերուք ընդ մեղաւորացս:
Քաղցրաձայն երգով գոհաբանո՛ղք Որդւոյն Միածնի, դա՛սք հրեշտակաց, բարեխօ՛ս լերուք ընդ մեղաւորացս:
Անլռելի հնչմամբ բարեբանո՛ղք Հոգւոյն ճշմարտի, հո՛յլք հոգեղինաց, բարեխօ՛ս լերուք ընդ մեղաւորացս:

(Տրյ. ապաշխարութեան բկ. Զ.)


Որ օրհնիս ի հրեշտակաց անդադար, Հա՛յր երկնաւոր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր:
Առաջի Քո անկանիմք, Փրկի՛չ, խնդրեմք զթողութիւն բազում յանցանաց մերոց:
Որ գիտակդ ես գաղտնեաց մարդկան, Հոգի՛դ Սուրբ, Տէ՛ր եւ Կենդանարա՛ր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր:

(Տրյ. ապաշխարութեան բկ. Է.)


Օրհնեցէ՛ք զՏէր ընդ երկնայինսն նմանեալ դասուց, նո՛ր ժողովուրդք, ասելով. «Քեզ Հօր՝ Տուողիդ մեզ զկեանս, փա՜ռք»:
Երգեցէ՛ք Տեառն երգ նոր, Եկեղեցի՛ք ընտրելոց, որդի՛ք Սիոնի, ասելով. «Քեզ Որդւոյ՝ Շնորհողիդ մեզ զկեանս, փա՜ռք»:
Բարեբանեցէ՛ք զԱստուած ի սքանչելիս սրբութեան Նորա՝ ձայնիւ ցնծութեամբ ասելով. «Հոգւոյդ՝ Պարգեւողիդ մեզ զկեանս, փա՜ռք»:

(Տրյ. ապաշխարութեան բկ. Բ.)


Յորժամ գայցես բազում հրեշտակօք, Տէ՛ր, ի դատել զերկիր:
Յայնժամ շարժին զօրութիւնք երկնից, Տէ՛ր, ի յահէ Քումմէ:
Եւ յայնմ աւուր լե՛ր իմ օգնական, Տէ՛ր իմ եւ Աստուա՛ծ իմ:

(Հմբ. Ծաղկազարդի կիւրակէին բկ.)


Այսօր ընդ հրակերպեան դասուցն օրհնաբանէին ծերքն ոստովք եւ տղայքն արմաւենեօք. «Ովսա՜ննայ, օրհնեալ Եկեալ ի յանուն Տեառն»:
ԶՈր սերովբէքն ծածկաբար ընդունիլ ոչ բաւէին, ի վերայ յաւանակի նորոյ նստեալ՝ բարեբանեցաւ ի տղայոց. «Ովսա՜ննայ, օրհնեալ Եկեալ ի յանուն Տեառն»:
Այսօր ընդ ծերոց եւ ընդ տղայոց օրհնաբանութեանցն վեր երգեմք նորոյ Արքայիդ՝ եկեալ յԵրուսաղէմ. «Ովսա՜ննայ, օրհնեալ Եկեալ ի յանուն Տեառն»:
Օրհնեալ Եկեալ անուամբ Տեառն, օրհնեալ, որ գալոցդ ես:

(Տրյ. Հոգեգալստեան Ե աւուր բկ.)


Այսօր աղբիւր գիտութեան բղխեալ ի սուրբ վերնատանն, յորմէ լցան տիեզերք գնացիւք գետոցն ոռոգմամբ:
Այսօր իջեալ ի յերկիր Հօր աւետիքն ի բարձանց՝ տալ աւետիս Ադամայ՝ դառնալ յԵդեմ վերստին:
Այսօր խնդայ նոր Սիոն որդւովք իւրովք, զոր ծնաւ, օծմամբ Հոգւոյն նորոգեալ յորդիս լուսոյ եւ տուընջեան:
Այսօր ի ձայն գոհութեան զՀոգին ընդ Հօր եւ Որդւոյ, հոգի՛ք ամենայն, օրհնեցէ՛ք՝ զերեքսրբեանն երգելով:
Այսօր ցնծամք երկրաւորքս ընդ գալստեան Երկնայնոյն եւ պարելով ընդ հրեշտակս՝ երգեմք զփառս ի բարձունս:

(Շրկ. Հանգստեան բկ.)


Սարսափելի որոտմամբ եւ ահագին զօրութեամբ գալոց է Փրկիչն յաշխարհս՝ յարուցանել զմեռեալսն։
Ահեղ եւ մեծ բարբառով հրեշտակապետն գոչէ. «Արի՛ք,- ասէ,- մի՛ ննջէք. ահա եհաս ձեր Փրկիչ»։
Րոտմամբ սրտիւք յարուցեալ եւ ընթանան առաջի եւ տեսանեն զՓրկիչն՝ եկեալ փառօք ի յաշխարհս։
Գաղտնի գործոցն ծածուկք յայտնին ի մեծ հրապարակն եւ դողալով ընթանան ի յանվախճան ի տանջանս։
Ի յօթեւանս Հօրն Իւրոյ կոչէ զդասս արդարոցն եւ յանպատում ի բարիս, զոր խոստացեալ է նոցա։
Սիրոյ անմահ Փեսային եղեր դու մայր, Մարիա՛մ. բարեխօսեա՛ վասն մեր ի յայնմ աւուր ահեղին։

(Տրյ. Ծննդեան սրբոյ Աստուածածնին բկ.)


Այսօր ցնծան երկնայինքն եւ պար առեալ ի բարձունս՝ երգեն զերգս հոգեւորս յաւուր ծննդեան սրբուհւոյն:
Այսօր վերինն Սիոն գոչեն զերգս սրովբէիցն՝ զերեքսրբեանն ասելով յաւուր ծննդեան սրբուհւոյն:
Այսօր աստեղք եւ լուսին ընդ արեւու հրճուելով՝ գովեն զԼոյսն ի Հօրէ յաւուր ծննդեան Լուսոյ մօրն:
Այսօր ծերքն օրինականք մանկամբք նորոյ Սիոնի, երիտասարդք եւ կուսանք խնդան ծննդեամբ տիրուհւոյն:
Այսօր գունդք առաքելոցն եւ պարք նախատեսացն յաւուր ծննդեան մօր Բանին երգեն զփառս ի բարձունս:

(Օրհ. Խաչվերացի Եշ. բկ. Ա.)


Անպատումն կա՛ռք, անքննելի խորհրդոյն ընդունարա՛ն, ո՛վ սուրբ քառաթեւ՝ ի սաւառնաթեւից յարաթռելոց սրովբէից անտեսաբար ահիւ պատուեալ. քեզ երկրպագեմք, յօգնութի՛ւն մեզ ժամանեա յելս եւ մուտս:
Անյաղթելի նշա՛ն, անպատմելի զօրութեանն ընդունարա՛ն, ո՛վ սուրբ քառաթեւ, ի յահարկութիւն ապստամբիցն երեւեցար, որք ի քէն ահիւ սարսեալ՝ դողան եւ անդնդասույզ կորնչին. քեզ երկրպագեմք, յօգնութի՛ւն մեզ ժամանեա յելս եւ մուտս:
Յառաջագոյն տեսեալ զքեզ մարգարէն Զաքարիաս, աշտանա՛կ ոսկի՝ եօթնաջահեան լուսով պայծառացեալ յերկրի, ո՛վ սուրբ քառաթեւ, եւ ի վերայ քո տարածեալ աննիւթ Գոյին՝ գոյացեալ ի մեր բնութիւնս, եւ աղբերահոս կողիւ մաքրեաց զաղտեղութիւն ազգի մարդկան. քեզ երկրպագեմք, յօգնութի՛ւն մեզ ժամանեա յելս եւ մուտս:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

(Օրհ. Սրբոց հրեշտակապետացն բկ. Բ., 4-րդ տուն)


Երեքսրբեան ձայնիւ փառաբանո՛ղք Սուրբ Երրորդութեանն, գո՛ւնդք սերովբէից, բարեխօ՛ս լերուք ընդ մեղաւորացս:

(Հրց. Սրբոց հրեշտակապետացն գկ.)


Անսկի՛զբն Հայր, առաջին Լո՛յս անճառելի, որ ի լուսոյ լոյս ներգործեալ զիմանալեաց գոյակսն, զՔեզ օրհնեմք, Աստուա՛ծ հարցն մերոց:
Էակի՛ցդ Հօր, ի Լուսոյ Լո՛յս, ծագումն Որդի՛, որ արարեր ի պաշտօն փառաց Քոց զհրեղինացն զօրս, զՔեզ օրհնեմք, Աստուա՛ծ հարցն մերոց:
Ի Հօրէ բղխո՛ւմն, Փառակի՛ց Որդւոյն, Հոգի՛դ անեղ, որ ստեղծեր ի յոգիս կատարեալ զհոգեղինացն դասս, զՔեզ օրհնեմք, Աստուա՛ծ հարցն մերոց:
Գ. ԶՏէ՛ր օրհնեցէք, բա՛րձր արարէք զՆա յաւիտեան:
Երկնային զուարթո՛ւնք, հրեշտա՛կք եւ հրեշտակապե՛տք, վերին պետութի՛ւնք, բա՛րձր արարէք զՀայրն երկնաւոր:
Անմարմնոց բազմութի՛ւնք, իշխանութի՛ւնք, զօրութի՛ւնք, անմահ տէրութի՛ւնք, բա՛րձր արարէք զՔրիստոս Թագաւորն:
Վեցթեւեան սերովբէ՛ք, քառակերպեան քերովբէ՛ք, աթո՛ռք Անեղին, բա՛րձր արարէք զՀոգին ճշմարիտ:

(Մեծ. գկ.)


Մա՛յր եւ Կո՛յս, աղախի՛ն Քրիստոսի, որ բարեխօսդ ես միշտ աշխարհի, քեզ երանեն ամենայն ազինք:
Մաքո՛ւր աղաւնի եւ հա՛րսն երկնից Մարիամ, տաճա՛ր եւ աթո՛ռ Աստուծոյ Բանին, քեզ երանեն ամենայն ազինք:
Քեւ հաճեցան իմանալիքն ընդ հողեղէնքս, եւ քեւ մերձեցաք ի Փայտն կենաց. քեզ երանեն ամենայն ազինք:

(Ողր. Սրբոց հրեշտակապետացն դձ.)


Որ ի հրեղէն զօրաց երկնից փառաբանիս, Աստուա՛ծ, որով զերկնային, անապական, աստուածային զշնորհս հեղեր յորդիս Ադամայ, աղաչանօք սոցա ողորմեա՛ մեզ, Աստուա՛ծ:
Երեւելով հողեղինացս անհիւթականքն ի ձեւ մարմնոյ, որք եւ ծանուցին մարգարէիցն զխորհուրդ Քո գալստեանդ՝ բազմապատիկ տեսլեամբ օրինակելով, աղաչանօք սոցա ողորմեա՛ մեզ, Աստուա՛ծ:
Անճառելի տնօրէնութեանդ Քո աւետաբերք առաքեցան Գաբրիէլ եւ Միքայէլ՝ անմարմնական դասուքն իւրեանց յերկրի սպասաւորելով. աղաչանօք սոցա ողորմեա՛ մեզ, Աստուա՛ծ:

(Տրյ. Սրբոց հրեշտակապետացն դձ.)


Անմահ Արքային անարուեստ աթո՛ռք, բազմաչեայ քերովբէ՛ք, սրբասաց ձայնիւ սրովբէ՛ք, առաջին յերկինս քահանայապե՛տք, բարեխօ՛ս լերուք առ Տէր վասն Եկեղեցւոյ:
Բարձրելոյն փառաց բարձող տէրութիւ՛նք, անյաղթելի զօրութի՛ւնք, վեհագոյն իշխանութի՛ւնք, երկրորդին դասու քահանայապե՛տք, բարեխօ՛ս լերուք առ Տէր վասն Եկեղեցւոյ:
Գերագոյն Էին պետութի՛ւնք վերին, հրեշտակապե՛տք երկնաւորք, հրեշտակաց զինուորութի՛ւնք, երրորդի յերկինս քահանայապե՛տք, ձեզ համաձայնեալ՝ երգեմք զփառս ի բարձունս:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, վասն սուրբ խաչի Քո պատուականի զխաղաղութիւն Քո տո՛ւր մեզ, Տէ՛ր:
Վասն սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ Յովհաննու Կարապետին եւ սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային զխաղաղութիւն Քո տո՛ւր մեզ, Տէ՛ր:
Վասն սրբոց Քոց առաքելոց, մարգարէից, վարդապետաց, մարտիրոսաց, հայրապետաց, ճգնաւորաց, կուսանաց, միանձանց եւ երկնային զօրացն զխաղաղութիւն Քո տո՛ւր մեզ, Տէ՛ր:
Եւ վասն նախկին լուսաւորչացն մերոց Թադէոսի եւ Բարթողիմէոսի եւ սրբոց Յակոբեանց՝ երջանիկ առաքելոցն, եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին եւ սրբոցն Յակոբայ Մծբնայ հայրապետին, Մարուգէի ճգնաւորին, Մելիտոսի եպիսկոպոսին եւ Գէորգայ զօրավարին, բարեխօսութեամբ, յիշատակաւ եւ աղօթիւք սրբոց հրեշտակապետացն Գաբրիելի եւ Միքայելի եւ ամենայն երկնային զօրացն, որոց այսօր է յիշատակ, զխաղաղութիւն եւ զմեծ զողորմութիւն Քո պարգեւեա՛ մեզ, մարդասէ՛ր Տէր:

ՔԱՐՈԶ
Սուրբ ճգնաւորօքն աղաչեսցուք զՏէր, որք զչարսն պարտեցին, նեղութեանցն համբերեցին, լուսեղէն եւ երկնային անթառամ պսակացն արժանի եղեն: Աղօթիւք նոցա եւ բարեխօսութեամբ մեզ ողորմեսցի:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Տէ՛ր Աստուած մեր, որ կարգեցեր յերկինս զդասս եւ զզինուորութիւնս հրեշտակաց եւ հրեշտակապետաց ի սպասաւորութիւն փառաց քոց, արա՛ այժմ ընդ մուտս մեր մտանել եւ սրբոց հրեշտակաց եւ լինել պաշտօնակից մեզ եւ փառաբանակից քում բարերարութեանդ:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 
sacredtradition.am