русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ / ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԺԱՄ
14 հոկտեմբերի 2021թ. հինգշաբթի, ԱԿ
Սրբոցն Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյն եւ առաքելոցն Տիմոթէոսի եւ Տիտոսի

Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Արեւագալի ժամուն,
որ կատարի ի դէմս Հոգւոյն Սրբոյ, այլ եւ ի դէմս յարութեանն Քրիստոսի, որ երեւեցաւ աշակերտացնՕրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յաւիտեան, զի յառաջ քան զարեւ է անուն Նորա:
Ի Նա օրհնեսցին ամենայն ազգք երկրի, եւ ամենայն ազինք երանիցեն Նմա:
Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայելի, որ առնէ սքանչելիս միայն, եւ օրհնեալ է անուն սուրբ փառաց Նորա յաւիտեան:
Լցցի փառօք Նորա ամենայն երկիր. եղիցի՛, եղիցի՛:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութի՜ւն եւ փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւու ընդ ամենայն տեղիս քրիստոնէութեան, ուր եւ կարդան զանուն Տեառն սրբութեամբ, Տէր աղօթիւք նոցա եւ բարեխօսութեամբն մեզ ողորմեսցի: Ուխտիւք զԱստուած աղաչեսցուք, զի Նա փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց եւ ի ցանկութենէ աշխարհի: Ընկալցի զուխտս եւ զխնդրուածս սրտից մերոց. եւ արժանի արասցէ զմեզ հաւատոց եւ պատուիրանաց Իւրոց ընդ ամենայն սուրբս Իւր:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Կեցո՛, Տէ՛ր:
Զառաւօտս լուսոյ եւ զառաջիկայ օրս խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան՝ պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ՝ Տեառնդ, յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուա՛ծ մեր, ըստ մեծի ողորմութեան Քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւու օրհնեալ ես, Տէ՛ր, վասն զի Թագաւոր քաղցր ես, եւ անուն Քո ահեղ է ընդ ամենայն տիեզերս: Քաղցրասցին սաղմոսերգութիւնք մեր առաջի Քո, ելցեն իրաւունք յարդարութենէ Քումմէ ի տկարութիւնս մեր, եւ փառաւորեսցի ամենասուրբ անուն Քո: Եւ մեք արժանի եղիցուք կալ ի պատուիրանի Քում եւ Քեզ երգել զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութի՜ւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկրպագեսցուք:

Աստուա՛ծ մշտնջենաւոր, Աստուա՛ծ յաւիտենական, որ ի ստորին աշխարհս լոյս ծագեցար եւ լուսաւորեցեր զմեզ ի խաւարային մեղաց մերոց. որ վասն մեր ի չափաւորութիւն եկիր, անչա՛փդ Աստուած, եւ հեղեալ ծաւալեցեր զշնորհս Հոգւոյդ Սրբոյ յարարածս Քո: Այժմ եւ յաւիտեանս ժամանակաց բարեբանեալ ես, ամենամե՛ծդ Աստուած, ընդ Հօր եւ Ամենասուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՂԹ
Աղաղակեցէ՛ք առ Տէր, ամենա՛յն երկիր, ծառայեցէ՛ք Տեառն ուրախութեամբ:
Մտէ՛ք առաջի Նորա ցնծութեամբ, ծաներո՛ւք, զի Նա է Տէր Աստուած մեր:
Նա արար զմեզ, եւ ոչ մեք էաք, մեք՝ ժողովուրդք եւ խաշն արօտի Նորա:
Մտէ՛ք ընդ դրունս Նորա խոստովանութեամբ եւ օրհնութեամբ՝ ի յարկս Նորա:
Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն եւ օրհնեցէ՛ք զանուն Նորա:
Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է ողորմութիւն Նորա. ազգէ մինչեւ յազգ է ճշմարտութիւն Նորա:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Աղաչեմք, ողորմեա՛ց, Տէ՛ր բարերար, աղաչեմք, ողորմեա՛ց. վասն աղօթից սրբոց ճգնաւորացն աղաչեմք, ողորմեա՛ց:

ՔԱՐՈԶ
Սուրբ ճգնաւորօքն աղաչեսցուք զՏէր, որք զչարսն պարտեցին, նեղութեանցն համբերեցին, լուսեղէն եւ երկնային անթառամ պսակացն արժանի եղեն. աղօթիւք նոցա եւ բարեխօսութեամբ մեզ ողորմեսցի:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր. կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Սուրբ ես, Տէ՛ր, եւ ի սուրբս հանգուցեալ, եւ մեք սուրբ վկայիւքս աղաչեմք զՔեզ բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց Քոց. մի՛ մերժեր զմեզ յողորմութենէ Քումմէ, այլ կեցո՛ զմեզ աղօթիւք սոցին, զի Դու ես բազումողորմ Աստուած. եւ Քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ի Սարկաւագ վարդապետէն ասացեալ
Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս Քո, զծնողսն մեր, զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրողս, զուխտաւորս, զճանապարհորդս, զհանգուցիչս, զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս, զգերիս, զհիւանդս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարարարս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս եւ որք պատուիրեցին մեզ հաւատով:

Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:

Բարերար եւ բազումողո՛րմ Աստուած, Քո անմոռաց գիտութեամբդ եւ անբաւ մարդասիրութեամբդ յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի Քեզ եւ ողորմեա՛ ամենեցուն: Օգնեա՛ եւ փրկեա՛ յիւրաքանչիւր վտանգից եւ ի փորձութեանց: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ԿԲ
Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ իմ, ես առ Քեզ առաւօտ առնեմ. ծարաւեաց առ Քեզ հոգի իմ, քանիպատիկ եւս եւ մարմին իմ:
Որպէս երկիր անապատ եւ անջուր, ուր ոչ գոյ ի նմա ճանապարհ:
Այսպէս ի սուրբս երեւեցայց Քեզ՝ տեսանել ինձ զզօրութիւն Քո եւ զփառս Քո:
Վասն զի լաւ է ինձ ողորմութիւն Քո, քան զկեանս իմ, եւ շրթունք իմ գովեսցեն զՔեզ:
Այսպէս օրհնեցից զՔեզ ի կեանս իմ եւ յանուն Քո համբարձից զձեռս իմ:
Որպէս ի ճարպոյ պարարտութենէ լցցի անձն իմ, շրթամբք ցնծութեան օրհնեսցէ զՔեզ բերան իմ:
Զի թէ յիշէի զՔեզ յանկողնի իմում, ընդ առաւօտս կանխեալ խօսէի ընդ Քեզ.
Զի եղեր իմ օգնական, ի հովանի թեւոց Քոց ցնծացայց:
Եկն զկնի Քո անձն իմ, եւ զիս ընկալաւ աջ Քո, եւ նոքա ի նանիր խնդրեցին զանձն իմ:
Մտցեն ի ներքոյ անդնդոց երկրի, մատնեսցին ի ձեռս սրոյ եւ բաժինք աղուեսուց եղիցին:
Թագաւոր յուսացաւ ի Տէր. գովեսցին ամենեքեան, ոյք երդնուն Նովաւ. խցցին բերանք այնոցիկ, ոյք խօսէին զանիրաւութիւն:

ՍԱՂՄՈՍ ԿԳ
Լո՛ւր, Աստուա՛ծ, աղօթից իմոց յաղաչել ինձ առ Քեզ. յերկիւղէ թշնամւոյն փրկեա՛ զանձն իմ:
Ծածկեսցես զիս ի ժողովոց չարաց, ի բազմութենէ, ոյք գործեն զանօրէնութիւն:
Ոյք սրեցին որպէս սուսեր զլեզուս իւրեանց, լարեցին զաղեղունս իւրեանց յիրս դառնութեան:
Ձգել ի գաղտնիս այնոցիկ, ոյք ուղիղ են սրտիւք, յանկարծակի ձգեսցեն ի նոսա եւ մի՛ երկիցեն:
Ոյք զօրացուցին յանձինս իւրեանց զբանս չարութեան, խորհեցան թաքուցանել ինձ որոգայթ եւ ասացին. «Ոչ տեսանէ զայս Տէր»:
Քննեցին զանօրէնութիւն, պարտասեցան ի քննել զքննութիւն:
Մատիցէ այր ի խորութիւն սրտի իւրոյ, եւ բարձր եղիցի Աստուած:
Նետք տղայոց եղեն վէրք նոցա, տկարացան ի նոսա լեզուք իւրեանց. եւ խռովեսցին ամենեքեան, ոյք հային ընդ նոսա:
Երկեաւ ամենայն մարդ ի պատմել զգործս Աստուծոյ եւ զարարածս նորա ի միտ առին:
Ուրախ եղիցի արդար ի Տէր եւ յուսասցի ի Նա. Նովաւ գովեսցին ամենեքեան, ոյք ուղիղ են սրտիւք:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Լուսովդ Քո, Քրիստո՛ս, ամենեքեան լուսաւորեցաք, եւ ի սուրբ խաչ Քո, Փրկի՛չ, հաւատացեալքս ապաւինեցաք: Լո՛ւր մեզ, Աստուած Փրկի՛չ մեր, տո՛ւր մեզ զխաղաղութիւն Քո եւ արա՛ առ մեզ զողորմութիւն Քո, մարդասէ՛ր Տէր:

ՔԱՐՈԶ
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէ՛ր աղաչեսցուք:
Փառաւորեսցուք զամենակալն Աստուած, որ ծագեաց զլոյս առաւօտու յարարածս Իւր. ծագեսցէ եւ այժմ զառատ ողորմութիւն Իւր ի վերայ փառաբանչաց անուան Իւրոյ:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Զառաւօտու աղօթս եւ զբանաւոր պաշտօնս ընկա՛լ, ամենակալ, ամենամեծդ Աստուա՛ծ, ի Քո անապական եւ յերկնային խորանսդ: Ծագեա՛ առ մեզ զարդարութեան եւ զիմաստութեան զլոյս Քո, արա՛ զմեզ որդիս լուսոյ եւ որդիս տուընջեան, որպէս զի ի գալ աւուրս երկիւղածութեամբ վարեսցուք զկեանս մեր եւ առանց գայթակղութեան կատարեսցուք. զի Դու ես օգնական եւ փրկիչ մեր, եւ Քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ԻԲ
Տէր հովուեսցէ զիս, եւ ինձ ինչ ոչ պակասեսցի:
Ի վայրի դալարւոջ՝ անդ բնակեցոյց զիս եւ առ ջուրս հանգստեան սնոյց զիս:
Դարձոյց զանձն իմ առ իս, առաջնորդեաց ինձ ի ճանապարհս արդարութեան վասն անուան Իւրոյ:
Թէպէտ եւ գնացից ես ի մէջ ստուերաց մահու, ոչ երկեայց ի չարէ, զի Դու, Տէ՛ր, ընդ իս ես:
Ցուպ Քո եւ գաւազան՝ նոքա մխիթարեսցեն զիս:
Պատրաստ արարեր առաջի իմ զսեղան՝ ակն յանդիման նեղչաց իմոց:
Օծեր իւղով զգլուխ իմ, բաժակ Քո որպէս անապակ արբեցոյց զիս:
Ողորմութիւն Քո, Տէ՛ր, զհետ իմ եկեսցէ զամենայն աւուրս կենաց իմոց՝ բնակել ինձ ի տան Տեառն ընդ երկայն աւուրս:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԲ
Ցո՛յց ինձ ճանապարհ, յոր եւ գնացից, զի առ Քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ:
Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զՔեզ ապաւէն ինձ արարի:
Ուսո՛ ինձ առնել զկամս Քո, զի Դու ես Աստուած իմ:
Հոգի Քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ ի յերկիր ուղիղ:
Վասն անուան Քո, Տէ՛ր, կեցուսցես զիս, արդարութեամբ Քով հանցես ի նեղութենէ զանձն իմ:
Ողորմութեամբ Քով սատակեա՛ զթշնամիս իմ եւ կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես ծառայ Քո եմ:

ՍԱՂՄՈՍ ԽԵ
Աստուած մեր ապաւէն եւ զօրութիւն, օգնական ի վերայ նեղութեանց, որք գտին զմեզ յոյժ:
Վասն այսորիկ ոչ երկիցուք մեք ի խռովել երկրի, ի փոփոխել լերանց ի սիրտս ծովու:
Գոչեցին եւ խռովեցան ջուրք նոցա, խռովեցան լերինք ի զօրութենէ Նորա:
Գնացք գետոց ուրախ առնեն զքաղաքն Աստուծոյ, եւ սուրբ արար զյարկս Իւր Բարձրեալն:
Աստուած ի մէջ նոցա, եւ նոքա մի՛ սասանեսցին. օգնեսցէ նոցա Աստուած ի վաղորդայնէ մինչ ի վաղորդայն:
Խռովեցան հեթանոսք, եւ խոնարհեցան թագաւորութիւնք. ետ զձայն Իւր Բարձրեալն, եւ խռովեցաւ երկիր:
Տէր զօրութեանց ընդ մեզ, ընդունելի է մեր Աստուած Յակոբայ:
Եկա՛յք եւ տեսէ՛ք զգործս Աստուծոյ, որ արար զնշանս եւ զարուեստս ի վերայ երկրի:
Եհար զպատերազմ ի ծագաց մինչ ի ծագս երկրի. զաղեղունս փշրեաց, զզէնս խորտակեաց եւ զասպարս այրեաց հրով:
Կանխեցէ՛ք եւ ծաներո՛ւք, զի Ես եմ Աստուած. բարձր եղէց ի հեթանոսս եւ բարձրացայց ի վերայ երկրի:
Տէր զօրութեանց ընդ մեզ, ընդունելի է մեր Աստուած Յակոբայ:

ՍԱՂՄՈՍ ԿԹ
Աստուա՛ծ, յօգնել ինձ նայեա՛ց եւ, Տէ՛ր, յընկերել ինձ փութա՛:
Ամաչեսցեն եւ յամօթ լիցին, ոյք խնդրէին զանձն իմ. դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն, ոյք խորհէին ինձ չար:
Դարձցին առժամայն ամաչեցեալք, որ ասէին ինձ՝ վա՛շ վա՛շ:
Ցնծասցեն եւ ուրախ լիցին ի Քեզ ամենեքեան, ոյք խնդրեն զՔեզ, Տէ՛ր:
Ասասցեն յամենայն ժամ՝ մեծ է Աստուած, ոյք սիրեն զփրկութիւնս Քո:
Ես աղքատ եւ տնանկ եմ, Աստուա՛ծ, օգնեա՛ ինձ. օգնական եւ փրկիչ իմ ես. եւ Դու, Տէ՛ր իմ, մի՛ յամենար:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԵ
Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի Քո, կեցո՛ զորդի աղախնոյ Քո եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան:
Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն, զի Դու, Տէ՛ր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:

Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ
Տէ՛ր, ուղղեա՛ զգնացս մեր ի ճանապարհս խաղաղութեան. Տէ՛ր, ուղղեա՛ եւ առաջնորդեա՛ հոգւոց մերոց եւ ամենայն հաւատացելոց գնալ յարդարութեան ճանապարհն եւ ի կեանսն յաւիտենից:


ՔԱՐՈԶ
Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած, զի յաջողեալ ուղղեսցէ զճանապարհս ծառայից Իւրոց ի բարի եւ ի խաղաղութիւն:
Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ
Առաջնո՛րդ կենաց եւ պարգեւի՛չ խաղաղութեան, Քրիստոս Աստուա՛ծ մեր, առաջնորդեա՛ մեզ գնալ ի ճանապարհս Քո արդարութեան եւ խաղաղութեամբ ժամանել ի նաւահանգիստն կենաց եւ փրկութեան շնորհօք ողորմութեան Քո. զի Դու ես օգնական եւ փրկիչ մեր, եւ Քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեան յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:


Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն: Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

 
sacredtradition.am